Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Súhrnný výkaz DPH

Všeobecné informácie

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Všeobecné informácie

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „súhrnný výkaz“)  je elektronické tlačivo (vzor ustanovený opatrením vydaným MF SR a vyhláseným v Zbierke zákonov SR), ktoré musí podať osoba, ktorá dodáva tovar do iného členského štátu a od 1.1. 2010 aj osoba, ktorá dodáva služby do iného členského štátu. Ustanovuje to § 80 zákona č. 222/204 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Kto podáva súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz podáva platiteľ dane z pridanej hodnoty a zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH.

Príklad:

Fyzická osoba – podnikateľ, nie je registrovaný  ako platiteľ DPH, v mesiaci december 2014 dodal tovar v hodnote 5000 eur spoločnosti do Nemecka.

Z dôvodu, že táto fyzická osoba nie je registrovaná ako platiteľ DPH, nie je povinná podať súhrnný výkaz z dôvodu dodania tovaru spoločnosti do Nemecka.

Ako sa podáva súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami, nikdy nie v listinnej forme. Súhrnný výkaz podaný elektronickými prostriedkami musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou značkou poskytnutou daňovým úradom na základe uzavretej písomnej dohody obsahujúcej náležitosti elektronického doručovania, podrobnosti nájdete na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR v záložke: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA.

Kedy sa podáva riadny súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz sa podáva elektronickými prostriedkami do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré vznikne povinnosť podať súhrnný výkaz. Ak koniec lehoty na podanie súhrnného výkazu pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak:

 1. dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH),
 2. premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH),
 3. dodal tovar ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 45 zákona o DPH) alebo
 4. dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Platiteľ dane sa však môže rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodávok uvedených v bode 1. až 3. nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur. Hodnota dodaných služieb v tomto prípade nie je rozhodujúca.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podáva súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Upozornenie č. 1:

Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci príp. kalendárnom štvrťroku nedodal tovar alebo službu, ktorú je povinný uviesť v súhrnnom výkaze, súhrnný výkaz nepodáva. Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH nedodala v príslušnom kalendárnom štvrťroku službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň, súhrnný výkaz nepodáva.

Upozornenie č. 2:

Ak dodávateľ služby do uplynutia lehoty na podanie súhrnného výkazu nemá identifikačné číslo pre daň príjemcu služby a príjemca služby ho informoval o tom, že požiadal o pridelenie identifikačného čísla pre daň, uvedie dodávateľ služby dodanie služby do súhrnného výkazu za obdobie, v ktorom bolo identifikačné číslo pre daň príjemcovi služby pridelené.

Zmena obdobia v podávaní súhrnného výkazu

Platiteľ, ktorý podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, môže zmeniť obdobie na kalendárny štvrťrok, avšak musí spĺňať podmienky, že hodnota dodaného tovaru v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahne sumu 50 000 eur. Zmena obdobia v podávaní súhrnného výkazu z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok môže nastať iba k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom splnil podmienky.

Zmenu obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, platiteľ dane nie je povinný oznámiť správcovi dane.

Ak platiteľ v priebehu kalendárneho štvrťroka zistí, že nespĺňa podmienky podávania súhrnného výkazu za obdobie kalendárneho štvrťroka, možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa § 80 ods. 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur. Platiteľ je potom povinný podať súhrnný výkaz osobitne za jednotlivé mesiace príslušného kalendárneho štvrťroka, v ktorých realizoval dodávky uvádzajúce sa v súhrnnom výkaze. 

Príklad:

Platiteľ podáva súhrnný výkaz štvrťročne. V decembri 2014 posudzuje obdobie pre podanie súhrnného výkazu za IV. štvrťrok 2014.

Hodnoty dodaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku:
IV. štvrťrok 2014

október 2014 20 000 eur
november 2014 35 000 eur

Hodnoty dodaných tovarov v predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokoch:

III. štvrťrok 2014 35 000 eur
II. štvrťrok 2014 49 000 eur
I. štvrťrok 2014 28 000 eur
IV. štvrťrok 2013 20 000 eur

Platiteľ nesplnil jednu podmienku z § 80 ods. 2 zákona o DPH. Prekročil hodnotu dodaných tovarov 50 000 eur za príslušný kalendárny štvrťrok v mesiaci november 2014. Je povinný podať súhrnný výkaz mesačne za jednotlivé mesiace IV. štvrťroku, a to nasledovne:
za mesiac október 2014 podá súhrnný výkaz do 25.12.2014,
za mesiac november 2014 podá súhrnný výkaz do 25.12.2014,
za mesiac december 2014 podá súhrnný výkaz do 25.1.2015 (ak v tomto mesiaci platiteľ uskutočnil príslušné dodávky uvádzajúce sa v súhrnnom výkaze).

 Kedy sa podáva opravný a kedy dodatočný súhrnný výkaz

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, postupuje pri oprave týchto údajov v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu alebo po uplynutí tejto lehoty.

OPRAVNÝ súhrnný výkaz: ak k zisteniu, že súhrnný výkaz bol vyplnený chybne, dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá opravný súhrnný výkaz. V opravnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú všetky správne údaje, teda nielen tie, ktoré sa opravujú. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Príklad:

Platiteľ dane dodal v mesiaci január 2015 tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Česku v hodnote 57 000 eur a rakúskemu podnikateľovi identifikovanému pre daň v Rakúsku v hodnote 5000 eur. Súhrnný výkaz za mesiac január 2015 podal 18.2.2015, kde uviedol chybne hodnotu dodaného tovaru českému podnikateľovi, miesto 57000 eur uviedol 17000 eur. Keďže to platiteľ dane zistil dňa 20.2.2015, ešte pred skončením lehoty na podanie súhrnného výkazu, podal dňa 24.06. 2015 opravný súhrnný výkaz, v ktorom uviedol dodávku  tovarov pre rakúskeho i pre českého podnikateľa so správnymi hodnotami.

DODATOČNÝ súhrnný výkaz: ak k zisteniu, že súhrnný výkaz bol vyplnený chybne, dôjde po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú len tie údaje, ktoré sa opravujú alebo dopĺňajú.

Príklad:

Platiteľ dane dodal v mesiaci január 2015 tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Česku v hodnote 57 000 eur a rakúskemu podnikateľovi identifikovanému pre daň v Rakúsku v hodnote 5000 eur. Súhrnný výkaz za mesiac január 2015 podal 18.2.2015, kde uviedol chybne hodnotu dodaného tovaru českému podnikateľovi, miesto 57000 eur uviedol 17000 eur. Keďže to platiteľ dane zistil dňa 27.2.2015, už po skončení lehoty na podanie súhrnného výkazu, podal dodatočný súhrnný výkaz, v ktorom uviedol iba údaje týkajúce sa dodania českému podnikateľovi a to so správnou hodnotou dodaného tovaru (57 000 eur).

Upozornenie:

Platiteľ nie je povinný podať  súhrnný výkaz, ak v príslušnom  období nedodal tovar alebo službu, ktorá sa uvádza do súhrnného výkazu. V prípade, že platiteľ nepodal súhrnný výkaz za príslušné obdobie, pretože mal za to, že v danom období nedodal tovar alebo službu, ktorú by musel uviesť do súhrnného výkazu, ale  po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že pochybil,  že mal povinnosť  podať súhrnný výkaz za dané obdobie, pretože sa napr. zúčastnil trojstranného obchodu, musí  podať „riadny“ súhrnný výkaz, (ktorý sa bude považovať za oneskorene podaný) a nie dodatočný súhrnný výkaz, ktorý sa môže podať len v nadväznosti na podaný „riadny“ súhrnný výkaz.

Čo sa uvádza do súhrnného výkazu

V súhrnnom výkaze sa uvádza:

 • dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH),
 • premiestnenie tovaru vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH),
 • dodanie tovaru prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 45 zákona o DPH)  alebo
 • dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Tieto údaje sa uvádzajú v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pri dodaní tovaru podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona o DPH sa daňová povinnosť určí podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH. Pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby. Ak sa služba dodáva čiastkovo alebo opakovane, deň dodania je ustanovený v § 19 ods. 3 zákona o DPH.

Príklad:

Platiteľ dane dodal v januári 2015 tovar pre českého podnikateľa identifikovaného pre daň v ČR (CZ 1213141515) v hodnote 15 000 eur a v mesiaci marec 2015 v hodnote 12 000 eur. V mesiaci február 2015 dodal tovar pre dánskeho podnikateľa identifikovaného pre daň v Dánsku (DK 55555555), ktorý je druhým odberateľom v rámci trojstranného obchodu, v hodnote 17 000 eur. Okrem toho v mesiaci marec 2015 dodal poradenskú službu českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v ČR (CZ 3333333333) v hodnote 28 000 eur. V súhrnnom výkaze podanom za I. štvrťrok 2015 platiteľ dane uviedol nasledovné údaje:

Kód štátu IČ pre daň nadobúdateľa tovaru
alebo príjemcu služby
Hodnota tovarov a služieb
(v eurách)
Kód 1 alebo 2
CZ 1213141515 27 000 - dodanie tovaru
DK 55555555 17 000 1 - trojstranný obchod
CZ 3333333333 28 000 2 - dodanie služby

 

 Ak sa opravuje základ dane podľa § 25 zákona o DPH, potom sa v súhrnnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa základ dane opravil. Uvedený údaj sa uvedie za to obdobie, v ktorom bola oprava základu dane oznámená nadobúdateľovi tovaru alebo príjemcovi služby.

Príklad:

Tuzemský platiteľ dane dodal v januári 2015 tovar českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v ČR (CZ 3333333333) v hodnote 28 000 eur. V marci, na základe reklamácie tovaru, bol vystavený opravný doklad v zmysle § 25 zákona o DPH, v ktorom bol znížený základ dane o hodnotu 2 000 eur. Tento doklad bol doručený odberateľovi v ČR v apríli 2015. Tuzemský platiteľ podáva mesačne súhrnný výkaz a uvedené zníženie základu dane uvedie do súhrnného výkazu za mesiac apríl 2015.

 Upozornenie č. 1:

Ak je platba prijatá pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH a do súhrnného výkazu sa uvádza za obdobie, v ktorom bola platba prijatá.

Upozornenie č. 2:

Prvý odberateľ dodanie tovaru druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť z dodania tovaru. Keďže druhý odberateľ nie je nadobúdateľom tovaru z iného členského štátu, ale osobou povinnou platiť daň namiesto prvého odberateľa, v zmysle zákona o DPH daňová povinnosť mu vzniká dňom, keď nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Z uvedeného dôvodu prvý odberateľ uvedie hodnotu dodaného tovaru druhému odberateľovi v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom dodal tovar druhému odberateľovi.

Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor.

V súhrnnom výkaze sa neuvádza:

 • dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou s miestom dodania v inom členskom štáte,
 • dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 16 zákona o DPH,
 • dodanie služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, kde je miesto dodania služby,
 • dodanie služby s miestom dodania v treťom štáte.

Príklady:

Príklad č. 1: Slovenská spoločnosť – platiteľ dane, vykonáva pre českú zdaniteľnú osobu rekonštrukciu nehnuteľnosti v ČR. Miestom dodania služby je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. ČR.

Vykonané rekonštrukčné práce nie sú predmetom dane v tuzemsku podľa § 2 zákona o DPH, slovenský platiteľ dane takéto dodanie neuvádza v súhrnnom výkaze a mal by sa informovať v ČR ohľadne svojich daňových a registračných povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v ČR.

Príklad č. 2: Slovenská spoločnosť – platiteľ dane, dodal pre českú zdaniteľnú osobu stroj vrátane jeho montáže vo výrobnej hale, ktorá sa nachádza v ČR. Miestom dodania služby je podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH miesto, kde sa tovar inštaluje alebo montuje, t.j. ČR. 

Slovenský platiteľ takéto dodanie neuvádza v súhrnnom výkaze a mal by sa informovať v ČR ohľadne svojich daňových a registračných povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v ČR.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 16. 1. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 2. 7. 2015

Tlač obsahu
Návrat hore