Preskočiť na hlavný obsah

Index daňovej spoľahlivosti

Baner - Index daňovej spoľahlivosti

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. [nové okno] ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zavádza index daňovej spoľahlivosti nazývaný aj ako verejný index.

S účinnosťou od 27.2.2022 sa zákonom č. 39/2022 Z. z. [nové okno], ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákony menia v Čl. II ustanovenia § 165m ods. 1 až 3 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a posúva sa lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti a lehota na zverejnenie zoznamu podľa § 52 ods. 18 daňového poriadku.

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. [nové okno] o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Plnenie povinností daňového subjektu, ktoré sú hodnotené na účely indexu daňovej spoľahlivosti, môže byť len v rozsahu kritérií určených touto vyhláškou. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle uverejnilo podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu.

Hodnotené daňové subjekty

Hodnoteniu zo strany finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky. Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú právnu formu:

 • Fyzické osoby:
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
  • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
  • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
  • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
  • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Právnické osoby:
  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Komanditná spoločnosť
  • Akciová spoločnosť
  • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
  • Európska spoločnosť
  • Európske družstvo
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie
  • Družstvo

nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii a fyzické osoby v podanom DPFO typ B za zdaňovacie obdobie 2020 uviedli podľa § 6 ods.1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti:

 • Kritérium 01 [.pdf; 290 kB; nové okno] - Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť
 • Kritérium 02 [.pdf; 385 kB; nové okno] - Nedoplatky postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s. za daňovú aj colnú časť
 • Kritérium 03 [.pdf; 289 kB; nové okno] - Odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť
 • Kritérium 04 [.pdf; 309 kB; nové okno] - Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov – DPPO, DPFO typ B v zákonom stanovenej lehote
 • Kritérium 05 [.pdf; 309 kB; nové okno] - Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov v zákonom stanovenej lehote
 • Kritérium 06 [.pdf; 308 kB; nové okno] - Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom stanovenej lehote
 • Kritérium 07 [.pdf; 308 kB; nové okno] - Vyhodnotenie uloženia pokuty pri správe spotrebných daní
 • Kritérium 08 [.pdf; 304 kB; nové okno] - Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote
 • Kritérium 09 [.pdf; 310 kB; nové okno] - Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom
 • Kritérium 10 [.pdf; 287 kB; nové okno] - Určovanie spotrebnej dane podľa pomôcok
 • Kritérium 11 [.pdf; 385 kB; nové okno] - Nálezy z kontrol – DÚ
 • Kritérium 12 [.pdf; 312 kB; nové okno] - Určovanie dane podľa pomôcok
 • Kritérium 13 [.pdf; 305 kB; nové okno] - Zánik nároku na vrátenie NO DPH
 • Kritérium 14 [.pdf; 331 kB; nové okno] - Porušenie vybraných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 289/2008 Z. z.“) a zákona č. 394/2012 Z. z. [nové okno] o obmedzení platieb v hotovosti.
 • Kritérium 15 [.pdf; 292 kB; nové okno] - Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. [nové okno] o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Ekonomický ukazovateľ - Efektívna daňová sadzba

Efektívna daňová sadzba (EDS) okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov.

Dokument:

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

 • vysoko spoľahlivé,
  ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je väčšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby,
 • spoľahlivé,
  ak má daňový subjekt pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, t. j. do 24 bodov, alebo ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň nie je splnená podmienka ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je nižšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby,
 • nespoľahlivé,
  ak má daňový subjekt pridelených 25 bodov a viac,
 • nehodnotené,
  ak nespĺňa podmienky pre zaradenie do množiny hodnotených subjektov.

Benefity a obmedzenia

Daňovému subjektu, ktorý bude na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane bude poskytovať nasledovné benefity:

Spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytované nasledovné benefity:

Dokument:Postavička Taxany s palcom hore

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti ide o jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti

O pridelenom indexe daňovej spoľahlivosti sa daňový subjekt dozvie z oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti zašle daňový úrad najneskôr do 30. júna 2022 daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch a daňovým subjektom, ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019 a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch.

Proti oznámeniu môže daňový subjekt podať námietku. Až po uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po rozhodnutí o námietke bude finančná správa uplatňovať voči nespoľahlivým daňovým subjektom obmedzenia a spoľahlivým a vysoko spoľahlivým daňovým subjektom bude poskytovať benefity.

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejní najneskôr do 30. septembra 2022 zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa okrem iného uvedie aj index daňovej spoľahlivosti.

Daňové úrady budú zasielať oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti v januári 2023 (do 31.1.2023) tým daňovým subjektom, ktoré sa stali hodnotenými z dôvodu uplynutia dvoch rokov od konca roka, v ktorom boli daňové subjekty registrované na daň z príjmov. Oznámenia sa budú zasielať aj tým daňovým subjektom, ktorým bolo zaslané oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti v roku 2022 a došlo u nich k zmene indexu daňovej spoľahlivosti alebo sa stali nehodnotenými.

Dokumenty: