Preskočiť na hlavný obsah

Zákazy a obmedzenia

Zákazy

 • upravujú práva a povinnosti subjektov, voči ktorým sa tieto zákazy uplatňujú; sú netarifného charakteru.

Obmedzenia

 • sú časťou obchodno-politických opatrení, ktoré môžu byť časové, hmotnostné, druhové a územné.

Obchodno-politické opatrenie

 • je nesadzobné opatrenie, ako súčasť obchodnej politiky vo forme ustanovení Spoločenstva, ktorými sa riadi dovoz, vývoz a tranzit.

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Odpady

Odpadom sa rozumie každá hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s platnou legislatívou povinný sa jej zbaviť.

Základná legislatíva, ktorá upravuje predmetnú problematiku:

Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky [nové okno]

Dovoz, vývoz a tranzit odpadov

Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom pre cezhraničnú prepravu, dovoz, vývoz a tranzit odpadov Ministerstvo životného prostredia SR.

Finančná správa rieši problematiku dovozu odpadov na územie Európskej únie z tretích krajín, vývozu odpadov z územia Európskej únie do tretích krajín a tranzitu odpadov cez územie Európskej únie najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 [nové okno] o preprave odpadu v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov , nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex [nové okno] Únie v znení neskorších zmien a doplnkov, Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/2446,[nové okno] ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č- 952/2013 [nové okno], pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie  Vykonávacím Nariadením komisie (EÚ) č. 2015/2447 [nové okno], ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, [nové okno] ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,  zákonom č. 652/2004 Z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 199/2004 Z. z. [nové okno] Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zaradenie odpadov

 • podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. [nové okno], ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
 • podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 [nové okno] o preprave odpadu v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Nariadenie č. 1013/2006“) sa odpady zaraďujú do:
  1. Prílohy č. III - tzv. Zelený zoznam odpadov,
  2. Prílohy IIIA – Zmesi dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III,
  3. Prílohy IIIB – ďalšie odpady zo Zeleného zoznamu čakajúce na zaradenie do príloh,
  4. Prílohy č. IV - tzv. Žltý zoznam odpadov,
  5. Príloha IVA – Odpad uvedený v Prílohe III, avšak podliehajúci postupu predchádzajúceho písomného oznámenia,
  6. ako nezaradený odpad (postupuje sa ako pri odpade zaradenom v prílohe č. IV).

Účel prepravy odpadov

Zhodnotenie,

Zhodnotenie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. [nové okno] (činnosti zhodnotenia R1 až R13).

Zneškodnenie.

Zneškodnenie odpadoch je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodenie životného prostredia alebo ohrozenie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. [nové okno (činnosti zneškodnenia D1 až D15).

Doklad o oznámení,Doklad o pohybe

Doklady, ktoré sprevádzajú odpad pre preprave sú:

Preprava, ktorá si vyžaduje predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas:

 • preprava určená na zneškodnenie
  • všetky druhy odpadov,
 • preprava určená na zhodnotenie
  • odpady uvedené v prílohe č. IV,
  • odpady uvedené v prílohe č. IV A,
  • odpady nezaradené,
  • zmesi odpadov nezaradené,
  • odpady zaradené v prílohe III, ktoré smerujú do krajín s vynegociovaným prechodným obdobím (Bulharsko do 31.12.2014, Rumunsko do 31.12.2015),
  • odpady uvedené v prílohe III smerujúce do tretích krajín.

Preprava, ktorá podlieha všeobecným požiadavkám na informácie:

 • preprava určená na zhodnotenie (ak množstvo prepravovaného odpadu presiahne 20 kg)
  • odpady uvedené v prílohe III alebo IIIB,
  • zmes dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III nezaradené ani pod jednu z položiek v prílohe III, za predpokladu, že zloženie tejto zmesi nebráni ich zhodnoteniu prijateľnému z hľadiska životného prostredia, a za predpokladu, že táto zmes je uvedená v prílohe IIIA,
 • preprava akýchkoľvek odpadov určených na laboratórne účely, ktoré nepresahujú množstvo 25 kg,

Zbrane, strelivo, výbušniny

Povolenia a doklady ako sú zbrojný preukaz, nákupné povolenie, Európsky zbrojný pas, zbrojnú licenciu, potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane, povolenie na zhodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane vydáva Ministerstvo vnútra SR.

Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [nové okno]

Hlavný banský úrad SR vydáva povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín a pyrotechnických výrobkov, ak výbušnina alebo pyrotechnický výrobok prechádza štátnu hranicu, vrátane povolenia na vývoz výbušnín zo Slovenskej republiky do tretích krajín alebo na dovoz výbušnín z tretích krajín na územie Slovenskej republiky.

Viac informácií na internetovej stránke Hlavného banského úradu [nové okno]

Dovoz, vývoz tovarov, ktoré môžu byť použité na výkon trestu smrti alebo na mučenie

Nariadenie Rady stanovuje zákaz vývozu a dovozu tovaru uvedeného v prílohe II nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 [nové okno], ktorý nemá iné praktické použitie ako na výkon trestu smrti alebo mučenie.

Povolenie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe II nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 [nové okno] môže Ministerstvo hospodárstva SR udeliť len na základe súhlasu Ministerstva kultúry SR a vyhlásenia od prijímateľa, že tovar s historickou hodnotou bude použitý výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu a zabezpečený proti zneužitiu.

Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky [nové okno].

Vojenský materiál (výrobky obranného priemyslu)

 1. Výrobkom obranného priemyslu sú: výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú vzhľadom na svoje charakteristické technické a konštrukčné vlastnosti osobitne určené na používanie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, iných ozbrojených zboroch a ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu,
 2. stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu, dekompletáciu, likvidáciu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných dielov uvedených v bode 1.,
 3. služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami obranného priemyslu uvedenými v bodoch 1. a 2. (ďalej len „produkt“), najmä vykonávanie opráv, úprav, skladovanie a preprava výrobkov, ako aj poskytovanie informácií, vysielanie odborníkov na účely výskumu, vývoja, konštrukcie, výroby, úprav, opráv, údržby, dekompletácie, likvidácie, použitia a ovládania výrobkov obranného priemyslu s výnimkou tých, ktoré podliehajú osobitnému režimu.

Výrobca výrobkov obranného priemyslu

Výrobcom výrobkov obranného priemyslu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia na výrobu výrobkov obranného priemyslu

Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť môže fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu.

Povolenia vydáva Ministerstvo hospodárstva SR po vyjadrení Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva vnútra SR, Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby.

Ministerstvo hospodárstva SR žiadateľovi, ktorému bolo vydané povolenie na obchodovanie a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť, môže na základe jeho žiadosti udeliť licenciu.

Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky [nové okno]

Technológie a tovary dvojakého použitia

Vývoz tovaru dvojakého použitia sa kontroluje z hľadiska možných bezpečnostných a zahraničnopolitických dopadov na Slovenskú republiku a následne vydáva Ministerstvo hospodárstva SR povolenie na vývoz tovaru a technológií dvojakého použitia a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť. Zoznam položiek s dvojakým použitím tzv. kontrolný zoznam, na ktorých vývoz, prepravu a sprostredkovanie je potrebné povolenie, ustanovuje príloha I. nariadenia Rady č. 428/2009 [nové okno].

Na internetovej stránke www.financnasprava.sk/sekcia-colna sa nachádza program TARIC - KVÓTY [nové okno], kde je možné si overiť, či sa tovar, ktorý má byť vyvážaný zhoduje s vlastnosťami opísanými pod príslušným číslom kontrolného zoznamu. Ak sa zhoduje, je potrebné požiadať MH SR o vývozné povolenie, príp. sprostredkovateľské povolenie.

Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky [nové okno].

Preprava nebezpečných vecí – Dohoda ADR

Nebezpečnými vecami sú predmety, pre ich vlastnosti (horľavosť, žieravosť, výbušnosť a ďalšie), ich prepravou môže byť ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia

ADREurópska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí [nové okno] (publikovaná v Zbierke zákonov – vyhláška ministra zahraničných vecí ČSSR č. 64/1987 Zb. [nové okno]).

