Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia na daň z príjmov fyzických osôb

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Povinnosť registrácie

Povinnosť registrácie vzniká:

  • fyzickej osobe, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie (v zmysle § 52zzi ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“)),
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedeného odseku a začala na území Slovenskej republiky vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala na území Slovenskej republiky nehnuteľnosť okrem pozemku,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov v prípade, ak jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať; ak už je registrovaná z iného dôvodu, vzniká jej oznamovacia povinnosť voči miestne príslušnému správcovi dane; Registračná a oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 ZDP,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň.

Registračnú povinnosť k dani z príjmov si fyzická osoba splní v zmysle § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "daňový poriadok") predložením vyplnenej žiadosti o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo. Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, je potrebné ju podať v predpísanej forme v zmysle § 13 ods. 5,6 a § 14 ods. 2 daňového poriadku. K žiadosti o registráciu fyzická osoba priloží prílohy podľa osobitných predpisov.

Vzor registračného tlačiva je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy a na každom daňovom úrade.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách, a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, správca dane vydá rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Ak správca dane zistí, že si daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť, vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak daňový subjekt výzve nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu.

Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona na jednotnom kontaktnom mieste, registračnú povinnosť si plní na tomto mieste. Ostatné fyzické osoby si môžu registračnú povinnosť plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodnú.

Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti), § 7 (príjmy z kapitálového majetku) alebo § 8 (ostatné príjmy) ZDP [nové okno] alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP [nové okno]), alebo kombináciu týchto príjmov.

Lehoty na registráciu

Fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely ZDP [nové okno] sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 52zzi ods. 6 ZDP [nové okno], je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 52zzi odseku 6 alebo odseku 7 ZDP [nové okno], je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Registračná povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 ZDP [nové okno].

Ak fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa § 52zzi odsekov 6 až 8 ZDP [nové okno], vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Proti vydanému rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Oznamovacia povinnosť

Ak dôjde k zmenám skutočností oznámených pri registrácii alebo ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa keď, nastali.

Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, napr. podľa živnostenského zákona a zákona o obchodnom registri, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

Ak fyzickej osobe, ktorá už je registrovaná podľa § 52zzi odsekov 6 až 8 ZDP [nové okno], vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona na jednotnom kontaktnom mieste, svoje oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Ostatné fyzické osoby si môžu oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodnú.

Zrušenie registrácie

Ak nastali zmeny skutočností, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali.