Preskočiť na hlavný obsah

Index daňovej spoľahlivosti

Baner - Index daňovej spoľahlivosti

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. [nové okno] ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zavádza index daňovej spoľahlivosti nazývaný aj ako verejný index.

S účinnosťou od 27.2.2022 sa zákonom č. 39/2022 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákony menia v Čl. II ustanovenia § 165m ods. 1 až 3 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a posúva sa lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti a lehota na zverejnenie zoznamu podľa § 52 ods. 18 daňového poriadku.

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. [nové okno] o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Plnenie povinností daňového subjektu, ktoré sú hodnotené na účely indexu daňovej spoľahlivosti, môže byť len v rozsahu kritérií určených touto vyhláškou. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle uverejnilo podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu.

Dokumenty:

Hodnotené daňové subjekty

Hodnoteniu zo strany finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky. Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú príslušnú právnu formu (zoznam právnych foriem je uverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR), nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii.

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

  • vysoko spoľahlivé,
  • spoľahlivé,
  • nespoľahlivé,
  • nehodnotené.

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti

O pridelenom indexe daňovej spoľahlivosti sa daňový subjekt dozvie z oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti zašle daňový úrad najneskôr do 30. júna 2022 daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch a daňovým subjektom, ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019 a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch.

Proti oznámeniu môže daňový subjekt podať námietku. Až po uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po rozhodnutí o námietke bude finančná správa uplatňovať voči nespoľahlivým daňovým subjektom obmedzenia a spoľahlivým a vysoko spoľahlivým daňovým subjektom bude poskytovať benefity.

Benefity a obmedzenia

Postavička Taxany s palcom horeDaňovému subjektu, ktorý bude na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane bude poskytovať nielen benefity, ktoré sú uverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, ale aj nasledovné benefity:

  1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku [nové okno].
  2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
  3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.
  4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu.
  5. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach, ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.
  6. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku, ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.

Spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytované benefity uverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Dokument:

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti to je jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejní najneskôr do 30. septembra 2022 zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa okrem iného uvedie aj index daňovej spoľahlivosti.

Dokumenty:

Informácie v tomto článku budú priebežne aktualizované.