Stanovuje a triedi nebezpečné látky a predmety podľa ich nebezpečných vlastností, stanovuje podmienky pre ich prepravu, balenie a značenie a predpisuje používanie a vypĺňanie stanovených sprievodných dokladov. Stanovuje požiadavky na zabalenie kusu, zápisy do prepravných dokladov, dopravné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vozidlo podľa jednotlivých tried a ďalej ustanovuje ďalšie pravidlá ako obmedzenie množstva prepravovaných vecí, dozor nad nimi, atď.

Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky [nové okno]

Predmety kultúrnej hodnoty

Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam.

Tovar kultúrneho charakteru možno vyviezť z územia Spoločenstva iba s povolením príslušného orgánu Slovenskej republiky:

 • povolenie na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, okrem archívnych dokumentov, vydáva Ministerstvo kultúry SR,
 • povolenie na vývoz tovaru kultúrneho charakteru pre archívne dokumenty, a to na dočasný vývoz archívnych dokumentov a povolenie na trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov, vydáva Ministerstvo vnútra SR,

Zákon č. 207/2009 Z. z. [nové okno] o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 207/2009 Z. z. [nové okno] sa nevzťahuje na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktorými sú:

 1. národné kultúrne pamiatky,
 2. zbierkové predmety,
 3. archívne dokumenty,
 4. historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,
 5. originály diel výtvarného umenia, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora.

Viac informácií na internetových stránkach Ministerstva kultúry slovenskej republiky [nové okno] , Pamiatkového úradu Slovenskej republiky [nové okno] , Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [nové okno]

Dovoz a vývoz chránených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ich častí, produktov a výrobkov z nich (CITES)

Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky [nové okno].

Dovoz a tranzit tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole

 • Zákon č. 39/2007 Z. z. [nové okno] o veterinárnej starostlivosti.
 • Nariadenie vlády SR č. 534/2004 Z. z. [nové okno] ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.

  Účelom tohto zákona nariadenia je upraviť postup pri dovoze a tranzite zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu cez územie Spoločenstva z tretích krajín v súlade s právnymi predpismi

  Viac informácií nájdete na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky [nové okno].

Dovoz a tranzit rastlinného tovaru

Na všetky obchodné dovozy rastlinného tovaru z tretích krajín sa vzťahuje povinnosť hraničnej rastlinolekárskej kontroly.

 • Zákon č. 193/2005 Z. z. [nové okno] o rastlinolekárskej starostlivosti,

Účelom tohto zákona je upraviť postup pri dovoze a tranzite rastlinného tovaru podliehajúceho hraničnej rastlinolekárskej kontrole.

Viac informácií na internetovej stránke Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárského [nové okno].

Chemikálie (chemické látky a chemické zmesi)

Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti uplatňovania chemickej legislatívy je Ministerstvo hospodárstva SR.

Zákon č. 67/2010 Z. z. [nové okno] o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Tento zákon ustanovuje klasifikáciu, označovanie, balenie chemických látok a chemických zmesí, testovanie látok, kartu bezpečnostných údajov, zásady správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok a zmesí na trh, podmienky uvedenia detergentov na trh, podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a dodávateľov látok a zmesí, pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov a ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov.

Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky [nové okno].

Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [nové okno] o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - REACH ) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES [nové okno] a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 [nové okno] a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94 [nové okno], smernice Rady 76/769/EHS [nové okno] a smerníc Komisie 91/155/EHS [nové okno], 93/67/EHS [nové okno], 93/105/ES [nové okno] a 2000/21/ES [nové okno].

Karta bezpečnostných údajov

Ak chemická látka alebo zmes spĺňajú kritériá klasifikácie ako nebezpečné, dodávateľ látky alebo zmesi je povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) (príloha II REACH).

 • KBÚ obsahuje identifikáciu látky alebo zmesi a spoločnosti resp. podniku, identifikáciu nebezpečenstiev, zloženie, vrátane informácie o zložkách, manažment rizika, informácie o doprave;
 • Dodávateľ látky alebo zmesi musí KBÚ poskytnúť každému príjemcovi látky alebo zmesi a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku;
 • Dodávateľ bezodkladne aktualizuje KBÚ a v jej revidovanej podobe ju poskytne najneskôr do piatich pracovných dní od aktualizácie každému príjemcovi, ktorému látku alebo zmes v uplynulých 12 mesiacoch dodával, a taktiež Národnému toxikologickému informačnému centru.

