Preskočiť na hlavný obsah

Vrátenie DPH tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Kto môže požiadať o vrátenie dane z iného členského štátu

Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte upravuje § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z.z. [nové okno] o DPH v z. n. p. Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR (osoba registrovaná pre daň podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH) a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu (resp. doviezli tovary do členských štátov) na účely svojho podnikania.

Podanie žiadosti o vrátenie dane

Obdobie, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane

Žiadosť sa podáva za obdobie najmenej troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov v rámci jedného kalendárneho roka a najviac za obdobie jedného kalendárneho roka. Žiadosť týkajúca sa zvyšku kalendárneho roka môže zahŕňať obdobie kratšie ako 3 kalendárne mesiace.

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktorým je kalendárny rok alebo zvyšok kalendárneho roka, suma nárokovanej DPH musí byť najmenej 50 eur (ekvivalent v národnej mene). Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktoré je kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje, nesmie byť menej ako 400 eur (ekvivalent v národnej mene).

Platiteľ môže podať viac žiadostí za rôzne obdobia v rámci jedného kalendárneho roka, obdobia refundácie sa môžu prekrývať (napr. platiteľ môže podať žiadosť o vrátenie dane za 1-4/2022, za obdobie 3-9/2022, za obdobie 1-12/2022). Aplikácia na podávanie žiadostí umožňuje za rovnaké obdobie podať aj viac žiadostí. Pri vypĺňaní žiadostí je však potrebné rešpektovať obmedzenia členského štátu vrátenia dane, čo sa týka počtu/rozsahu období a aj minimálnej/maximálnej sumy DPH na vrátenie. 

Bližšie informácie sú zverejnené na portáli www.ec.europa.eu [nové okno] v tzv. "VAT Refund Features".

Termín na podanie žiadosti o vrátenie dane

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. V záujme vyhnutiu sa problémom pri odosielaní žiadosti odporúčame, aby žiadatelia o vrátenie dane využívali služby portálu finančnej správy v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím zákonného termínu.

Spôsob podania žiadosti

Žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami na webovom sídle finančného riaditeľstva. Z dôvodu zaručenia autenticity dokumentu a identifikácie odosielateľa je nevyhnutné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), prípadne občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).

Registrácia používateľa

Ide o jednoduché vyplnenie registračného formulára používateľa s jeho základnými identifikačnými, kontaktnými a autentifikačnými údajmi, ktorého výsledkom je pridelenie ID používateľa. Do osobnej internetovej zóny sa používateľ môže prihlasovať cez Identifikátor (ID) a heslo (ktoré si sám používateľ zvolí pri registrácii) alebo cez občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).

Autorizácia používateľa za daňový subjekt

Autorizácia predstavuje proces preukázania oprávnenia konať v mene daňového subjektu alebo za daňový subjekt (zástupca napr. predložením plnomocenstva v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno]v znení neskorších predpisov). Autorizáciu je možné vykonať elektronicky alebo osobne na miestne príslušnom daňovom úrade. Elektronickú autorizáciu môže daňový subjekt vykonať len so KEPom po prihlásení sa na portál finančnej správy cez Osobnú internetovú zónu – Autorizácie – Žiadosť o autorizáciu. Ak sa zástupca za daňový subjekt autorizuje, tak k žiadosti o autorizáciu priloží aj plnú moc.

Dokumenty

Informácie v súvislosti so samotným podaním žiadosti nájdete v nasledovných materiáloch:

Podanie tzv. globálnej žiadosti

Platiteľ môže podať jednu žiadosť - tzv. globálna žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Webové sídlo finančného riaditeľstva umožňuje rôzne varianty – napr. jedna žiadosť bude zahŕňať Maďarsko a Poľsko, druhá žiadosť len Francúzsko, tretia žiadosť Belgicko, Španielsko a Nemecko a pod. Je na rozhodnutí platiteľa dane, ktorý variant si zvolí.

Zastupovanie platiteľa pri vrátení dane

Žiadosť o vrátenie dane podáva platiteľ dane alebo sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne (písomné plnomocenstvo nemusí obsahovať úradne overený podpis) alebo ústne do zápisnice u správcu dane (§ 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p). Platiteľ sa môže dať zastúpiť aj zahraničnou osobou. Ak je zástupcom právnická osoba, koná za zástupcu jej štatutárny orgán alebo osoba, ktorú tento orgán poveril. V tomto prípade štatutárny orgán vystavuje konkrétnej osobe poverenie podľa Obchodného zákonníka [nové okno] (nie plnú moc). Plnomocenstvo, ktoré udelí daňový subjekt zástupcovi, je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Platiteľ dane môže byť zastupovaný pre oblasť vrátenia dane viacerými zástupcami z rôznych členských štátov. Tzn. žiadosť o vrátenie dane môže byť podaná do každého členského štátu samostatne a teda aj iným zástupcom. Každý zástupca koná v rozsahu plnomocenstva, pričom plnomocenstvá sa nesmú prekrývať, t.j. nie je možné, aby mal platiteľ dane viacerých zástupcov na jeden členský štát v tom istom období.

Vzor plnomocenstva je zverejnený na portáli finančnej správy v časti "Metodické usmernenia/Daňový proces".

Obsah žiadosti

Náležitosti žiadosti

Na obsah žiadosti sa primerane vzťahuje § 55b ods. 2 až 4 zákona o DPH. Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať všetky údaje uvedené v § 55b ods. 2 až 4 zákona o DPH, inak sa žiadosť nepovažuje za podanú.

Povinné náležitosti žiadosti o vrátenie dane sú:

 1. priezvisko a meno alebo názov platiteľa dane (žiadateľa o vrátenie dane) a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 2. elektronickú adresu platiteľa dane,
 3. opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu podľa osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 [nové okno] z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 293, 24.10.1990 [nové okno]) v platnom znení,
 4. obdobie podľa § 55c ods. 1 zákona o DPH, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje,
 5. vyhlásenie platiteľa dane, že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c) zákona o DPH, to znamená, že v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane s výnimkou dodaní uvedených v článku 3 písm. b) bodoch i) a ii) smernice Rady 2008/9/ES [nové okno],
 6. identifikačné číslo pre daň platiteľa dane pridelené v SR podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH,
 7. údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankové čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC),
 8. bližšie určujúci kód podľa osobitného predpisu (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 79/2012 z 31. januára 2012 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Okrem náležitostí uvedených v § 55b ods. 2 zákona o DPH, žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať v súlade s ustanovením § 55b ods. 3 zákona o DPH údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ žiada vrátenie dane, a to:

 1. priezvisko a meno alebo názov dodávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 2. identifikačné číslo pre daň dodávateľa alebo daňové registračné číslo dodávateľa pridelené členským štátom vrátenia dane okrem dovozu tovaru,
 3. dátum vyhotovenia faktúry, číslo faktúry a dátum a číslo dovozného dokladu,
 4. základ dane a sumu dane z pridanej hodnoty vyjadrenú v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane,
 5. výšku odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty vypočítanú v súlade s článkom 5 a článkom 6 druhým pododsekom smernice Rady 2008/9/ES [nové okno] vyjadrenú v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane (§ 55a ods. 3 a 4 zákona o DPH),
 6. v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej dane v súlade s článkom 6 smernice Rady 2008/9/ES [nové okno] vyjadrenú v percentách (§ 55a ods. 3 zákona o DPH). Aplikácia vrátenia dane v prípade vyplnenia príslušného percenta, ktoré zodpovedá koeficientu podľa § 50 zákona o DPH, následne automaticky vypočíta hodnotu poľa „Odpočítateľná DPH“,
 7. číselný kód podľa článku 9 smernice Rady 2008/9/ES [nové okno] (§ 55b ods. 4 zákona o DPH), ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe, a pri použití číselného kódu 10 druh nadobudnutého tovaru a služby.

Platiteľ dane uvádza ku každému nákupu tovaru a služby v inom členskom štáte číselný kód pre nadobudnutý tovar a služby, ktoré boli transponované do § 55b ods. 4 zákona o DPH nasledovne:

 1. pohonná látka – číselný kód 1,
 2. nájom dopravných prostriedkov – číselný kód 2,
 3. výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s tovarom a službami podľa písmen a) a b) – číselný kód 3,
 4. poplatky za užívanie ciest a diaľnic – číselný kód 4,
 5. cestovné náklady týkajúce sa osobnej dopravy – číselný kód 5,
 6. ubytovacie služby – číselný kód 6,
 7. jedlá, nápoje a reštauračné služby – číselný kód 7,
 8. vstupné na veľtrhy a výstavy – číselný kód 8,
 9. výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu – číselný kód 9,
 10. iné tovary a služby ako sú uvedené v písmenách a) až i) – číselný kód 10. To znamená, že ak príslušný nákup (faktúru alebo dovozný doklad) nie je možné zaradiť ani do jedného z kódov 1-9, uvádza sa do kódu 10. V prípade číselného kódu 10 je potrebné uviesť druh tovaru a služby vždy v jazyku členského štátu vrátenia dane.

