Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia na daň z príjmov fyzických osôb

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Povinnosť registrácie

Povinnosť registrácie vzniká:

  • fyzickej osobe, ktorá je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“) na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra zo živnostenského registra podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“),
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedeného odseku a začala na území Slovenskej republiky vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala na území Slovenskej republiky nehnuteľnosť okrem pozemku,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov v prípade, ak jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. Registračná a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 ZDP,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň.

Fyzickú osobu, ktorá je zapísaná v RPO na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra zo živnostenského registra, zaregistruje správca dane z úradnej moci.

Registračnú povinnosť k dani z príjmov si fyzická osoba okrem registrácie podľa § 49a ods. 1 ZDP splní podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len - „daňový poriadok") predložením vyplnenej žiadosti o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo. Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, je potrebné ju podať v predpísanej forme podľa § 13 ods. 5, 6 a § 14 ods. 2 daňového poriadku. K žiadosti o registráciu fyzická osoba priloží prílohy podľa osobitných predpisov.

Vzor registračného tlačiva je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy a na každom daňovom úrade.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách, a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, správca dane vydá rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Ak správca dane zistí, že si daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť, vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak daňový subjekt výzve nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu.

Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti), § 7 (príjmy z kapitálového majetku) alebo § 8 (ostatné príjmy) ZDP [nové okno] alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP [nové okno]), alebo kombináciu týchto príjmov.

Lehoty na registráciu

Fyzickú osobu, ktorá je zapísaná do RPO na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra zo živnostenského registra, zaregistruje správca dane z úradnej moci podľa § 67 daňového poriadku. Správca dane zaregistruje fyzickú osobu v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia údajov z RPO zo zdrojového registra živnostenský register. Pridelí fyzickej osobe daňové identifikačné číslo, ktoré je povinná uvádzať pri styku so správcom dane. Proti vydanému rozhodnutiu je možné podať odvolanie.

V tomto prípade fyzická osoba nemá povinnosť predložiť žiadosť o registráciu na predpísanom vzore tlačiva.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 ZDP [nové okno], je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 alebo odseku 2 ZDP [nové okno], je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Registračná povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 ZDP [nové okno].

Ak fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 ZDP [nové okno], vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Proti vydanému rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Oznamovacia povinnosť

Ak dôjde k zmenám skutočností oznámených pri registrácii alebo ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa keď, nastali.

Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje alebo sprístupňuje finančnej správe, daňový subjekt nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

Ak fyzickej osobe, ktorá už je registrovaná podľa § 49a odsekov 1 až 3 ZDP [nové okno], vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Zrušenie registrácie

Ak nastali zmeny skutočností, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali.

Registrácia z úradnej moci

Oznámenie o registrácii z úradnej moci podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov - účinnosť od 01.januára 2023

V súlade s ustanovením § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov fyzickú osobu , ktorá je zapísaná do RPO na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra z živnostenského registra, zaregistruje správca dane v lehote a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

Vychádzajúc z uvedeného, s účinnosťou od 01.januára 2023 bude správca dane registrovať na daň z príjmov z úradnej moci tie fyzické osoby, ktoré budú zapísané do živnostenského registra.

Na základe údajov z iných registrov bude správca dane vykonávať registráciu na daň z príjmov z úradnej moci až na základe oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.