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a chemických zmesí

Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia musia klasifikovať chemickú látku a chemickú zmes podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [nové okno] o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (classification, labelling and packaging of substances and mixtures - CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS [nové okno] a 1999/45/ES [nové okno] a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 [nové okno].

Nariadenie CLP zavádza v celej EÚ nový systém klasifikácie a označovania chemických látok, ktorý vychádza z globálneho harmonizovaného systému Organizácie spojených národov.

Toto nové nariadenie postupne nahrádza ustanovenia smernice o nebezpečných látkach (67/548/EHS [nové okno]) (DSD) a smernice o nebezpečných prípravkoch (1999/45/ES [nové okno]) (DPD). Tieto smernice budú 1. júna 2015 s konečnou platnosťou zrušené. Povinnosti na základe DSD, platné v prechodnom období sú ustanovené v § 41 až 48 chemického zákona.

Dokument

Klasifikácia

Pred uvedením látok alebo zmesí na trh ich výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia klasifikujú v súlade s hlavou II nariadenia CLP.

Pokiaľ to nevyplýva už z registračnej povinnosti podľa REACH, identifikujú relevantné dostupné informácie, aby sa stanovilo, či látka predstavuje fyzikálne nebezpečenstvo, nebezpečenstvo pre zdravie alebo pre životné prostredie (príloha I CLP) a následne klasifikujú látku alebo zmes do príslušnej triedy alebo tried nebezpečnosti.

Označovanie

Účelom označovania je informovanie o nebezpečnosti na etikete látky alebo zmesi, ktorá sa nachádza na obale.

V prípade, že sa určité látky alebo zmesi môžu aj širokej verejnosti dodávať bez obalu vyžaduje sa, aby k látke alebo zmesi bola priložená kópia prvkov označovania, napríklad na faktúre.

Obaly a etikety

Požiadavky na obal:

 • obal musí byť vyrobený tak, aby jeho obsah nemohol uniknúť;
 • materiál obalu a uzáveru nesmie byť citlivý na poškodenie pôsobením obsahu ani schopný tvoriť s obsahom nebezpečné zlúčeniny;
 • obal a uzávery musia bezpečne odolať tlakom a namáhaniu pri bežnom zaobchádzaní;
 • obal vybavený vymeniteľnými uzávermi musí byť navrhnutý tak, aby sa dal opakovane uzatvárať bez úniku obsahu;
 • obaly obsahujúce nebezpečnú látku alebo zmes, dodávané širokej verejnosti, nesmú mať tvar ani podobu, ktoré by mohli priťahovať deti alebo vyvolať ich zvedavosť alebo by mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani mať podobnú podobu, v akej sa používajú pre potraviny, krmivo pre zvieratá, lieky alebo kozmetické výrobky;
 • v stanovených prípadoch musia byť obaly vybavené uzávermi odolnými proti otvoreniu.

Etiketa obsahuje tieto prvky:

 • meno/názov, adresu a telefónne číslo dodávateľov;
 • množstvo látky alebo zmesi v balení, ktoré je dostupné širokej verejnosti, s výnimkou prípadu, keď je toto množstvo uvedené na inej časti balenia;
 • identifikátory výrobku (čl. 18);
 • výstražné piktogramy (čl. 19), ak je to uplatniteľné;
 • výstražné slová (čl. 20), ak je to uplatniteľné
 • výstražné upozornenia (čl. 21) ak je to uplatniteľné;
 • vhodné bezpečnostné upozornenia (čl. 22), ak je to uplatniteľné;
 • časť pre doplňujúce informácie (čl. 25) ak je to uplatniteľné;

Etiketa sa vyhotoví v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členských štátov, v ktorých sa látka alebo zmes uvádza na trh, ak dotknuté členské štáty nestanovia inak.

Dodávatelia môžu na svojich etiketách použiť viac jazykov, než vyžadujú členské štáty za predpokladu, že vo všetkých použitých jazykoch sú uvedené tie isté údaje.

Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií

Na vývoz a dovoz vybraných nebezpečných látok a nebezpečných zmesí sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 [nové okno] o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (ďalej lenNariadenie EPaR (ES) č. 689/2008 [nové okno]).

Toto nariadenie sa uplatňuje na:

 • vybrané nebezpečné chemikálie, ktoré podliehajú postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa dohovoru (ďalej len „postup PIC“);
 • vybrané nebezpečné chemikálie, ktoré sú v Spoločenstve alebo členskom štáte zakázané alebo prísne obmedzené;
 • vyvážané chemikálie, pokiaľ ide o ich klasifikáciu, balenie a označovanie.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na omamné a psychotropné látky, rádioaktívne materiály a látky, odpady, chemické zbrane, potraviny a prídavné látky v potravinách, krmivá, geneticky modifikované organizmy, lieky a veterinárne lieky chemikálie v množstvách, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by nepriaznivo ovplyvňovali zdravie ľudí alebo životné prostredie, no v žiadnom prípade nie vo väčšom množstve ako 10 kg pod podmienkou, že sa dovážajú alebo vyvážajú na účely výskumu alebo analýzy.

Zoznam nebezpečných chemikálií

Vývoz a dovoz vybraných nebezpečných látok alebo nebezpečných zmesí

Vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej látky alebo vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej zmesi sa uskutoční po predložení dokladu o pridelení referenčného čísla a sprievodných dokladov colným orgánom.

Vývozca alebo dovozca, ktorý vyváža alebo dováža vybrané nebezpečné látky alebo vybrané nebezpečné zmesi, ktorých použitie je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie a na životné prostredie alebo sú predmetom postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení:

 • požiada Ministerstvo hospodárstva SR o súhlas s ich vývozom alebo dovozom,
 • poskytne informácie Ministerstvu hospodárstva SR podľa osobitného predpisu.

PIC postup

PIC postup je činnosť príslušných orgánov krajiny dovozu alebo krajiny vývozu pri posudzovaní možností vývozu a dovozu a uvedenia na trh vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných zmesí.

Povolenie na dovoz

Povolenie na dovoz vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných zmesí vydá Ministerstvo hospodárstva SR po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva zdravotníctva SR; rovnako postupuje pri vybraných nebezpečných látkach alebo vybraných nebezpečných zmesiach, ktoré sa použijú pri ochrane rastlín, po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej látky alebo zmesi v stave mimoriadnej situácie alebo havárie

Ak sa vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej látky alebo vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej zmesi uskutočňuje v stave mimoriadnej situácie alebo havárie, a oneskorenie vývozu alebo dovozu môže ohroziť život a zdravie alebo životné prostredie v krajine určenia a príslušný orgán krajiny určenia o to požiada, Ministerstvo hospodárstva SR vydá povolenie do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

Terminológia

Analogické REACH, CLP, ale: chemikália ~ látka, prípravok ~ zmes.

Pesticídy

sú chemikálie jednej z týchto dvoch podkategórií:

 • pesticídy používané ako prípravky na ochranu rastlín;
 • iné pesticídy, napr. biocídne výrobky.

Chemikália, ktorá podlieha oznámeniu o vývoze

Chemikália, ktorá podlieha oznámeniu o vývoze je každá chemikália, ktorá je v Spoločenstve zakázaná alebo ktorej používanie v Spoločenstve je prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií, a každá chemikália, ktorá podlieha postupu PIC a ktorá je uvedená v časti 1 prílohy I.

Chemikália, ktorá spĺňa podmienky na oznámenie PIC

Chemikália, ktorá spĺňa podmienky na oznámenie PIC je každá chemikália, ktorá je v Spoločenstve alebo členskom štáte zakázaná alebo ktorej používanie je prísne obmedzené v Spoločenstve alebo členskom štáte v rámci jednej alebo viacerých kategórií. Chemikálie, ktoré sú v Spoločenstve zakázané alebo ktorých používanie je v Spoločenstve prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií, sú uvedené v časti 2 prílohy I.