Uvádzanie údajov z faktúr do žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane. To znamená, že nie je možné, aby platiteľ dane pri zadávaní jednotlivých dokladov do žiadosti v aplikácii vrátenia dane sčítaval údaje z viacerých dokladov vyhotovených jedným dodávateľom tovaru alebo služby, t.j. je povinný zadávať pri vypĺňaní žiadosti každý doklad osobitne. To isté sa vzťahuje aj na prípady, ak platiteľ zadáva do žiadosti o vrátenie dane okrem faktúr aj dobropisy. To znamená, že aj v prípade uvádzania dobropisov v žiadosti je potrebné, aby platiteľ dane osobitne uvádzal údaje z dobropisu (so znamienkom mínus). Aplikácia na podanie žiadosti o vrátenie dane akceptuje zadávanie záporných hodnôt do žiadosti o vrátenie dane. 

Rôzne sadzby dane

Ak faktúra obsahuje rôzne sadzby dane, t. j. na faktúre je vyčíslená daň ku každej sadzbe dane, platiteľ do žiadosti o vrátenie dane uvedie celkový základ dane a celkovú daň, ktorú žiada vrátiť (sadzba dane sa v žiadosti neuvádza) a to z dôvodu, že do žiadosti o vrátenie dane je možné jednu faktúru uviesť len jedenkrát (v žiadosti nie je možné uviesť jednu faktúru viackrát s vyčíslením samostatnej dane pre každú sadzbu dane).

Krátenie dane koeficientom

Ak platiteľ dane v inom členskom štáte prijal tovary alebo služby na svoje dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň a zároveň na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň, výšku nárokovanej dane je povinný krátiť koeficientom podľa § 50 zákona o DPH. V žiadosti o vrátenie dane platiteľ uvádza výšku koeficientu v percentuálnej hodnote ku každej faktúre, ktorá predstavuje nákup tovaru alebo služby, ktoré platiteľ dane použije na účely transakcií s nárokom na odpočítanie dane a súčasne oslobodených transakcií bez nároku na odpočítanie dane. 

Ak platiteľ dane po podaní žiadosti o vrátenie dane, v ktorej žiadal o vrátenie pomernej výšky dane (daň krátená koeficientom), upraví odpočítateľnú časť dane podľa § 50 zákona o DPH (t.j. vypočíta ročný koeficient, ktorým je povinný upraviť odpočítateľnú daň krátenú koeficientom používaným v priebehu kalendárneho roka – tzv. predbežným koeficientom), je povinný opraviť sumu dane, o ktorej vrátenie žiadal, alebo sumu dane, ktorá sa mu už vrátila. Opravu žiadateľ vykoná v žiadosti o vrátenie dane, ktorú podá za nasledujúci kalendárny rok; ak žiadosť nasledujúci kalendárny rok nepodá, potom opravu dane vykoná prostredníctvom samostatného vyhlásenia o oprave dane.

Vypĺňanie kódov a subkódov v žiadosti

Platiteľ je povinný v žiadosti uvádzať číselné kódy (1-10) na označenie druhu nadobudnutého tovaru a služieb. Táto povinnosť vyplýva z článku 9 ods. 1 smernice Rady 2008/9/ES [nové okno]. Zároveň je v článku 9 ods. 2 smernice Rady 2008/9/ES [nové okno] uvedené, že členský štát vrátenia dane môže požadovať, aby žiadateľ poskytol ďalšie informácie vo forme elektronických kódov v súvislosti s každým kódom uvedeným v článku 9 ods. 1 uvedenej smernice, pokiaľ sú tieto informácie nevyhnutné z dôvodu akýchkoľvek obmedzení práva na odpočítanie dane podľa smernice Rady 2006/112/ES [nové okno] tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte vrátenia dane. Subkódy, resp. bližšie určujúce kódy presnejšie špecifikujú tovary a služby, z ktorých si žiadateľ žiada vrátiť daň. Platiteľ dane pri vypĺňaní žiadosti o vrátenie dane pri zadávaní konkrétneho nákupu má možnosť si pozrieť aktuálny zoznam kódov a subkódov, ktoré jednotlivé členské štáty vyžadujú (súbor je možné nájsť kliknutím na názov „Zoznam kódov a subkódov“). Ohľadom overenia správnosti zaradenia konkrétneho nákupu pod kód resp. subkód je v prípade pochybností potrebné kontaktovať členský štát vrátenia dane.

Vrátenie dane zo „zabudnutých faktúr"

Žiadateľ môže do žiadosti o vrátenie dane za príslušné obdobie zahrnúť aj tzv. „zabudnuté“ faktúry z predchádzajúceho obdobia pod podmienkou, že sa týkajú obdobia príslušného kalendárneho roka, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane. Napr. do žiadosti o vrátenie dane podanej za IV. štvrťrok 2020 je možné zahrnúť aj faktúry príp. dovozné doklady z I, II. alebo III. štvrťroka 2020.

