Preskočiť na hlavný obsah

Informácie o dani z motorových vozidiel

 1. Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vozidlá podliehajúce dani z motorových vozidiel (§ 1)

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. [nové okno]o dani z motorových vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“ [nové okno]).

Daňou z motorových vozidiel sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá (ďalej „vozidlo“) kategórie:

 • L1e až L7e - mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky
 • M1 - osobný automobil
 • M2 a M3 - autobusy
 • N1 až N3 - nákladné vozidlá
 • O1 až O4 - prípojné vozidlá

Daňou z motorových vozidiel sa nezdaňujú dopravné prostriedky kategórie:

 • T, C - kolesové a pásové traktory
 • R - prípojné vozidlo za traktor
 • S - ťahaný vymeniteľný stroj za T, C
 • P - pracovný stroj
 • LS - snežné skútre
 • V - ostatné vozidlá

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ používa na podnikanie vozidlo kategórie P – pracovný stroj. Podlieha takéto vozidlo dani z motorových vozidiel?

Nakoľko predmetné vozidlo nepatrí ani do jednej z kategórií L, M, N a O, dani z motorových vozidiel nepodlieha.

Príklad č. 2: Podnikateľ používa na podnikanie vozidlo kategórie T – traktor, podlieha vozidlo dani z motorových vozidiel?

Traktor rovnako nepodlieha dani z motorových vozidiel, pretože nepatrí do kategórie L, M, N a O.

Predmet dane (§ 2)

Ktoré vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka [nové okno] alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike.

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ používa na podnikanie v Rakúsku vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike.

Vozidlo je predmetom dane, pretože sa používa na podnikanie a je evidované v Slovenskej republike.

Príklad č. 2: Podnikateľ používa na podnikanie v Slovenskej republike vozidlo, ktoré je evidované v Českej republike.

Vozidlo i napriek tomu, že sa používa na podnikanie v Slovenskej republike, nie je predmetom dane, pretože je evidované mimo územia Slovenskej republiky.

Čo sa na účely zákona rozumie pod pojmom „používane vozidla na podnikanie“

V zmysle § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka [nové okno] sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu. Podľa tohto ustanovenia jedným z významných pojmových znakov podnikania je sústavnosť, teda úmysel podnikateľa vykonávať túto činnosť opakovane, pričom kritérium sústavnosti spĺňa aj sezónna činnosť, prípadne činnosť, ktorú podnikateľ na určitý čas preruší, napr. z dôvodu práceneschopnosti, nedostatku pracovných príležitostí, voľných dní, a pod. Na základe uvedeného, aj keď počas prerušenia činnosti sú vozidlá nevyužité, je naplnený predmet dane z motorových vozidiel. Skutočnosť, že podnikateľ nepoužíva vozidlo každý deň, nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, z čoho vyplýva, že vozidlo je predmetom dane naďalej.

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely tohto zákona rozumie

 1. skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 2. účtovanie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve [nové okno], o vozidle,
 3. evidovanie vozidla v daňovej evidencii v zmysle § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno],
 4. uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
 5. používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

Príklad:

Z dôvodu opravy vozidla, ktorá trvala tri mesiace, došlo u podnikateľa k prerušeniu používania vozidla, ktoré je evidované v Slovenskej republike.

Nakoľko nepoužívanie vozidla nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, vozidlo evidované v Slovenskej republike je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia.

Pod pojmom „používanie vozidla na podnikanie“ je potrebné chápať aj dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ide o príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. súdnych znalcov, exekútorov, športovcov a pod.).

Ktoré vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel

Dani z motorových vozidiel nepodlieha vozidlo priamo vymedzené v zákone o dani z motorových vozidiel, pričom ide o:

 • vozidlo, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S v zmysle § 127 ods. 6, 8 a 9 zákona č. 8/2009 Z. z. [nové okno],
 • vozidlo, ktoré je v o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklad“) označené ako špeciálne vozidlo a zároveň je určené len na vykonávanie špeciálnych činností, a to bez možnosti prepravy.

Špeciálne vozidlo pre negatívne vymedzenie predmetu dane musí súčasne spĺňať nasledovné tri podmienky:

 1. vozidlo je určené na vykonávanie špeciálnych činností,
 2. vozidlo nie je určené na prepravu,
 3. vozidlo je v dokladoch vozidla označené ako špeciálne vozidlo (nie špeciálne nákladné vozidlo!).

Definíciu špeciálneho vozidla bližšie vymedzuje vyhláška č. 133/2018 Z. z. [nové okno] o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla.