Chemikália, ktorá podlieha postupu PIC

Chemikália, ktorá podlieha postupu PIC je každá chemikália uvedená v prílohe III k dohovoru a v časti 3 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Zakázaná chemikália

Zakázaná chemikália je:

 • chemikália, ktorej každé použitie v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií bolo zakázané platným regulačným opatrením Spoločenstva s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie;
 • chemikália, ktorej žiadosť o prvé použitie bola zamietnutá alebo ktorú príslušné odvetvie buď stiahlo z trhu Spoločenstva, alebo z jej ďalšieho posudzovania v rámci procesu oznámenia, registrácie alebo schvaľovania, a ak existujú dôkazy, že táto chemikália vzbudzuje oprávnené obavy o zdravie ľudí alebo životné prostredie.

Chemikália, ktorej používanie je prísne obmedzené

Chemikália, ktorej používanie je prísne obmedzené je:

 • chemikália, ktorej prakticky každé použitie v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií bolo zakázané právoplatným regulačným opatrením Spoločenstva s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie, ale ktorej určité špecifické použitie je aj naďalej povolené, alebo
 • chemikália, ktorej žiadosť o povolenie prakticky pre každé použitie bola zamietnutá alebo ktorú príslušné odvetvie buď stiahlo z trhu Spoločenstva, alebo z jej ďalšieho posudzovania v rámci procesu oznámenia, registrácie alebo schvaľovania, a ak existujú dôkazy, že táto chemikália vzbudzuje oprávnené obavy o zdravie ľudí alebo životné prostredie.

Zakázaná chemikália alebo chemikália, ktorej používanie je prísne obmedzené členským štátom

Zakázaná chemikália alebo chemikália, ktorej používanie je prísne obmedzené členským štátom je každá chemikália, ktorej používanie je zakázané alebo prísne obmedzené národným platným regulačným opatrením členského štátu.

Sprievodné informácie k nebezpečným chemikáliám určeným na vývoz

 • chemikálie určené na vývoz podliehajú opatreniam týkajúcim sa balenia a označovania v CLP (DSD/DPD) alebo v akýchkoľvek iných právnych predpisoch Spoločenstva;
 • v prípade potreby sa na etiketách uvedie dátum exspirácie a dátum výroby chemikálií;
 • k chemikáliám sa pri vývoze prikladá karta bezpečnostných údajov vyhotovená podľa REACH.

Detergenty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 [nové okno] o detergentoch.

Za účelom ochrany životného prostredia a zdravia ľudí nariadenie zosúlaďuje pravidlá pre uvádzanie detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh.

 • biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok v detergentoch;
 • obmedzenia alebo zákazy týkajúce sa povrchovo aktívnych látok v záujme biologickej odbúrateľnosti;
 • dodatočné označovanie detergentov, vrátane vonných alergénov a informácie, ktoré musia výrobcovia dať k dispozícii príslušným orgánom a zdravotnému personálu členských štátov.

Biocídne výrobky

Zákon č. 217/2003 Z. z. [nové okno] o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podnikateľ môže uviesť na trh biocídny výrobok len na základe rozhodnutia Centra pre chemické látky a prípravky (ďalej len "centrum") o autorizácii biocídneho výrobku alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom len na základe rozhodnutia centra o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom a len za podmienok podľa § 7 a 8.

Biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom nesmie obsahovať iné účinné látky ako tie, o ktorých podľa § 7 ods. 1 rozhodne centrum.

Viac informácií rozhodnutiach na internetovej stránke Centra pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky [nové okno].

Dovoz biocídnych výrobkov

Colné orgány neprepustia dovážaný biocídny výrobok do navrhnutého colného režimu bez rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku alebo bez rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom, alebo bez písomného vyhlásenia dovozcu, že biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom je určený výhradne na potreby výskumu a vývoja alebo na testovacie účely.

Podnikateľ je povinný v colnom vyhlásení uviesť číslo rozhodnutia o autorizácii alebo číslo rozhodnutia o registrácii, pod ktorými Centrum pre chemické látky a prípravky výrobok eviduje.