Preskočiť na hlavný obsah

Daňové podanie zamestnávateľa k dani z príjmov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vyplnenie daňových tlačív

V súlade s § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP [nové okno]“) zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane:

  • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“),
  • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti,poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o vybraných príjmoch oslobodených od dane ustanovených týmto zákonom, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky  (ďalej len „hlásenie“).

Vyplnenie daňových tlačív bude trvať len niekoľko minút. Daňové tlačivo prehľad má 2 strany. Hlásenie obsahuje 5 častí, Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, Osobitné záznamy a prílohu k časti IV. a V.

Formulár prehľadu alebo hlásenia môžete:

  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
  • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, podpísať/autorizovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Prehľad

Zamestnávateľ v prehľade uvádza úhrnné údaje za vykazovaný kalendárny mesiac, týkajúce sa napr. zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, zrazených preddavkov na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd, daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie.

Prehľad sa podáva v termíne do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. Povinnosť podať prehľad za príslušný mesiac nemá len ten zamestnávateľ, ktorý v príslušnom mesiaci zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti nevyplatil.

Prehľad za kalendárne mesiace roku 2024 sa podáva na tlačive, ktorého vzor bol uverejnený Oznámením MF SR č. MF/013999/2023-721 [nové okno]. Od 1.1.2024 je v platnosti aj nové poučenie na vyplnenie Prehľadu.

V prehľade zamestnávateľ uvádza nielen úhrnnú sumu zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za príslušný kalendárny mesiac, ktoré zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme, ale aj dátum výplaty týchto príjmov a úhrnnú sumu zrazených preddavkov na daň Osobitne uvádza sumu preddavkov na daň z príjmov podľa § 5 ods. 4 ZDP a mesiac, v ktorom zamestnávateľ prijal doklad o zdaniteľnom príjme podľa tohto ustanovenia..

V prehľade zamestnávateľ uvádza aj úhrnné sumy týkajúce sa daňového bonusu podľa § 33 ZDP [nové okno], ktoré za príslušný kalendárny mesiac vyplatil (vybral) všetkým oprávneným zamestnancom, vrátane daňového bonusu z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo vykonaných opráv. O úhrnnú sumu zamestnávateľ zníži alebo zvýši sumu zrazených preddavkov na daň a dane. V prípade, že úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom je nižšia ako úhrnná suma daňového bonusu, zamestnávateľ rozdiel na daňovom bonuse vyplatí z vlastných prostriedkov.

O sumu daňového bonusu podľa § 33 ZDP [nové okno] vyplateného z vlastných prostriedkov môže zamestnávateľ znižovať odvod preddavkov na daň v nasledujúcich mesiacoch alebo môže požiadať miestne príslušného správcu dane o poukázanie tejto sumy, vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu. Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu vyplní zamestnávateľ len po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka, t.j. v prehľadoch predkladaných za mesiace marec, jún, september a december.

Obdobne zamestnávateľ postupuje aj v prípade vyplnenia riadkov týkajúcich sa súm daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP [nové okno].

V prípade, že podaný prehľad obsahuje nesprávne údaje (napr. nesprávne dátumy vyplatenia príjmu, nesprávnu výšku preddavkov a pod.), v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľ chybu zistil, podá opravný prehľad.

Hlásenie

Zamestnávateľ je povinný podávať správcovi dane hlásenie do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak ZDP [nové okno] neustanovuje inak. Hlásenie za rok 2023 sa podáva na tlačive, ktorého vzor bol uverejnený Oznámením MF SR č. MF/013999/2023-721 [nové okno] (príspevok č. 31). Povinnosť podať hlásenie za príslušné zdaňovacie obdobie nemá zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane v prípade, že v príslušnom zdaňovacom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti. Hlásenie za rok 2023 sa podáva do 30. apríla 2024. V tejto lehote je zamestnávateľ povinný daň aj zaplatiť.

Ak zamestnávateľ po lehote na podanie hlásenia zistí, že podané hlásenie je neúplné alebo oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie, je povinný podať dodatočné hlásenie v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil uvedenú skutočnosť.

Podanie daňových tlačív

Vyplnený prehľad alebo hlásenie zamestnávateľ môže na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

V prípade, že zamestnávateľ chce podať prehľad alebo hlásenie elektronicky musí byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na dani na daňovom úrade. Autorizovať/podpísať daňové priznanie môžete kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu, prípadne musíte mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom.

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t. j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne daňové tlačivo z dôvodov na strane správcu dane, lehota na jeho podanie bude zachovaná, ak bude doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.