Prikladanie kópií dokladov k žiadosti

Podľa článku 10 smernice Rady 2008/9/ES [nové okno] členský štát môže požadovať od žiadateľa, aby spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronicky predložil kópiu faktúry alebo dovozného dokladu, ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade alebo jeho ekvivalent v národnej mene 1000 eur alebo viac. Ak sa faktúra týka pohonnej látky, stanovený prah je 250 eur alebo jeho ekvivalent v národnej mene. Čo sa týka povinnosti predkladania faktúr k žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte, odporúčame informovať sa v členskom štáte vrátenia dane, pretože nie všetky členské štáty vyžadujú zasielanie kópií dokladov (obdoba § 55b ods. 5 zákona o DPH platného v SR, ktorý v tomto ustanovení upravuje podmienky predkladania kópií dokladov pre zahraničné osoby, ktoré žiadajú vrátenie slovenskej dane).

Ak by platiteľovi dane vyplynula povinnosť k žiadosti o vrátenie dane do konkrétneho členského štátu priložiť viac faktúr, bolo z technických príčin medzi členskými štátmi dohodnuté, že hraničný limit na objem zasielaných dát je 5 MB na jeden členský štát na jedno obdobie. Ak by celkový objem dát priložených k žiadosti presiahol po kompresii 5 MB, na základe dohody medzi členskými štátmi je možné k žiadosti prikladať len faktúry s najvyššou sumou dane, pričom ostatné doklady budú doručené na žiadosť členského štátu vrátenia dane.

Oprava údajov v žiadosti

Oprava údajov uvedených v žiadosti o vrátenie dane (podanej cez portál FR SR resp. už aj odoslanej do členského štátu vrátenia dane) – napr. oprava nesprávneho NACE kódu, oprava adresy dodávateľa a pod. je možná vytvorením novej verzie žiadosti. Nová verzia žiadosti sa vytvára vždy z poslednej existujúcej verzie. Do novej verzie žiadosti nie je možné zadávať nové (ďalšie) nákupy – vtedy je potrebné podať novú žiadosť o vrátenie dane.

Lehoty na vybavovanie žiadostí

Prijatie žiadosti a odoslanie žiadosti do členského štátu vrátenia dane

Prijatie žiadosti o vrátenie dane potvrdzuje Finančné riaditeľstvo SR elektronickou formou platiteľovi dane alebo zástupcovi, ktorý koná za platiteľa. Po podaní žiadosti na elektronickú podateľňu Finančného riaditeľstva SR systém kontroluje platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu. V prípade, že je podpis platný, Finančné riaditeľstvo SR odošle platiteľovi dane alebo zástupcovi bezodkladne elektronickými prostriedkami potvrdenie o prijatí žiadosti. 

Finančné riaditeľstvo SR kontroluje splnenie podmienok na odoslanie žiadosti do členského štátu vrátenia dane a to:

 • či platiteľ v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, bol platiteľom dane a
 • či nevykonával výlučne činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň.

Ak sú základné podmienky splnené, Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle podanú žiadosť o vrátenie dane do členského štátu vrátenia dane. Členský štát vrátenia dane bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu bola doručená žiadosť. Ďalšia komunikácia prebieha už len medzi žiadateľom (platiteľom alebo zástupcom) a členským štátom vrátenia dane.

Pokiaľ vyššie uvedené podmienky nie sú splnené, Finančné riaditeľstvo SR neodošle žiadosť o vrátenie dane do členského štátu vrátenia dane a neodoslanie žiadosti oznámi elektronickými prostriedkami platiteľovi.

Lehota na vrátenie dane

Lehoty na vydanie rozhodnutia a vrátenie dane sú upravené v článku 19 až 22 smernice Rady 2008/9/ES [nové okno]. Členský štát vrátenia dane oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov od jej doručenia tomuto členskému štátu. Ak členský štát vrátenia dane usúdi, že nemá všetky potrebné informácie na prijatie rozhodnutia, môže elektronicky žiadateľa požiadať o dodatočné informácie alebo o ďalšie dodatočné informácie. V nadväznosti na uvedené sa lehota na prijatie rozhodnutia predlžuje na šesť resp. osem mesiacov. Ak členský štát vrátenia dane žiadosť schváli, vráti sumu dane najneskôr do 10 pracovných dní od uplynutia štvormesačnej lehoty, alebo ak sa požadovali dodatočné alebo ďalšie dodatočné informácie, od uplynutia šesťmesačnej alebo osemmesačnej lehoty. 

Odvolanie po zamietnutí žiadosti

V prípade, ak členský štát vrátenia dane zamietne celú žiadosť alebo časť žiadosti o vrátenie dane, členský štát vrátenia dane žiadateľovi v rozhodnutí oznámi dôvody zamietnutia. Žiadateľ sa môže proti zamietavému rozhodnutiu odvolať na príslušné orgány členského štátu vrátenia dane spôsobom a v lehotách, ktoré upravujú právne normy príslušného členského štátu vrátenia dane. 

Vzory tlačív

Tlačivá

Legislatíva: