Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Informovanie o dani z príjmov fyzických osôb

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).

Upozornenie

Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu. 

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane.

Lehoty na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je stanovená do 31. októbra 2020. Nakoľko tento deň pripadá na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 2. november 2020.

Možnosť predĺženia lehoty

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov, sa na základe

 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a ktoré je k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy.

Lehota na podanie daňového priznania, ak došlo v priebehu roka k ukončeniu podnikateľskej činnosti

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia bola ukončená podnikateľská činnosť, napr. zrušenie živnostenského oprávnenia, skončenie poberania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti, lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za rok 2019 je lehota na podanie daňového priznania stanovená do 31. októbra 2020. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 2. november 2020; v tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Lehota na podanie daňového priznania, ak daňovník zomrie

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Ak lehota na podanie daňového priznania za zomretého daňovníka uplynula počas obdobia pandémie v roku 2020, daňové priznanie je dedič povinný podať za zomretého daňovníka v lehote do 31. októbra 2020. Nakoľko tento deň pripadá na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 2. november 2020.

Tlačivo daňového priznania určené pre podnikateľa

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 sa použije tlačivo typu B, ktorého vzor ustanoví MF SR vydaným opatrením. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov bude k dispozícii aj na internetovej stránke finančnej správy.

Príjmy podnikajúcej fyzickej osoby

Podnikajúca fyzická osoba medzi zdaniteľné príjmy zahrnie príjmy, ktoré sú predmetom danenie sú oslobodené od dane z príjmov.

V tejto časti sú bližšie definované príjmy, ktoré sú predmetom dane, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane a zdaniteľné príjmy, ako aj zaradenie príjmov daňovníka – podnikajúcej FO v závislosti od právneho predpisu, v súlade s ktorým je táto činnosť vykonávaná.

Príjmy, ktoré sú predmetom dane

Predmetom dane sú:

 • príjmy zo závislej činnosti - § 5
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu - § 6
 • príjmy z kapitálového majetku - § 7
 • ostatné príjmy - § 8
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva - § 3 ods. 1 písm. e) zákona
 • vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva - § 3 ods. 1 písm. e) zákona
 • podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii obchodnej spoločnosti alebo družstva - § 3 ods. 1 písm. e) zákona
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi obchodnej spoločnosti - § 3 ods. 1 písm. e) zákona
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku a podiel na likvidačnom zostatku - § 3 ods. 1 písm. g) zákona

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Predmetom dane nie je:

 • prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o súdnej rehabilitácii, zákona o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd, zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom)
 • príjem získaný vydaním podľa osobitných predpisov
 • príjem nadobudnutý darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti)
 • príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho)
 • úver a pôžička
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti), a to podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia rokov 2004 až 2016
 • vyrovnací podiel (okrem vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti), na vyplatenie ktorého vznikol nárok po 1.1.2004 a ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie do 31.12.2016,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti), ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpili do likvidácie do 31.12.2016, alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu najneskôr do 31.12.2016,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu na výsledku podnikania vyplácanému tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti), ak je vyplatený z výsledku podnikania vykázanom za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.12.2016,
 • daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane,
 • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií (§ 208 Obchodného zákonníka) a podielov (§144 a 223 Obchodného zákonníka) ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Upozornenie

Dar poskytnutý v súvislosti s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, napr. s výkonom podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti je predmetom dane a považuje sa u takejto FO za zdaniteľný príjem.

Príjmy oslobodené od dane

Všetky príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, sú taxatívne vymenované v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov.

V zmysle uvedeného ustanovenia sú od dane oslobodené najmä príjmy:

 • z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
 • z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
 • z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,
 • z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou,
 • z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa zákona č. 7/2005 Z. z. [nové okno] o konkurze a reštrukturalizácii, vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; rovnako sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
 • podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,
 • z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom,
 • podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), uplatní sa oslobodenie od dane podľa písmena g) a podľa tohto písmena, najviac v úhrnnej výške 500 eur,
 • získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza,
 • z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka,
 • z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia (od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka),
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia vrátane plnenia z tohto sporenia podľa osobitného predpisu okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi a ďalšie sociálne dávky,
 • príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku vrátane príplatku za výkon funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora poskytované podľa osobitných predpisov,
 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6,
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,
 • prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n) zákona, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za
  • stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami podľa písmen a) a c) alebo ak nejde o plnenia poskytované poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40%-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, najviac do výšky sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), pričom ak takto vymedzené plnenia presiahnu sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a), do základu dane sa zahrnú len plnenia nad takto ustanovenú sumu,
  • škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
  • škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka (§ 6 ods. 1 a 2) a za škodu spôsobenú daňovníkom v súvislosti s prenájmom (§ 6 ods. 3),
  • škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6,
 • úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia,
 • prijaté ceny alebo výhry neuvedené v predchádzajúcom bode v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu; cenou alebo výhrou sa rozumie
  • cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
  • výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
  • cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6),
 • suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“) vyplatená daňovníkovi podľa § 33; suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • peňažné náhrady z Fondu ochrany vkladov a z Garančného fondu investícií,
 • príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny podielového listu platnej v deň jeho predaja, okrem predaja podielového listu osobe so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí,
 • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu,
 • finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytnuté Fondom národného majetku Slovenskej republiky fyzickej osobe pri bezodplatnom prevode zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného predpisu,
 • plnenia poskytované dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní podľa osobitných predpisov, peňažné a nepeňažné plnenie prijaté športovým reprezentantom z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „Zaslúžilý majster športu" podľa zákona o športe, ako aj odmeny športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži (na olympiáde alebo paralympiáde) podľa zákona o športe.

Upozornenie

U podnikajúcej FO nie sú od dane oslobodené:

 • príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je zahrnutá do obchodného majetku alebo príjem z predaja nehnuteľnosti do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku
 • príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorá je zahrnutá do obchodného majetku alebo príjem z predaja hnuteľnej veci do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku
 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce prijaté v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 (napr. dotácie z úradu práce poskytnuté v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. [nové okno] o službách zamestnanosti)
 • prijaté náhrady škôd napr. ako náhrada za:
  • škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
  • škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka (§ 6 ods. 1 a 2) a za škodu spôsobenú daňovníkom v súvislosti s prenájmom (§ 6 ods. 3),
  • škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť
 • podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia prijaté ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6,
 • ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6)

Zdaniteľné príjmy

Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.

Zaradenie príjmov podnikateľa sa vykonáva v závislosti od právneho predpisu, na základe ktorého je podnikateľská činnosť vykonávaná.

Zaradenie príjmov daňovníka dosiahnutých v zdaňovacom období podľa jednotlivých druhov príjmov má vplyv na ich delenie na tzv. aktívne a pasívne príjmy a následne vplyv na ich posúdenie pre daňové účely a vyčíslenie daňovej povinnosti.

Medzi tzv. aktívne príjmy daňovník zaradí: príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1) a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2).

Medzi tzv. pasívne príjmy daňovník zaradí: príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4), ale aj príjmy z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3), príjmy z kapitálového majetku (§ 7) a ostatné príjmy (§ 8).

Príjmy z podnikania

Medzi príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) daňovník zaradí príjmy:

 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (napr. samostatne hospodáriaci roľník, vykonávajúci činnosť na základe osvedčenia vydaného v súlade so zákonom č. 105/1990 Zb. [nové okno],
 • zo živnosti (živnostník vykonávajúci činnosť na základe živnostenského oprávnenia v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní [nové okno])
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. notár, daňový poradca, audítor, exekútor, súkromný lekár, veterinár, fyzická osoba prevádzkujúca fotovoltaickú elektráreň)
 • spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti, a to podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, vyrovnacie podiely pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti.

Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov) daňovník zaradí príjmy:

 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (t.j. uzatvoril písomnú dohodu s platiteľom dane o nevyberaní dane zrážkou) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady podľa zákona č. 185/2015 Z. z. [nové okno],
 • z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva (patentové právo, právo ochranných známok, právo na úžitkové vzory, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy, know-how a pod.),
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. osobný asistent),
 • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. [nové okno],
 • z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 340/2005 Z. z. [nové okno], zákon č. 650/2004 Z. z. [nové okno], zákon č. 5/2004 Z. z. [nové okno], zákon č. 310/1992 Zb. [nové okno]), ktoré nie sú živnosťou,
 • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. [nové okno] o športe.

