Preskočiť na hlavný obsah

Súhrnný výkaz DPH

Všeobecné informácie

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Všeobecné informácie

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „súhrnný výkaz") je elektronické tlačivo (vzor ustanovený opatrením vydaným MF SR a vyhláseným v Zbierke zákonov SR), ktoré musí podať osoba, ktorá dodáva tovar do iného členského štátu a aj osoba, ktorá dodáva služby do iného členského štátu. Ustanovuje to § 80 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Kto podáva súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz podáva platiteľ dane z pridanej hodnoty a zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH.

Príklad

Fyzická osoba – podnikateľ, nie je registrovaný ako platiteľ DPH, dodal tovar v hodnote 5000 eur spoločnosti do Nemecka.

Z dôvodu, že táto fyzická osoba nie je registrovaná ako platiteľ DPH, nie je povinná podať súhrnný výkaz z dôvodu dodania tovaru spoločnosti do Nemecka.

Ako sa podáva súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami, nikdy nie v listinnej forme. Súhrnný výkaz podaný elektronickými prostriedkami musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronickou značkou poskytnutou daňovým úradom na základe uzavretej písomnej dohody obsahujúcej náležitosti elektronického doručovania, podrobnosti nájdete na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR v záložke: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA.

Kedy sa podáva riadny súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz sa podáva elektronickými prostriedkami do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré vznikne povinnosť podať súhrnný výkaz. Ak koniec lehoty na podanie súhrnného výkazu pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak:

 1. dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH),
 2. premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH),
 3. dodal tovar ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 45 zákona o DPH) alebo
 4. dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň,
 5. odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
 6. zdaniteľná osoba, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou podľa § 8a ods. 5,
 7. tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol vrátený do tuzemska.

Platiteľ dane sa však môže rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodávok uvedených v bode 1. až 3. nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur. Hodnota dodaných služieb v tomto prípade nie je rozhodujúca.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať súhrnný výkaz aj vtedy, ak dodala tovar ako prvý odberateľ pre druhého odberateľa v rámci trojstranného obchodu. Táto zdaniteľná osoba môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v tom prípade, ak hodnota tovarov dodaných druhému odberateľovi v inom členskom štáte v rámci trojstranného obchodu nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Ak hodnota dodaného tovaru presiahne 50 000 eur, zdaniteľná osoba musí podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac. Do hodnoty 50 000 eur sa nezahŕňa hodnota dodaných služieb.

Upozornenie č. 1

Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom štvrťroku nedodal tovar z tuzemska do iného členského štátu, nepremiestnil tovar z tuzemska do iného členského štátu, nezúčastnil sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, nedodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, neodoslal alebo neprepravil tovar v režime call-off stock do iného členského štátu, resp. nedošlo k nahradeniu pôvodného nadobúdateľa inou zdaniteľnou osobou alebo k vráteniu tovaru, súhrnný výkaz nepodáva.
Ak sa zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom štvrťroku nezúčastnila na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a zároveň nedodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, súhrnný výkaz nepodáva.

 

Upozornenie č. 2

Ak dodávateľ služby do uplynutia lehoty na podanie súhrnného výkazu nemá identifikačné číslo pre daň príjemcu služby a príjemca služby ho informoval o tom, že požiadal o pridelenie identifikačného čísla pre daň, uvedie dodávateľ služby dodanie služby do súhrnného výkazu za obdobie, v ktorom bolo identifikačné číslo pre daň príjemcovi služby pridelené.

Zmena obdobia v podávaní súhrnného výkazu

Platiteľ dane, ktorý podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, môže zmeniť obdobie na kalendárny štvrťrok, avšak musí spĺňať podmienky, že hodnota dodaného tovaru v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahne sumu 50 000 eur. Zmena obdobia v podávaní súhrnného výkazu z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok môže nastať iba k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom splnil podmienky.

Zmenu obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, platiteľ dane nie je povinný oznámiť správcovi dane.

Ak platiteľ dane v priebehu kalendárneho štvrťroka zistí, že nespĺňa podmienky podávania súhrnného výkazu za obdobie kalendárneho štvrťroka, možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa § 80 ods. 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur. Platiteľ je potom povinný podať súhrnný výkaz osobitne za jednotlivé mesiace príslušného kalendárneho štvrťroka, v ktorých realizoval dodávky uvádzajúce sa v súhrnnom výkaze. 

Príklad

Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz štvrťročne. V decembri 2022 posudzuje obdobie pre podanie súhrnného výkazu za IV. štvrťrok 2022.

Hodnoty dodaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku:
IV. štvrťrok 2022

október 2022 20 000 eur
november 2022 35 000 eur

Hodnoty dodaných tovarov v predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokoch:

III. štvrťrok 2022 35 000 eur
II. štvrťrok 2022 49 000 eur
I. štvrťrok 2022 28 000 eur
IV. štvrťrok 2021 20 000 eur

Platiteľ dane nesplnil jednu podmienku z § 80 ods. 2 zákona o DPH, pretože prekročil hodnotu dodaných tovarov 50 000 eur za príslušný kalendárny štvrťrok. Je povinný podať súhrnný výkaz mesačne za jednotlivé mesiace IV. štvrťroku, a to nasledovne: za mesiac október 2022 podá súhrnný výkaz do 27.12.2022, za mesiac november 2022 podá súhrnný výkaz do 27.12.2022, za mesiac december 2022 podá súhrnný výkaz do 25.1.2023 (ak v tomto mesiaci platiteľ uskutočnil príslušné dodávky uvádzajúce sa v súhrnnom výkaze).

 

 Kedy sa podáva opravný a kedy dodatočný súhrnný výkaz

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, postupuje pri oprave týchto údajov v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu alebo po uplynutí tejto lehoty.

OPRAVNÝ súhrnný výkaz: ak k zisteniu, že súhrnný výkaz bol vyplnený chybne, dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá opravný súhrnný výkaz. V opravnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú všetky správne údaje, teda nielen tie, ktoré sa opravujú. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Príklad

Platiteľ dane dodal v mesiaci január 2023 tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Českej republike v hodnote 57 000 eur a rakúskemu podnikateľovi identifikovanému pre daň v Rakúsku v hodnote 5 000 eur. Súhrnný výkaz za mesiac január 2023 podal 18.2.2023, kde uviedol chybne hodnotu dodaného tovaru českému podnikateľovi, miesto hodnoty 57 000 eur uviedol hodnotu 17 000 eur. Keďže to platiteľ dane zistil dňa 20.2.2023, ešte pred skončením lehoty na podanie súhrnného výkazu, podal dňa 24.2.2023 opravný súhrnný výkaz, v ktorom uviedol dodávku  tovarov pre českého podnikateľa v správnej hodnote 57 000 eur a pre rakúskeho podnikateľa v hodnote 5 000 eur.

DODATOČNÝ súhrnný výkaz: ak k zisteniu, že súhrnný výkaz bol vyplnený chybne, dôjde po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú len tie údaje, ktoré sa opravujú alebo dopĺňajú.

Príklad

Platiteľ dane dodal v mesiaci január 2023 tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Českej republike v hodnote 57 000 eur a rakúskemu podnikateľovi identifikovanému pre daň v Rakúsku v hodnote 5 000 eur. Súhrnný výkaz za mesiac január 2023 podal 17.2.2023, kde uviedol chybne hodnotu dodaného tovaru českému podnikateľovi, miesto hodnoty 57 000 eur uviedol hodnotu 17 000 eur. Keďže to platiteľ dane zistil 28.2.2023, už po skončení lehoty na podanie súhrnného výkazu, podal dodatočný súhrnný výkaz, v ktorom uviedol iba údaje týkajúce sa dodania českému podnikateľovi a to so správnou hodnotou dodaného tovaru (57 000 eur).

Upozornenie

Platiteľ dane nie je povinný podať  súhrnný výkaz, ak v príslušnom  období nedodal tovar alebo službu, ktorá sa uvádza do súhrnného výkazu. V prípade, že platiteľ dane nepodal súhrnný výkaz za príslušné obdobie, pretože mal za to, že v danom období nedodal tovar alebo službu, ktorú by musel uviesť do súhrnného výkazu, ale  po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že pochybil,  že mal povinnosť  podať súhrnný výkaz za dané obdobie, pretože sa napr. zúčastnil trojstranného obchodu, musí  podať „riadny“ súhrnný výkaz, (ktorý sa bude považovať za oneskorene podaný) a nie dodatočný súhrnný výkaz, ktorý sa môže podať len v nadväznosti na podaný „riadny“ súhrnný výkaz.

Čo sa uvádza do súhrnného výkazu

V súhrnnom výkaze sa uvádza:

 • dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH),
 • premiestnenie tovaru vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH),
 • dodanie tovaru prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 45 zákona o DPH)  alebo
 • dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Tieto údaje sa uvádzajú v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pri dodaní tovaru podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona o DPH sa daňová povinnosť určí podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH. Pri dodaní tovaru prvým odberateľom pre druhého odberateľa sa hodnota dodaných tovarov uvádza za obdobie, v ktorom bol tovar dodaný druhému odberateľovi. Pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby. Ak sa služba dodáva čiastkovo alebo opakovane, deň dodania je ustanovený v § 19 ods. 3 zákona o DPH.

Upozornenie

V súhrnnom výkaze vykazujú aj ďalšie prípady, a to v nadväznosti na zavedenie režimu call-off stock do § 8a zákona o DPH (od 1.1.2020). T.j. ak platiteľ dane

 • odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
 • zdaniteľná osoba, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou podľa § 8a ods. 5,
 • tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol vrátený do tuzemska.

Ak sa opravuje základ dane podľa § 25 zákona o DPH, potom sa v súhrnnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa základ dane opravil. Uvedený údaj sa uvedie za to obdobie, v ktorom bola oprava základu dane oznámená nadobúdateľovi tovaru alebo príjemcovi služby.

