Preskočiť na hlavný obsah

Finančné vyrovnanie zamestnávateľa pri dani z príjmov

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Platobné detaily

Zamestnávateľ, odvedie preddavky na daň miestne príslušnému správcovi dane v eurách. Platbu preddavku na daň zamestnávateľ vykoná na účet správcu dane vedeného pre zamestnávateľa.

Preddavky na daň za kalendárny mesiac január 2024 sa platia na č. ú.:

500259-OUD/8180

variabilný symbol 1100012024.

Podrobnejšie informácie o spôsobe označovania platby na ďalšie mesiace sú uvedené vo Vyhláške MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OUD“.

Platbu dane možno vykonať bezhotovostným prevodom z účtu, v hotovosti alebo vykonaním kompenzácie.

Upozornenie

Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.

Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OUD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor „IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR" [nové okno].

Podrobnejšie informácie k tvorbe účtu nájdete na portáli FS v časti „Platenie daní".

Lehoty splatnosti

Zamestnávateľ, odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu podľa § 33 zákona najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, pričom správca dane môže na žiadosť zamestnávateľa, určiť aj inú lehotu na odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ak zdaniteľnú mzdu vypláca zamestnancovi zahraničný zamestnávateľ, ktorý na území Slovenskej republiky nemá organizačnú zložku a nie je platiteľom dane, tuzemský zamestnávateľ podľa § 5 ods. 4 zákona, ktorý na tomto území je platiteľom dane, odvedie preddavky na daň najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prijal doklad preukazujúci príjem zamestnanca.

Zamestnávateľ, ktorý vykonáva výplatu príjmov zo závislej činnosti raz mesačne, zrazí preddavok na daň pri výplate zdaniteľnej mzdy. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva výplatu príjmov zo závislej činnosti vo viacerých výplatných termínoch, zrazí preddavok na daň pri každom vyplatení zdaniteľnej mzdy a taktiež je povinný dodržať zákonom stanovenú lehotu na odvod preddavkov na daň, t. j. v tomto prípade môže mať zamestnávateľ v kalendárnom mesiaci viacero odvodov preddavkov na daň.

Spôsoby úhrady daňovej povinnosti a preddavkov na daň

Daňovú povinnosť a preddavky na daň môže daňovník uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala) alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).