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu

Medzi príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) daňovník zaradí príjmy vyplácané podľa osobitného predpisu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. V tejto skupine príjmov sú zahrnuté príjmy dosiahnuté na základe licenčnej zmluvy podľa § 65 autorského zákona.

Daňové výdavky

Daňovník s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti si pri výpočte základu dane môže uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Môže sa rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:

 • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2) najviac do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia
 • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov najviac do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DH iba časť zdaňovacieho obdobia
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie (§ 6 ods. 11)
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2), ktorý nie je platiteľom DPH, alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.

Paušálne výdavky sa uplatňujú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac do výšky 20 000 eur.

Rovnako výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť aj daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4), ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky. Paušálne výdavky z príjmov podľa § 6 ods. 4 sa uplatňujú vo výške 60 %, najviac do výšky 20 000 eur, pričom uvedená maximálna suma sa posudzuje pre tieto príjmy samostatne (na rozdiel od príjmov podľa 6 ods. 1 a 2, kde sa posudzuje úhrn týchto príjmov).

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov sa suma maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je daňovník povinný viesť evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku

Upozornenie

Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky jeho výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním týchto príjmov, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 4 uplatní paušálne výdavky, uplatní tieto výdavky vo výške 60 % bez nároku na zvýšenie o preukázateľne zaplatené poistné a príspevky.

Skutočné (preukázateľné) výdavky

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť skutočne vynaložené daňové výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, postupuje podľa § 2 písm. i), § 19 až 21 zákona o dani z príjmov.

Vo všeobecnosti daňovým výdavkom je výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11. Pri rozhodovaní sa o opodstatnenosti konkrétneho výdavku je preto potrebné prihliadať na charakter činnosti konkrétneho daňovníka.

Zákon o dani z príjmov však nevymedzuje všetky druhy daňových výdavkov, ktoré je možné uplatniť na daňové účely.

Pri uplatňovaní skutočných (preukázateľných) výdavkov daňovník môže viesť daňovú evidenciu, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva resp. podvojného účtovníctva.

Vedenie daňovej evidencie

Ak daňovník pri príjmoch z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 alebo pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 alebo pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4, uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže sa rozhodnúť, že bude počas celého zdaňovacieho obdobia viesť daňovú evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Zákon o dani z príjmov nepredpisuje formu, akou má byť daňová evidencia vedená, forma vedenia evidencie závisí od rozhodnutia daňovníka.

Upozornenie

V prípade vedenia daňovej evidencie daňovník nie je považovaný za účtovnú jednotku a prílohou daňového priznania nie sú účtovné výkazy (t.j. neprikladá k daňovému priznaniu Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch). V takomto prípade daňovník nemusí viesť účtovníctvo a postupovať podľa zákona o účtovníctve.

Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu, vyznačí túto skutočnosť na príslušnom riadku daňového priznania.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva je povinný postupovať podľa Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 [nové okno], ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a rešpektovať aj platné ustanovenia zákona o účtovníctve.

Na daňové účely musia byť skutočné výdavky zaúčtované v účtovníctve.

Ak daňovník uplatňuje skutočné daňové výdavky ako položku znižujúcu základ dane, musia byť splnené nasledovné podmienky: výdavok musí byť preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa zákona o dani z príjmov. Výdavok súčasne musí vecne a časovo súvisieť s dosahovanými príjmami (výnosmi), musí byť teda preukázaná a odôvodnená ako výška, tak aj súvislosť uplatňovaných daňových výdavkov s dosahovanými príjmami z podnikania.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je považovaný za účtovnú jednotku. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu (zákon o účtovníctve).

Z platných právnych predpisov nevyplýva povinnosť predkladania účtovnej závierky spolu s daňovým priznaním (účtovná závierka nie je povinnou prílohou podávaného daňového priznania). Daňovník je však povinný účtovnú závierku predložiť na daňový úrad, a to v termíne na podanie daňového priznania.

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa § 17 odsek 2 zákona o účtovníctve obsahuje tieto súčasti:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch

Vedenie podvojného účtovníctva

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť sa aj napriek tomu, že nie je zapísaný do Obchodného registra, môže rozhodnúť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. V takomto prípade postupuje podľa Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 [nové okno], ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva je povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu (zákona o účtovníctve).