Príklad č. 1

Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok. Platiteľ dane dodal v januári 2023 tovar pre českého podnikateľa identifikovaného pre daň v Českej republike (CZ 1213141515) v hodnote 13 000 eur a v mesiaci marec 2023 v hodnote 11 000 eur. V mesiaci február 2023 dodal tovar pre dánskeho podnikateľa identifikovaného pre daň v Dánsku (DK 55555555), ktorý je druhým odberateľom v rámci trojstranného obchodu, v hodnote 17 000 eur. Okrem toho v mesiaci marec 2023 dodal reklamnú službu českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Českej republike (CZ 3333333333) v hodnote 25 000 eur. V súhrnnom výkaze podanom za I. štvrťrok 2023 platiteľ dane uvedie nasledovné údaje:

Kód štátu IČ pre daň nadobúdateľa tovaru
alebo príjemcu služby
Hodnota tovarov a služieb
(v eurách)
Kód 1 alebo 2
CZ 1213141515 24 000 dodanie tovaru
DK 55555555 17 000 1 trojstranný obchod
CZ 3333333333 25 000 2 dodanie služby

 

Príklad č. 2

Slovenský platiteľ dane uzavrel dohodu s nemeckým platiteľom dane, že mu bude dodávať tovar v režime call-off stock (všetky podmienky uvedené v § 8a ods. 1 zákona o DPH sú splnené). Tovar bol prepravený z tuzemska do skladu v Nemecku v marci 2023, pričom tovar bude nemeckému platiteľovi dane dodaný až v deň, keď si ho nemecký platiteľ dane vyberie zo skladu. Platiteľ dane uvedie za marec 2023, resp. za I.Q.2023 prepravenie tovaru z tuzemska do Nemecka v II. časti súhrnného výkazu podanom v tuzemsku, v ktorom uvedie len identifikačné číslo pre DPH nemeckého platiteľa dane (vzhľadom k tomu, že zatiaľ k dodaniu tovaru nedošlo). Následne, keď dôjde k dodaniu tovaru (t.j. keď nemecký podnikateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru) napr. v máji 2023, je platiteľ dane povinný znovu podať súhrnný výkaz za máj 2023, resp. II.Q. 2023, kde v I. časti uvedie identifikačné číslo pre daň nemeckého platiteľa dane a hodnotu dodaného tovaru.

Príklad č. 3

Platiteľ dane dodal v decembri 2022 tovar oslobodený od dane českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Českej republike v hodnote 24 000 eur. Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac. Na základe uznanej reklamácie znížil cenu dodaného tovaru o 3 000 eur a v mesiaci február 2023 vyhotovil pre českého podnikateľa dobropis, ktorý mu zaslal v mesiaci marec 2023. V súhrnnom výkaze podanom za kalendárny mesiac marec 2023 platiteľ dane uvedie identifikačné číslo českého podnikateľa a sumu, o ktorú sa základ dane opravil, t.j. – 3 000 eur.

Upozornenie č. 1

Ak je platba prijatá pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH a do súhrnného výkazu sa uvádza za obdobie, v ktorom bola platba prijatá.

Upozornenie č. 2

Prvý odberateľ dodanie tovaru druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť z dodania tovaru. Keďže druhý odberateľ nie je nadobúdateľom tovaru z iného členského štátu, ale osobou povinnou platiť daň namiesto prvého odberateľa, v zmysle zákona o DPH daňová povinnosť mu vzniká dňom, keď nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Z uvedeného dôvodu prvý odberateľ uvedie hodnotu dodaného tovaru druhému odberateľovi v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom dodal tovar druhému odberateľovi.

Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor.

V súhrnnom výkaze sa neuvádza:

 • dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou s miestom dodania v inom členskom štáte,
 • dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 16 zákona o DPH,
 • dodanie služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, kde je miesto dodania služby,
 • dodanie služby s miestom dodania v treťom štáte.

Príklady

Príklad č. 1: Slovenská spoločnosť – platiteľ dane, vykonáva pre českú zdaniteľnú osobu rekonštrukciu nehnuteľnosti v Českej republike. Miestom dodania služby je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. Česká republika.

Vykonané rekonštrukčné práce nie sú predmetom dane v tuzemsku podľa § 2 zákona o DPH, slovenský platiteľ dane takéto dodanie neuvádza v súhrnnom výkaze a mal by sa informovať v Českej republike ohľadne svojich daňových a registračných povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v Českej republike.

Príklad č. 2: Slovenská spoločnosť – platiteľ dane, dodal pre českú zdaniteľnú osobu stroj vrátane jeho montáže vo výrobnej hale, ktorá sa nachádza v Poľsku. Miestom dodania tovaru je podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH miesto, kde sa tovar inštaluje alebo montuje, t.j. Poľsko.

Slovenský platiteľ takéto dodanie neuvádza v súhrnnom výkaze a mal by sa informovať v Poľsku ohľadne svojich daňových a registračných povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v Poľsku.