Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie pri DPH

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Daňová povinnosť

Splatnosť vlastnej daňovej povinnosti je do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla vlastná daňová povinnosť.

Splatnosť daňovej povinnosti, ktorá vznikla osobe, ktorá nie je platiteľom, je do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Splatnosť daňovej povinnosti, ktorá vznikla osobe, ktorá nie je registrovaná pre DPH, z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, je do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku. V prípade, ak daňový úrad nadobúdateľovi dopravného prostriedku neoznámil číslo účtu, na ktoré má byť daň uhradená, povinnosť zaplatiť daň je do 7 dní od doručenia oznámenia čísla účtu daňovým úradom..

Daňová povinnosť sa platí na číslo účtu:

500240-OUD/8180

Za január 2024 je variabilný symbol 1100012024

Za I. štvrťrok 2024 je variabilný symbol 1100412024.

Podrobnejšie informácie o spôsobe označovania platby sú uvedené vo Vyhláške MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OUD“.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Správca dane v oznámení o pridelení čísla účtu pre platenie daní uvádza číslo účtu vo formáte IBAN pre najpoužívanejšie dane (od 2016). Ak oznámenie neobsahuje informáciu o účte pre platenie príslušnej dane vo formáte IBAN, daňový subjekt si musí prevod z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OUD),do formátu IBAN vykonať sám. sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor „IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete v časti „Platenie daní".

Spôsoby úhrady daňovej povinnosti

Daňovú povinnosť je možné uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala) alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).

Nadmerný odpočet

Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.

Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období okrem prípadu, ak platiteľ dane spĺňa podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH [nové okno].

Ak platiteľovi vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom, nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.

Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Ak platiteľ dane spĺňa podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, ktorými sú:

  1. zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac
  2. platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  3. platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 eur,

daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak platiteľ v daňovom priznaní vyznačí túto skutočnosť.

Nadmerný odpočet vráti správca dane na bankový účet oznámený platiteľom dane v zmysle § 6 resp. § 85kk zákona o DPH.