Z platných právnych predpisov nevyplýva povinnosť predkladania účtovnej závierky spolu s daňovým priznaním (účtovná závierka nie je povinnou prílohou podávaného daňového priznania). Daňovník je však povinný účtovnú závierku predložiť na daňový úrad, a to v termíne na podanie daňového priznania.

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa § 17 odsek 2 zákona o účtovníctve obsahuje tieto súčasti:

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • poznámky

Postup prechodu medzi sústavami účtovníctva

Prechod medzi sústavami účtovníctva je upravený Opatrením MF SR č. 21378/2003-92 [.pdf; 186 kB; nové okno], ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov

Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si daňovník zvolí, je povinný dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia. Daňovník však môže zmeniť spôsob uplatnenia daňových výdavkov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach (t.j. k 1.1. príslušného kalendárneho roka). Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach je upravený v § 51a zákona o dani z príjmov.

Základ dane

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť svoj základ dane sa zistí ako súčet

 • čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 (zo závislej činnosti) a § 6 ods. 1 (z podnikania) a § 6 ods. 2 (z inej samostatnej zárobkovej činnosti), ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a
 • čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 (z príjmov z prenájmu) a § 6 ods. 4 (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu) a § 8 (z ostatných príjmov).

Príjmy z kapitálového majetku sa zdaňujú samostatne ako súčasť osobitného základu dane. Sadzba dane z tohto osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku je 19 % bez ohľadu na skutočnosť, či príjem plynie zo zdrojov na území Slovenskej republiky alebo z príjmov zo zdrojov v zahraničí.

O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2, pričom sa použije postup odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov.

Daňovník zahrnie do základu dane aj príjem, z ktorého je možné daň vyberanú zrážkou (podľa § 43 ods. 6 písm. a) až c) zákona) považovať za preddavok na daň a rozhodne sa takto vybranú daň zrážkou odpočítať ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7.

Daňovník do základu danie nezahrnie príjem, pre ktorý je ustanovené, že sa daň vybraná zrážkou podľa § 43 ods. 6 považuje za splnenie daňovej povinnosti.

Vykázanie daňovej straty

Fyzická osoba môže vykázať daňovú stratu za zdaňovacie obdobie r. 2019 iba za predpokladu, že pri vyčíslení základu dane, resp. čiastkového základu dane z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1) a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) uplatňuje daňové výdavky, teda výdavky preukázateľne vynaložené daňovníkom, súvisiace s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Daňovú stratu nemôže vykázať daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov len z dôvodu uplatnenia sumy poistného a príspevkov, ktoré sa pri percentuálnych výdavkoch uplatňujú nad stanovené percento z príjmov, nakoľko percentuálne výdavky nie sú daňovými výdavkami.

 • Daňovú stratu teda môže vykázať len daňovník s príjmami z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov a s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 (z tzv. aktívnych príjmov).
 • Daňovú stratu nemôže vykázať daňovník s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3, daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 a ani daňovník s príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov a ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmov (z tzv. pasívnych príjmov).

Odpočítanie daňovej straty vykázanej v predchádzajúcich rokoch

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) vykázaného za rok 2019 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v rokoch 2015 až 2018. Daňovník si môže vybrať, či bude odpočítavať straty z prechádzajúcich zdaňovacích období spôsobom

 • podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dani z príjmov), alebo
 • podľa § 24b zákona č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej korona zákon).

Odpočítanie daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a to rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vyhlásenia konkurzu na daňovníka nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

V daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 môže fyzická osoba uplatniť odpočet daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období, a to strát vykázaných z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nasledovne:

 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2015
 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2016
 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2017
 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2018

Odpočítanie daňovej straty mimoriadnym spôsobom podľa korona zákona

Z dôvodu obdobia pandémie koronavírusu môže daňovník odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018, najviac však v úhrnnej sume 1 000 000 eur. Odpočítať možno iba tie časti neuplatnených daňových strát z rokov 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie vznikol daňovníkovi nárok podľa zákona o dani z príjmov, teda nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi nárok zanikol z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. z dôvodu vykázania daňovej straty v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Podľa tohto spôsobu odpočítania daňových strát vykázaných v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach môže postupovať daňovník v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020, teda v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019, ako aj v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom za zomrelého daňovníka za rok 2019, prípadne za rok 2020, ak lehota na podanie tohto daňového priznania uplynie do 31.12.2020.