V prílohe č. 1 bod 16 citovanej vyhlášky sú uvedené špeciálne vozidlá určené na vykonávanie špeciálnej funkcie, na ktorú je potrebná špeciálna úprava karosérie alebo špeciálne vybavenie a to vrátane špeciálnych vozidiel, ktoré nie sú určené na prepravu, pričom ide o vozidlá:

 • obytný automobil (SA): vozidlo na špeciálne účely kategórie M, konštruované tak, aby umožňovalo ubytovanie osôb a obsahuje najmenej túto výbavu:
 1. sedadlá a stôl,
 2. zariadenie na spanie, ktoré môže, okrem iného, slúžiť cez deň na sedenie,
 3. zariadenie na varenie a
 4. zariadenia na uskladnenie batožiny a iných predmetov; toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené; stôl však môže byť konštruovaný tak, aby sa dal ľahko odstrániť,
 • samohybný žeriav (SF): vozidlo na špeciálne účely kategórie N3, ktoré nie je určené na prepravu tovaru a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena sa rovná alebo je vyšší ako 400 kNm,
 • ostatné vozidlá na špeciálne účely (SG), najmä autorýpadlo, karoséria cisternová na polievanie, čerpadlo betónu, drvič kameňa, elektrocentrála, karoséria hasičská, karoséria hasičská s cisternou, karoséria hasičská s výsuvným rebríkom, karoséria hasičská s výsuvnou plošinou, kompresor, karoséria laboratórna, karoséria montážna, pojazdná dielňa, pojazdná knižnica, pojazdná kuchyňa, pojazdná lanovka, pojazdná predajňa, karoséria policajná, karoséria rozhlasová, karoséria sypacia, karoséria technicko-zásahová, karoséria televízna, vrtná súprava, karoséria vyprosťovacia, vysprávková súprava, karoséria záchranárska, zdvíhacia plošina a podobne.

Poznámka

Pri vylúčení špeciálneho vozidla z predmetu dane upozorňujeme na nákladné vozidlá špeciálne s druhom karosérie (BA), ktoré sú určené na prepravu, a teda sú predmetom dane z motorových vozidiel.
Predmetom dane sú aj pancierové vozidlá (SB), určené na ochranu prepravovaných osôb alebo tovaru.
Taktiež pohrebné vozidlá (SD) a sanitné vozidlá (SC), aj keď sú špeciálnymi vozidlami, nie sú vylúčené z predmetu dane z motorových vozidiel, pretože sú určené na prepravu.

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ používa na podnikanie vozidlo, ktoré je v doklade vyznačené ako nákladné vozidlo špeciálne – nosič výmenných nadstavieb.

Pre vylúčenie vozidla z predmetu dane musia byť splnené súčasne všetky tri podmienky. Ak teda ide o vozidlo „nákladné špeciálne“, vozidlo je predmetom dane, nakoľko je určené na prepravu (nie je splnená podmienka, že vozidlo "nie je určené na prepravu").

Príklad č. 2: Podnikateľ používa na podnikanie pohrebné vozidlo, ktoré je v doklade vyznačené ako špeciálne vozidlo.

V prípade pohrebného vozidla, aj keď ide o špeciálne vozidlo, nie je splnená podmienka nevyužívania vozidla na prepravu, preto predmetné vozidlo nie je možné vylúčiť z predmetu dane.

Príklad č. 3: Podnikateľ používa na podnikanie vysokozdvižnú plošinu, ktorá je v doklade vyznačená ako špeciálne vozidlo.

Vozidlo – zdvíhacia plošina, v doklade označená ako „špeciálny automobil“ v zmysle vyhláška č. 133/2018 Z. z. [nové okno] nie je určená na prepravu, preto spĺňa podmienky pre jeho vylúčenie z predmetu dane. To zanemená, že predmetné vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel.

Daňovník dane z motorových vozidiel (§3)

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.

Kedy je daňovníkom držiteľ

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade vozidla a používa vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie.

Príklad

Fyzická osoba – podnikateľ, prenajala svoje vozidlo, ktorého je držiteľom, na základe zmluvy o prenájme inému podnikateľovi.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je prenajímateľ (podnikateľ), ktorý je v doklade vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla (prenajímateľ vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom prenájmu).

Kto je daňovníkom v prípade, ak je v doklade zapísaná ako držiteľ organizačná zložka

V prípade, ak držiteľom zapísaným v doklade vozidla je organizačná zložka, daňovníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej táto organizačná zložka patrí.

Príklady

Príklad č. 1: Právnická osoba so sídlom v Bratislave má tri organizačné zložky zapísané v obchodnom registri so sídlom v Žiline, v Košiciach a v Trnave. Každá z organizačných zložiek používa vozidlá na podnikanie, ktorých držiteľmi sú tieto organizačné zložky.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel v tomto prípade je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorej tieto organizačné zložky patria.

Príklad č. 2: Právnická osoba so sídlom v Českej republike má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku v Banskej Bystrici. Organizačná zložka používa na podnikanie vozidlá, ktorých je držiteľom a zároveň ktoré sú evidované v Slovenskej republike.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel aj v tomto prípade je právnická osoba, ktorej organizačná zložka patrí, bez ohľadu na jej sídlo v Českej republike.

Kedy je daňovníkom dane z motorových vozidiel užívateľ vozidla

Zákon o dani z motorových vozidiel taxatívne určuje užívateľa za daňovníka v nasledovných prípadoch:

 • ak sa používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela,
 • ak sa používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
 • ak sa používa na podnikanie vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Príklad

Syn používa vozidlo na podnikanie. Držiteľom vozidla je jeho otec, ktorý nie je podnikateľom.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je syn ako užívateľ, ktorý používa vozidlo na podnikanie.

Kedy je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ vtedy, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Príklady

Príklad č. 1: Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnancom. Predmetné vozidlo nie je používané na podnikanie (vozidlo nepoužíva na podnikanie zamestnanec, prípadne iná osoba).

Vozidlo je predmetom dane a daňovníkom je zamestnávateľ.

Príklad č. 2: Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnancom. Držiteľom predmetného vozidla je zamestnanec, ktorý používa vozidlo aj na svoje podnikanie.

Vozidlo je predmetom dane, avšak daňovníkom nie je zamestnávateľ ale držiteľ (zamestnanec). V tomto prípade, aj keď zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, avšak vzhľadom na to, že predmetné vozidlo sa používa na podnikanie zamestnancom – držiteľom vozidla, daňovníkom je zamestnanec.

Oslobodenie od dane (§ 4)

Od dane je oslobodené:

 1. Vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť. Pre uplatnenie oslobodenia od dane musia byť splnené súčasne dve podmienky, musí ísť o vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov a musí byť zaručená vzájomnosť. Daňové priznanie pri vozidlách diplomatických misií a konzulárnych úradov sa nepodáva.
 2. Vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.
 3. Vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.
 4. Vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

Pojem “použitie vozidla výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe“ nie je v zákone vymedzené. Na účely tohto zákona použitie vozidla sa viaže na účel podnikania daňovníka, t.j. dosahovania a udržania príjmov z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby, ktorej súčasťou je aj vykonávanie podporných činností, bez ktorých dosiahnutie alebo udržanie príjmov z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby by nebol možný. Vymedzenie poľnohospodárskej a lesnej výroby sa neposudzuje striktne vo väzbe na priamu poľnohospodársku a lesnú výrobu, ale aj na činnosti, ktoré túto poľnohospodársku a lesnú výrobu u daňovníka podporujú, napr. výstavba skladu obilia, vybavovanie úradných listín súvisiacich so zamestnancami, ktorí pracujú u daňovníka v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe, alebo ich preprava „na“ alebo „z“ miesta výkonu práce. Pomer týchto „podporných činností“ by však nemal prevážiť hlavnú činnosť a využitie vozidla pri nej by mal predstavovať zanedbateľný pomer k hlavnej činnosti.

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe nákladné motorové vozidlo na prepravu plodín, kŕmnych zmesí alebo priemyselného hnojiva. V priebehu roka poskytne obci pomoc s verejnoprospešným účelom, t.j. bezplatne vo forme prepravy stavebného materiálu obce alebo pomoci pri údržbe ciest, v rámci ktorej použije toto motorové vozidlo.

Ak by sa vozidlo použilo mimo „výhradnosti“, aj keď iba obmedzene na iný účel ako predmet podnikania (poľnohospodársku výrobu), napr. na verejnoprospešné účely – preprava stavebného materiálu, išlo by o využitie vozidla mimo hlavnej poľnohospodárskej činnosti daňovníka, čím by výhradnosť použitia vozidla v poľnohospodárskej výrobe nebola dodržaná a vozidlo by nemohlo byť posúdené ako vozidlo oslobodené od dane.

Príklad č. 2: Podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe motorové vozidlo na prepravu zvierat. Na požiadanie iného podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe prepraví niekoľkokrát v roku nie len pre svoju poľnohospodársku výrobu, ale aj pre iného podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe.
Obdobný prípad, podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe motorové vozidlo na prepravu plodín z polí v čase zberu. Na požiadanie iného podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe zo susednej obce použije podnikateľ motorové vozidlo na prepravu plodín z polí iného podnikateľa do skladu tohto iného podnikateľa.

Vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe budú oslobodené od dane vždy, ak sa na tento účel budú používať. Ak podnikateľ používa vozidlá na poľnohospodársku a lesnú výrobu a súčasne na požiadanie iného podnikateľa použije niekoľkokrát v roku vozidlo nie len pre svoju poľnohospodársku výrobu, ale aj pre potrebu iného podnikateľa v poľnohospodárskej alebo v lesnej výrobe alebo podnikateľ použije motorové vozidlo na prepravu plodín z polí iného podnikateľa do skladu tohto iného podnikateľa, je možné potvrdiť výhradnosť použitia vozidla na podnikanie v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, ktoré je z tohto titulu oslobodené od dane.

Príklad č. 3: Podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe motorové vozidlo napríklad na prepravu plodín. Toto motorové vozidlo zároveň použije na dovoz semien plodín z obce, kde semená nakúpil, do obce, kde podniká a semená skladuje.

Podnikateľ, ktorý použije na podnikanie vozidlo v poľnohospodárskej výrobe – preprava plodín a toto vozidlo použije aj na dovoz semien plodín z obce, kde semená nakúpil, do obce, v ktorej podniká, použitie tohto vozidla možno považovať za vozidlo, ktoré sa používa v poľnohospodárskej výrobe daňovníka.

Príklad č. 4: Podnikateľ používa motorové vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri prevoze plodín. Pre potreby svojej podnikateľskej činnosti sa v priebehu roka rozhodne postaviť nový sklad. Pri stavbe skladu použije pri preprave stavebného materiálu motorové vozidlo prednostne určené na prevoz plodín.

Podnikateľ, ktorý použije vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri prevoze plodín a pre potreby svojej podnikateľskej činnosti sa v priebehu roka rozhodne postaviť sklad pre poľnohospodársku výrobu a na jeho postavenie použije vozidlo prednostne určené na prevoz plodín, toto vozidlo je oslobodené od dane z motorových vozidiel. Aj v tomto prípade ide o zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby, nakoľko skladovanie plodín si vyžaduje stavbu skladu, bez ktorého nemôže vykonávať poľnohospodársku činnosť.

Príklad č. 5: Podnikateľ používa na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe za účelom zberu motorové vozidlo na prepravu zamestnancov na polia. Uvedené motorové vozidlo zároveň používa za účelom vybavenia administratívnych vecí súvisiacich s jeho podnikaním (napr. na cestu do Sociálnej poisťovne, daňový úrad a pod.).

Ak sa vozidlo používané v poľnohospodárskej výrobe použije na prepravu zamestnancov na polia a toto vozidlo sa využíva aj na vybavovanie administratívy súvisiacej s podnikaním (Sociálna poisťovňa, DÚ a pod.) toto vozidlo je oslobodené od dane, pretože zamestnanci sú súčasťou fungujúcej poľnohospodárskej výroby.

Príklad č. 6: Podnikateľ používa motorové vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri preprave plodín z poľa do svojho skladu a zároveň zo svojho skladu k predajcovi, ktorý od neho plodiny kúpil.

Ak podnikateľ používa vozidlo na podnikanie v poľnohospodárskej výrobe pri preprave plodín z polí do svojho skladu a zároveň zo svojho skladu k predajcovi za účelom ich predaja, toto vozidlo je taktiež oslobodené od dane, pretože sa používa na účely podnikania v poľnohospodárskej výrobe.

Základ dane (§ 5)

Pri dani z motorových vozidiel je dôležité správne posúdenie základu dane. Tento údaj je určujúcim pre priradenie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a zákona o dani z motorových vozidiel.

Základ dane pre elektrické vozidlá

Základ dane pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), sa určuje v závislosti od výkonu motora v kW.

Základ dane pre osobné vozidlá

Základ dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade vozidla. Patria sem vozidlá kategórie:

L1e až L7e - motocykel, trojkolka, štvorkolka
M1 - osobný automobil

Poznámka

Pojem „osobné vozidlo“ pre účely dane z motorových vozidiel zahŕňa osobné vozidlá ako aj motocykle, trojkolky a štvorkolky.

Základ dane pre úžitkové vozidlá

Na účely zákona o dani z motorových vozidiel, vozidlá kategórie:

M2 a M3 - autobusy,
N1 až N3 - nákladné vozidlá,
O1 až O4 - prípojné vozidlá, sa považujú za úžitkové vozidlá.

Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

Poznámka

Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť je uvedená v doklade. Najväčšia prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade, pričom celková hmotnosť je súčet pohotovostnej hmotnosti a užitočnej hmotnosti.

Ročná sadzba dane (§ 6)

Ročná sadzba dane okrem ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves, je uvedená v prílohe č. 1 [nové okno] zákona o dani z motorových vozidiel.

Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves je uvedená v prílohe č. 1a [nové okno] zákona o dani z motorových vozidiel.

Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily) je priradená nulová ročná sadzba dane.

Ročná sadzba dane v eurách
Výkon motora v kW 0

Ročná sadzba dane pre vozidlo - motocykel, trojkolka, štvorkolka a osobný automobil:

Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v eurách
nad do (vrátane)
150 50
150 900 62
900 1 200 80
1 200 1 500 115
1 500 2 000 148
2 000 3 000 180
3 000 218

Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá (autobusy, nákladné vozidlo, prípojné vozidlo) okrem ťahačov a návesov:

Počet náprav Celková hmotnosť alebo najvyššia technicky prípustná celková hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v eurách
nad do
1 alebo
2 nápravy
1 74
1 2 133
2 4 212
4 6 312
6 8 417
8 10 518
10 12 620
12 14 777
14 16 933
16 18 1 089
18 20 1 252
20 22 1 452
22 24 1 660
24 26 1 862
26 28 2 075
28 30 2 269
30 2 480
3 nápravy 15 566
15 17 673
17 19 828
19 21 982
21 23 1 144
23 25 1 295
25 27 1 452
27 29 1 599
29 31 1 755
31 33 1 964
33 35 2 172
35 37 2 375
37 40 2 582
40 2 790
4 a viac
náprav
do 23 721
nad 23 do 25 877
nad 25 do 27 1 033
nad 27 do 29 1 189
nad 29 do 31 1 337
nad 31 do 33 1 548
nad 33 do 35 1 755
nad 35 do 37 1 968
nad 37 do 40 2 172
nad 40 do 2 375

Ročná sadzba dane pre ťahače a návesy:

Počet náprav Celková hmotnosť alebo najvyššia technicky prípustná celková hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v eurách
nad do
1 alebo 2 nápravy 8 312
8 10 417
10 12 518
12 14 620
14 16 777
16 18 933
18 20 1 089
20 22 1 252
22 24 1 452
24 26 1 660
26 28 1 862
28 30 2 075
30 2 269
3 nápravy 17 566
17 19 673
19 21 828
21 23 982
23 25 1 144
25 27 1 295
27 29 1 452
29 31 1 599
31 33 1 755
33 35 1 964
35 37 2 172
37 40 2 375
40 2 582
4 a viac náprav 25 721
25 27 877
27 29 1 033
29 31 1 189
31 33 1 337
33 35 1 548
35 37 1 755
37 40 1 968
40 2 172

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane (§ 7)

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 [nové okno] sa upravuje vo vzťahu k vozidlu kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 používanému na podnikanie, a to v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla – údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II).

To znamená, že zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 20 % a
 • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 15 %.
 • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zvýši o 20 %.

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 [nové okno] a prílohe č. 1a [nové okno] sa upravuje vo vzťahu k úžitkovému vozidlu kategórie M2, M3 a N3 používanému na podnikanie, a to v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla – údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II).

To znamená, že zníženie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č.1 a prílohe č. 1a zníži o 50 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a zníži o 40 %,
 • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a zníži o 30 % a
 • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa zníži ročná sadzba dane o 20% uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
 • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa zníži ročná sadzba dane o 10% uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a, počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
 • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a.

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlo kategórie O4 zníži o 60%.

Príklad

Ako sa upraví ročná sadzba dane pre osobné vozidlo kategórie M1 s dátumom prvej evidencie 30.12.2020 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2022?

Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2022. Vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 25%.

Úprava ročnej sadzby dane (zníženie, zvýšenie) v prípade zmeny režimu určenia ročnej sadzby dane v zdaňovacom období

Ak vozidlo v priebehu zdaňovacieho obdobia, vzhľadom na jeho vek, prechádza do iného režimu určenia ročnej sadzby dane, uvedené skutočnosti sa zohľadnia nasledovne:

 1. za obdobie, t.j. od prvej evidencie vozidla do mesiaca (vrátane), kedy vozidlo prechádza do iného režimu, pre určenia ročnej sadzby dane sa použije percentuálne zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane podľa mesiacov vozidla (pozri vyššie).
 2. od ďalšieho mesiaca (počnúc mesiacom nasledujúcim kedy došlo k zmene režimu určenia sadzby dane) pre určenie ročnej sadzby dane sa použije už nové percentuálne zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane podľa mesiacov vozidla.

Príklad

Ako sa upraví ročná sadzba dane pre osobné vozidlo kategórie M1 s dátumom prvej evidencie 15.3.2016 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2022?

V danom prípade vo februári 2022 uplynie od prvej evidencie vozidla 72 mesiacov, preto v zdaňovacom období r. 2022 vozidlo prechádza z 20% do 15% zníženia ročnej sadzby dane. Pre výpočet pomernej časti v zdaňovacom období roku 2022 za mesiace január a február (vrátane) sa použije 20% zníženie ročnej sadzby dane a za ďalšie mesiace, počnúc mesiacom marec až december, resp. do zániku daňovej povinnosti sa pre výpočet pomernej časti dane použije 15% zníženie ročnej sadzby dane.

Úprava ročnej sadzby dane (50 %-né zníženie) v prípade hybridného vozidla, motorového vozidla s pohonom na zemný plyn a na vodíkový pohon

V prípade:

 • hybridného motorového vozidla,
 • motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a
 • motorového vozidla na vodíkový pohon

upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.

Poznámka

Pri hybridných vozidlách musia byť dva zdroje energie, t.j. spaľovací motor a elektromotor. V dokladoch je uvedený druh paliva/zdroj energie označený ako HEV (hybridné elektrické vozidlo) alebo PHEV (plug-in hybridné elektrické vozidlo). Kombinácia benzín a LPG nie je hybrid, ide o dvojpalivové vozidlo.

Príklad

Ako sa upraví ročná sadzba dane pre hybridné elektrické vozidlo s dátumom prvej evidencie 30.12.2019 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2022?

Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2022. Vzhľadom na to, že v novembri 2022 uplynie od prvej evidencie vozidla 36 mesiacov, v zdaňovacom období r. 2022 vozidlo prechádza z 25% do 20% zníženia ročnej sadzby dane. Pre výpočet pomernej časti v zdaňovacom období r. 2022 za mesiace január až november (vrátane) sa použije 25% zníženie ročnej sadzby dane a za mesiac december sa pre výpočet pomernej časti dane použije 20% zníženie ročnej sadzby dane a následne sa upraví znížením o 50% pre hybridné elektrické vozidlo.

Určenie ročnej sadzby dane u vozidla v rámci kombinovanej dopravy

Použitie vozidla v kombinovanej preprave preukáže daňovník potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade. Počítanie ciest súvisiacich s uplatnením zníženia sadzby dane závisí od prekonanej vzdialenosti po železnici na území Slovenskej republiky. Ak je takáto vzdialenosť dlhšia ako 250 km, započítava sa na účely dane z motorových vozidiel dvakrát.
Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.

Poznámka

Definovanie kombinovanej dopravy je obsiahnuté v zákone č. 514/2009 Z. z. [nové okno] o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Príklad

Ako sa upraví ročná sadzba dane pre vozidlo s dátumom prvej evidencie 30.12.2020 použité v zdaňovacom období r. 2022  v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2022?

Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2022. Ročná sadzba dane sa zníži o 25% z dôvodu, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla. Následne upravená ročná sadzba dane (znížená o 25%) sa upraví znížením o 50% pre vozidlo používané v rámci kombinovanej dopravy (pre použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy musia byť splnené zákonné podmienky).

Určenie ročnej sadzby dane pre návesové jazdné súpravy

Pre zdaňovacie obdobie 2020 (po 1.12.2020 účinnosti novely k zákonu o dani z motorových vozidiel) daňovník nezaraďuje v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade.

Príklad

Daňovník používa na podnikanie jeden ťahač a dva návesy; daňovník je držiteľom zapísaným v dokladoch týchto vozidiel. Ako sa postupuje pri určení ročnej sadzby dane v daňovom priznaní?

Daňovník na ťahač a dva návesy uplatní upravenú ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1a v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla. Každé vozidlo uvedie daňovník v daňovom priznaní samostatne.

Vznik daňovej povinnosti (§ 8)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t.j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie, okrem nasledujúcich výnimiek, a to:

 • v prípade vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a
 • vzniku daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. predaj vozidla).

Pre daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Novému daňovníkovi, pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.

Vznik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní.

Príklad

Motorové vozidlo bolo zakúpené v júni 2022. Vozidlo bolo zaradené do majetku a začalo sa skutočne používať na podnikanie v júli 2022. Kedy vzniká u motorového vozidla daňová povinnosť? 

Vozidlo je predmetom dane od júla 2022, kedy bolo zaradené do majetku podnikateľa a začalo sa skutočne využívať na podnikanie. Dátum vzniku daňovej povinnosti je k 1.7.2022. Daňovník je povinný vznik daňovej povinnosti uviesť až v podanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel do 31.1.2023.

Zánik daňovej povinnosti (§ 8)

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní.

Vozidlo je predmetom dane najviac 12 kalendárnych mesiacov, a to aj vtedy, ak dôjde v jednom kalendárnom mesiaci u toho istého daňovníka k zániku daňovej povinnosti a následne k vzniku daňovej povinnosti, pričom daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k skutočnosti zakladajúcej zánik daňovej povinnosti, a daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla skutočnosť zakladajúca vznik daňovej povinnosti.

Príklad

Motorové vozidlo používané na podnikanie bolo predané živnostníkovi v máji 2022. K vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla došlo 15.júna 2022. Kedy sa u vozidla oznámi zánik daňovej povinnosti a ku ktorému dňu? 

U motorového vozidla zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla t.j 30.júna 2022. Daňovník je povinný zánik daňovej povinnosti uviesť v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel do 31.1.2023.

Oznamovacia povinnosť (§ 8)

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká. Vznik aj zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. 

Povinnosť oznámiť zánik daňovej povinnosti

Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní.

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle.
Vzor OZNÁMENIA o zániku daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel je zverejnený na portáli FS OZN87v19 v1.4 (financnasprava.sk)

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie (§ 9)

Zdaňovacím obdobím pre daň z motorových vozidiel je kalendárny rok. Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie podáva daňovník do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, pričom týmto dňom je daň splatná.

Zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravuje zdaňovacie obdobie ako aj lehotu na podanie daňového priznania pre daňovníka

 • ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
 • ktorý sa zrušuje bez likvidácie,
 • na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,
 • ktorý zomrel alebo ukončil, prerušil podnikanie.

Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie. Za tohto daňovníka podá daňové priznanie právny nástupca, a to do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote daň zaplatí.

Pre daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz. Do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správca v konkurznom konaní daň zaplatí a podá daňové priznanie. Ak sa bude vozidlo používať na podnikanie aj naďalej správcom v konkurznom konaní, zdaňovacie obdobie je vymedzené počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz až do posledného dňa kalendárneho roka (vrátane), v ktorom bol vyhlásený konkurz.

Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie. Likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podá daňové priznanie a daň zaplatí. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou.

Pre daňovníka, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie, sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie. Daňovník je povinný do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tejto lehote daň aj zaplatiť.

V prípade, ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, t.j. kalendárny rok, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, je povinný podať dedič. Ak by bolo viac dedičov, podáva ho ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa dediči nedohodnú, dediča určí správca dane. Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. V prípade, ak by dedič, alebo niektorý z dedičov lehotu na podanie daňového priznania nevedel dodržať, má možnosť 15 dní pred uplynutím lehoty podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie. Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, daňové priznanie sa nepodáva. Ak daňovník zomrie, za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené podmienky podľa § 8 ods. 7 prvej vety, dedič, alebo ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov alebo ak sa nedohodnú, dedič, ktorého určí správca dane, namiesto daňového priznania oznámi správcovi dane v lehote podľa tretej vety zánik daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7.

V daňovom priznaní daňovník okrem výpočtu dane uvádza a to v prípade fyzickej osoby, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresu trvalého pobytu, daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo alebo dátum narodenia, ak nemá daňové identifikačné číslo pridelené, a ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo a sídlo. Daňovník v daňovom priznaní môže uviesť aj telefónne číslo, elektronickú adresu a faxové číslo; správca dane je oprávnený údaje podľa tohto odseku spracovať podľa osobitného predpisu.

Preddavky na daň (§ 10)

Preddavok na daň je platba na daň, vypočítaná z predpokladanej dane, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Preddavky na daň môžu byť v nadväznosti na výšku predpokladanej dane štvrťročné alebo mesačné.

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

Poznámka

Predpokladaná daň je súčet upravenej ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Príklady

Príklad č. 1: Predmetom dane k 1.1.2023 je vozidlo kategórie N1, jeho prvá evidencia bola dňa 25.12.2021. 

V uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t. j. k 1. januáru 2023 neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla (uplynulo iba 26 mesiacov), preto ročná sadzba dane sa zníži o 25 %.

Príklad č. 2: Predmetom dane k 1.1.2023 je vozidlo kategórie M1, jeho prvá evidencia bola ku dňu 15.6.2017.

V uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t.j. k 1. januáru 2023 uplynulo 36 kalendárnych mesiacov, avšak neuplynulo 72 (2x36) mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto ročná sadzba dane sa zníži o 20 %.

Príklad č. 3: Predmetom dane k 1.1.2023 je vozidlo kategórie M1, jeho prvá evidencia bola ku dňu 100.2.2012.

V uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t.j. k 1. januáru 2023 uplynulo 108 (3x36) kalendárnych mesiacov, avšak neuplynulo 144 mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 (bez zníženia alebo zvýšenia).

Štvrťročné preddavky

Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.

Štvrťročné preddavky sa platia vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Príklady

Výška predpokladanej dane k 1. januáru 2023 je 8 000 eur.

Daňovník je povinný na zdaňovacie obdobie 2023 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 000 eur (4 x 2 000 eur), pretože súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré bolo predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (t. j. predpokladaná daň) presiahol sumu 700 eur a nepresiahol sumu 8 300 eur. Preddavky na daň sú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka (31.3.2023, 30.6.2023, 2.10.2023, 2.1.2023).

Mesačné preddavky

Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur.

Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Príklady

Výška predpokladanej dane k 1. januáru 2023 je 12 000 eur.

Daňovník je povinný na zdaňovacie obdobie 2023 platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 000 eur (12 x 1 000 eur), pretože súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré bolo predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (t. j. predpokladaná daň) presiahol sumu 8 300 eur. Preddavky na daň sú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Daňovník, ktorý bol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Na daňovníka, ktorý nebol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa rovnako vzťahuje povinnosť zaplatiť daň vo vyššie uvedenej lehote.

Platenie preddavkov na daň pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

Pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň daňovník neplatí. Pokiaľ ale u vozidla vznikne daňová povinnosť 1. januára, ročná sadzba dane sa započíta do výšky predpokladanej dane, ktorá je rozhodujúca pre určenie platenia preddavkov na daň.

U daňovníka, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň, vznik ani zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške, a to aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti.

Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je možné výšku preddavkov na daň zmeniť alebo zrušiť, ale iba na základe rozhodnutia správcu dane. Rozhodnúť o určení platení preddavkov na daň inak môže správca dane z úradnej moci alebo na základe písomnej žiadosti daňovníka. Správca dane v rozhodnutí o určení platení preddavkov na daň inak nemôže zmeniť výšku preddavkov na daň, ktoré boli splatné pred vydaním tohto rozhodnutia. Výšku preddavkov na daň môže správca určiť inak iba u predpísaných preddavkov, ktoré ešte neboli splatné.

Platenie preddavkov na daň pri podaní dodatočného daňového priznania v priebehu zdaňovacieho obdobia

Podanie dodatočného daňového priznania v priebehu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k zmene údaja o výške predpokladanej dane, nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému na základe údaja o predpokladanej dani uvedenej na riadku č. 40 daňového priznania vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia naďalej v nezmenenej výške.

Platenie preddavkov na daň v prípade vyhlásenia konkurzu, zrušenia daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, ukončenia, prerušenia podnikania alebo úmrtia podnikateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k vyhláseniu konkurzu, zrušeniu daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, ukončeniu, prerušeniu podnikania, resp. úmrtiu podnikateľa, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom k tejto rozhodujúcej skutočnosti došlo.

Príklad

Daňovník, ktorý bol povinný platiť štvrťročné preddavky na daň zrušil živnostenské oprávnenie 12.6.2022.

Preddavky na daň sú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Najbližšia splatnosť štvrťročného preddavku pripadla na 30.6.2022.
Rozhodujúcou skutočnosťou pre ukončenie povinnosti platenia preddavkov na daň je ukončenie podnikania – zrušením živnosti dňa 12.6.2022. Nasledujúcim dňom po dni rozhodujúcej skutočnosti, t. j. od 13.6.2022 daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň a splatné preddavky na daň 30.6.2022 a ďalšie daňovník už neplatí.

Platenie dane – výpočet pomernej časti dane (§ 10)

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia zaplatí daňovník pomernú časť dane. Daňovník zaplatí pomernú časť dane, taktiež ak zanikne počas zdaňovacieho obdobia oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo písm. d).

Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

Vozidlo používané na výkon prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme je oslobodené od dane z motorových vozidiel. V prípade používania vozidla aj mimo tohto výkonu však už podlieha dani z motorových vozidiel.
Pomerná časť dane za dni, v ktorých sa vozidlo používalo aj na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Poznámka

Pomernú časť dane v závislosti od počtu dní používania vozidla na podnikanie daňovník vypočíta iba v prípade použitia vozidla na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Pomernú časť dane je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Daňovník, ktorý bol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný tento rozdiel zaplatiť taktiež v lehote na podanie daňového priznania.

Na daňovníka, ktorý nebol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa rovnako vzťahuje povinnosť zaplatiť daň vo vyššie uvedenej lehote.

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Zaokrúhľovanie (§ 12)

Daň, pomernú časť dane, preddavky na daň a ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Príklad

Predpokladaná daň na rok 2023 z podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022 je vo výške 9955 eur. 

Výpočet mesačného preddavku: 9955/12 = 829,5833 eur, zaokrúhlenie v zmysle § 12 vo výške 829,58 eura. 

Miestna príslušnosť (§ 13)

Správu dane vykonáva daňový úrad podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby.
Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.
Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na správu dane je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava.
Správu dane pre vybrané hospodárske subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Sídlom daňového úradu pre vybrané hospodárske subjekty je Bratislava. 

Príklady

Príklad č. 1: určenie miestnej príslušnosti pre fyzickú osobu

Podnikateľ - fyzická osoba s trvalým pobytom v Trenčíne používa vozidlo na podnikanie so žilinským evidenčným číslom. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Miestnu príslušnosť na správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad podľa trvalého pobytu fyzickej osoby, t.j. Daňový úrad Trenčín.

Príklad č. 2: určenie miestnej príslušnosti pre právnickú osobu

Daňovník so sídlom v Nitre používa na podnikanie vozidlo s banskobystrickým evidenčným číslom. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Miestnu príslušnosť na správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad podľa sídla daňovníka, t.j. Daňový úrad Nitra.

Príklad č. 3: určenie miestnej príslušnosti pre organizačnú zložku

Právnická osoba so sídlom v Banskej Bystrici má organizačné zložky v Lučenci, v Košiciach a v Bratislave. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Miestnu príslušnosť na správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad podľa sídla právnickej osoby, t.j. Daňový úrad Banská Bystrica.

Príklad č. 4: určenie miestnej príslušnosti pre zahraničnú organizačnú zložku

Právnická osoba so sídlom v Českej republike má organizačnú zložku umiestnenú v Prešove. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Miestnu príslušnosť na správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad podľa miesta umiestnenia organizačnej zložky, t.j. Daňový úrad Prešov.

Príklad č. 5: určenie miestnej príslušnosti pre zahraničnú právnickú osobu s viacerými organizačnými zložkami na území SR

Právnická osoba so sídlom v Nemecku má organizačné zložky zapísané v obchodnom registri v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Z dôvodu niekoľkých organizačných zložiek na území SR zriadených zahraničnou právnickou osobou, miestna príslušnosť na správu dane sa určí miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.