Daňovník je povinný odpočítavať straty postupne od najstaršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. Daňovník si v nadväznosti na uplatnenie odpočtu daňových strát musí viesť evidenciu, akú výšku a z ktorej daňovej straty odpočítal, aby v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vedel uplatniť odpočet zostávajúcej časti neuplatnených daňových strát podľa pravidiel ustanovených v zákone o dani z príjmov.

Podľa tohto špeciálneho spôsobu odpočítavania daňových strát vykázaných v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si môže daňovník základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaný za rok 2019 znížiť o:

 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2015
 • 1/2 daňovej straty vykázanej za rok 2016
 • 3/4 daňovej straty vykázanej za rok 2017
 • celú daňovú stratu vykázanú za rok 2018

Tieto straty je možné odpočítať najviac do výšky vykázaného základu dane, maximálne v úhrnnej výške 1 milión eur. Daňovník je povinný odpočítavať straty od najskoršej vykázanej straty po naposledy vykázanú stratu, teda od straty z roku 2015 po stratu z roku 2018.

Daňovník, ktorý odpočítava daňové straty podľa korona zákona, nevyplňuje v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 riadky 49 až 54, ale odpočíta daňovú stratu na riadku 55, kde uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a uplatnenou daňovou stratou. Zároveň rozpíše uplatňovanú daňovú stratu v oddiele XIII. - miesto pre osobitné záznamy, a to v členení:

Rok vykázania daňovej straty

Suma vykázanej daňovej straty

Suma uplatnenej daňovej straty na  r. 55

Zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej douplatňovanie   v budúcich zdaňovacích obdobiach

2015

 

 

 

2016

 

 

 

2017

 

 

 

2018

 

 

 

Úhrn uplatnených daňových strát na
r. 55 najviac vo výške 1 000 000 eur, ale max. vo výške čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 uvedenom na r. 47.

 

Úprava základu dane pri skončení podnikateľskej činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 6 zákona o dani z príjmov), upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, a to v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie predpísanej zákonom o dani z príjmov.

 • Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11, upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.
 • Ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, upraví základ dane o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu.
 • Ak daňovník uplatňuje paušálne výdavky (podľa § 6 ods. 10), upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona.

Skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, je

 • zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti,
 • prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností,
 • skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu,
 • skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu resp. skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu z dôvodu úmrtia daňovníka; v tomto prípade úpravu základu dane a vyčíslenie daňovej povinnosti za zomretého daňovníka vykoná dedič.

V uvedených prípadoch daňovník, ktorý je účtovnou jednotkou, uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti zostaví mimoriadnu účtovnú závierku (v prípade, ak ukončil alebo pozastavil podnikanie k poslednému dňu účtovného obdobia, zostaví riadnu účtovnú závierku). Zároveň upraví základ dane predpísaným spôsobom v zmysle § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Upozornenie

Uvedené úpravy základu dane daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vykonáva v rámci uzávierkových účtovných operácií (ide o položky zvyšujúce a znižujúce príjmy a výdavky). Takýto daňovník nevypĺňa riadky daňového priznania, v ktorých sa uvádzajú položky zvyšujúce základ dane a položky znižujúce základ, nakoľko tieto riadky sú určené pre daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva resp. daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva podávajúceho dodatočné daňové priznanie.

Daňové zvýhodnenia

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, ako aj uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj o zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) alebo z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívnych príjmov, a to v závislosti od základu dane vykázaného z týchto príjmov.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za zdaňovacie obdobie 2019 je:

Ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je 3 937,35 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 064,094 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Upozornenie

Ak daňovník dosahuje tzv. pasívne príjmy podľa § 6 ods. 3 (príjmy z prenájmu), podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu), podľa § 7 (kapitálové príjmy) alebo podľa § 8 (ostatné príjmy), nemôže od čiastkového základu dane vyčísleného z takto dosiahnutých pasívnych príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka u dôchodcu

Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo výsluhového dôchodku zo zahraničia, alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia (§ 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov), ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1.1.2019, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne nepresahuje sumu 3 937,35 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 937,35 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Ak daňovník bol poberateľom uvedeného dôchodku k 1.1.2019 a ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne presahuje sumu 3 937,35 eura, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2019 (nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2019), vzniká mu nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 937,35 eura, resp. v závislosti od vykázaného základu dane.

Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) alebo z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od základu dane daňovníka, vykázaného z týchto príjmov.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 937,35 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2019 vyšší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. [nové okno] o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. [nové okno] o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

Upozornenie

Ak daňovník dosahuje tzv. pasívne príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (príjmy z prenájmu), podľa § 6 ods. 4 (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu), podľa § 7 (kapitálové príjmy) alebo podľa § 8 (ostatné príjmy), nemôže od čiastkového základu dane vyčísleného z takto dosiahnutých pasívnych príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Uplatňovanie daňového bonusu na vyživované dieťa

Ak daňovník dosiahne v roku 2019 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 120 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 120 eur a vykáže základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus v nasledovnej výške:

 • na dieťa do 6 rokov veku – za mesiace január až marec 2019 vo výške 22,17 eura mesačne a za mesiace apríl až december 2019 vo výške 44,34 eura mesačne
 • na dieťa nad 6 rokov veku – za január až december 2019 vo výške 22,17 eura mesačne

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky:

 • ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti - vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom sa nemôže jednať o dieťa družky; za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • daňovník dosiahol zdaniteľný príjem aspoň 3 120 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej činnosti a vykázal základ dane z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • doloženie príslušného dokladu, ktorým je rodný list dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy na príslušné školské roky, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Upozornenie

Pre účely uplatnenia daňového bonusu sa do úhrnu zdaniteľných príjmov nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, t.j. príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (príjmy z prenájmu), podľa § 6 ods. 4 (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu), podľa § 7 (kapitálové príjmy) alebo podľa § 8 (ostatné príjmy).

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Za rok 2019 si môže daňovník uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitného predpisu (§ 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, si môže uplatniť daňovník v úhrne najviac do výšky 50 eur, pričom za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považuje u tohto daňovníka za vyživované podľa § 33 zákona o dani z príjmov, a to v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich.

Ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri ktorých sa uplatnil postup podľa § 152a Zákonníka práce (t. j. ak si daňovník uplatnil na tieto výdavky príspevok na rekreáciu u zamestnávateľa), alebo postup podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov (t. j. ak si daňovník uplatnil vynaložené výdavky do daňových výdavkov ako výdavky na rekreáciu).

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017. Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2017 dosiahla 954 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 240,20 eura. V roku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 013 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 316,90 eura.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.

Povinnosť platiť preddavky

Preddavok na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov na daň fyzickej osoby je upravené v § 34, §51c a v prechodných  ustanoveniach zákona o dani z príjmov.

Preddavky na daň platí v priebehu preddavkového obdobia fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Bežne teda trvá od 1.4. do 31.3. nasledujúceho roka.

Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Upozornenie

Podľa § 52zza ods.  19 zákona o dani z príjmov, ktoré je prechodným ustanovením k úpravám účinným od 1.1.2020, do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 zákona v roku 2020 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31.12.2019
To znamená, že podľa § 34 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 platia fyzické osoby preddavky na daň až od začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020 (od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019).

Mesačné a štvrťročné preddavky

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Posledná známa daňová povinnosť

Poslednou známou daňovou povinnosťou (§ 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020) sa rozumie daň vypočítaná:

 • zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v poslednom daňovom priznaní,
 • pri použití sadzby dane 19%.

S účinnosťou od 1.1.2020 výšku poslednej známej daňovej povinnosti neovplyvňuje štruktúra základu dane fyzickej osoby.

Do základu dane určeného na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú:

 • príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov,

pričom výšku poslednej známej daňovej povinnosti už neovplyvňuje (neznižuje) nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona ani výška daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona.

Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa uplatní sadzba dane vo výške 19 %. Výšku poslednej známej daňovej povinnosti už neovplyvňuje (neznižuje) ani príjem (základ dane), ktorý daňovníkovi plynul v predchádzajúcom zdaňovacom období zo zdrojov v zahraničí, pri ktorom daňovník uplatnil na zamedzenie dvojitého zdanenia metódou vyňatia príjmov.

Uvedené zmeny sa uplatnia pri platení preddavkov na daň od začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020.

Ukončenie platenia preddavkov

Ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov), nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.

Korona opatrenia 

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.  bola určená nová lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, v dôsledku čoho dochádza v roku 2020 k posunutiu začiatku nového preddavkového obdobia. Daňovník pri platení preddavkov na DPFO v období pandémie postupuje podľa § 34 zákona o dani z príjmov alebo podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z..

Platenie preddavkov na DPFO podľa § 24a zákona č. 67/2020

Podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPFO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPFO vypočítané podľa § 34 zákona o dani z príjmov a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím  predchádzajúceho kalendárneho roka. Preddavky  na DPFO podľa tohto ustanovenia  daňovník neplatí za predpokladu, že najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO podľa § 34 zákona o dani z príjmov predloží príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb. Lehotu na podanie tohto vyhlásenia nie je možné odpustiť.

Neplatenie preddavkov na DPFO na základe podaného vyhlásenia sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020. Daňovník, ktorý je  platiteľom mesačným preddavkov na DPFO, nebude platiť preddavky napríklad za mesiac máj 2020, ktoré sú splatné do konca mája 2020, ak jeho tržby  dosiahnuté za apríl 2020 poklesli najmenej o 40 % v porovnaní z tržbami za apríl 2019 a nebude platiť preddavky za II. štvrťrok 2020, ktoré sú splatné do konca júna 2020, ak jeho tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli najmenej o 40 % v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019. 

Preddavky na DPFO, ktoré mali byť v tomto období zaplatené, sa po skončení obdobia pandémie doplácať nebudú.

Podľa § 24a ods. 2 zákona 67/2020 Z. z. je možné využiť inštitút neplatenia preddavkov na daň  na základe podaného vyhlásenia o ustanovenom poklese tržieb aj u daňovníka, ktorému správca dane určil rozhodnutím platenie preddavkov inak podľa § 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Ak  by sa následne zistilo, že nedošlo k poklesu tržieb najmenej o 40 %  tak ako to deklaroval daňovník v podanom vyhlásení, znamenalo by to, že daňovník mal povinnosť platiť preddavky na DPFO vo výške podľa § 34 zákona o dani z príjmov, a nie podľa rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov inak podľa § 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Pojem tržba na účely § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. je vymedzený v § 24a ods. 3 cit. zákona. V zmysle predmetného ustanovenia sa u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, tržbou na účely neplatenia preddavkov na DPFO počas obdobia pandémie rozumejú:

 1. výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva,
 2. príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP a u daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov a vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Platenie preddavkov na DPFO podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 01.01.2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak sú splnené tieto podmienky:

 1. posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie a
 2. výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Tento postup sa uplatní už pri platení preddavkov na daň z príjmov za mesiac apríl 2020, ktoré sú splatné k 30.4.2020.

Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. sa neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov inak podľa § 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Zastupovanie daňovníka

Daňový subjekt sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane.

Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Ako sa udeľuje plnomocenstvo

Plnomocenstvo na zastupovanie sa udeľuje dvomi spôsobmi:

 • písomne,
 • ústne do zápisnice u správcu dane; v tomto prípade daňový úrad spíše o tomto úkone zápisnicu.

Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:

 • kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ),
 • komu je udelené (splnomocnenec),
 • rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie.

Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia.

Na plnomocenstve sa nevyžaduje úradne overený podpis.

Zákonné zastupovanie

Správca dane ustanoví zástupcu fyzickej osobe ak:

 • účastník daňového konania nemá procesnú spôsobilosť pre neplnoletosť, alebo napr. kvôli duševnej chorobe, a nemá ustanoveného zákonného zástupcu alebo opatrovníka,
 • existujú iné prekážky uvedené v zákone, ktoré bránia začať, prípadne pokračovať pri správe daní; napr. ak pobyt daňového subjektu nie je správcovi dane známy, ak sa daňovému subjektu nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia SR, tomu, kto nemôže pri správe daní vystupovať osobne najmä z dôvodu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, dlhodobého pobytu mimo územia SR (ktorý trvá nepretržite aspoň 3 mesiace), z dôvodu dlhodobej choroby.

Zákonné zastúpenie zaniká najmä, ak zanikne stav, ktorý bol dôvodom pre zastúpenie zo zákona, napr. maloletosť.