Preskočiť na hlavný obsah

Index daňovej spoľahlivosti

Informácie v tejto časti Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Baner - Index daňovej spoľahlivosti

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. [nové okno] ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zaviedla nová legislatívna úprava inštitútu indexu daňovej spoľahlivosti.

Index daňovej spoľahlivosti je proklientskym nástrojom finančnej správy. Jeho cieľom je posilniť dobrovoľné plnenie daňových povinností a zároveň odmeniť daňové subjekty za ich zodpovedné plnenie si povinností voči štátu. Podobný motivačný nástroj majú zavedené aj iné daňové správy, napríklad Maďarsko, Litva, Estónsko.

Finančná správa je otvorenou inštitúciou a na základe podnetov odbornej verejnosti pristúpila k viacerým vylepšeniam indexu daňovej spoľahlivosti.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. [nové okno] o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Plnenie povinností daňového subjektu môže byť len v rozsahu kritérií určených touto vyhláškou. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle uverejňuje podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu.

Hodnotenie daňových subjektov je založené na objektívnom, transparentnom a nezávislom hodnotení. Na základe jeho výsledkov finančná správa vyhodnocuje daňové subjekty, pričom vysoko spoľahlivým a spoľahlivým poskytne benefity. Pri riadnom plnení si daňových povinností ako napríklad podávanie daňových priznaní, spolupracovanie pri daňovej kontrole, včasné riešenie hroziacej platobnej neschopnosti využitím inštitútu odkladu platenia dane alebo povolenie platenia dane v splátkach, by daňový subjekt nemal dosiahnuť negatívne hodnotenie.

Index daňovej spoľahlivosti má motivačný a nie sankčný charakter. Každý hodnotený daňový subjekt pozná dôvody svojho hodnotenia, a v prípade nesúhlasu má možnosť podať opravný prostriedok, ktorým je námietka.

Koho sa hodnotenie týka?

Hodnoteniu zo strany finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky pred dňom 31.12. roku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie, nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii a fyzické osoby v podanom DPFO typ B za zdaňovacie obdobie 2022 uviedli podľa § 6 ods.1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú právnu formu:

Fyzické osoby:

 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v obchodnom registri - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

Právnické osoby:

 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Komanditná spoločnosť
 • Akciová spoločnosť
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 • Európska spoločnosť
 • Európske družstvo
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie
 • Družstvo.

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

 • vysoko spoľahlivé,
  ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je väčšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby,
 • spoľahlivé,
  ak má daňový subjekt pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, t. j. do 24 bodov, alebo ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň nie je splnená podmienka ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je nižšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby,
 • menej spoľahlivé, ak má daňový subjekt pridelených 25 bodov a viac,
 • nehodnotené,
  ak nespĺňa podmienky pre zaradenie do množiny hodnotených subjektov.

Benefity

Finančná správa poskytuje prostredníctvom inštitútu indexu daňovej spoľahlivosti benefity daňovým subjektom, vyhodnoteným ako spoľahlivé a vysoko spoľahlivé.

Vysoko spoľahlivé daňové subjekty sú oprávnené využívať benefity, z ktorých časť vyplýva priamo z príslušných právnych predpisov a časť je určená finančnou správou. Spoľahlivé daňové subjekty smú využívať len benefity, ktoré sú určené finančnou správou. Daňové subjekty, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti – menej spoľahlivý, sú motivované ku zmene svojho správania nemožnosťou využívania predmetných benefitov a správca dane bude oprávnený voči nim uplatniť obmedzenia.

Obmedzenia

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za menej spoľahlivé, správca dane uplatňuje len obmedzenia upravené v zákone. Týmto obmedzením je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

Dáta vstupujúce do hodnotenia

Hodnoteným obdobím je kalendárny polrok, je to interval na vykonanie prepočtu indexu daňovej spoľahlivosti, konkrétne k 30.6. a k 31.12.

Dáta, ktoré vstupujú do algoritmov detailov kritérií sú zohľadnené k 30.11. a k 31.5. za 6 mesiacov, posledné 3 roky, prípadne za posledných 5 rokov dozadu v závislosti od jednotlivých detailov kritérií.

Kritériá a detaily kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Detaily kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú vypracované na základe kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanovených vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. [nové okno] o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Ich vzájomné prepojenie je uvedené v tabuľke.

Kritériá a detaily kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti
Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti Detaily kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
§ 1 písm. a) vyhlášky - plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov Detail KR4 [.pdf; 135 kB; nové okno] Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov – DPPO, DPFO typ B v zákonom stanovenej lehote
Detail KR5 [.pdf; 146 kB; nové okno] Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov v zákonom stanovenej lehote
Detail KR6 [.pdf; 151 kB; nové okno] Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom stanovenej lehote
Detail KR8 [.pdf; 144 kB; nové okno] Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote
§ 1 písm. b) vyhlášky - plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitného predpisu Detail KR5 [.pdf; 146 kB; nové okno] Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov v zákonom stanovenej lehote
Detail KR6 [.pdf; 151 kB; nové okno] Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom stanovenej lehote
§ 1 písm. c) vyhlášky - plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote podľa osobitného predpisu Detail KR6 [.pdf; 151 kB; nové okno] Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom stanovenej lehote
§ 1 písm. d) vyhlášky - plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške Detail KR9 [.pdf; 150 kB; nové okno] Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom
Detail KR11 [.pdf; 176 kB; nové okno] Nálezy z kontrol – DÚ
§ 1 písm. e) vyhlášky - plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške Detail KR11 [.pdf; 176 kB; nové okno] Nálezy z kontrol – DÚ
§ 1 písm. f) vyhlášky - plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov a iné peňažné plnenie Detail KR1 [.pdf; 120 kB; nové okno] Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť
Detail KR2 [.pdf; 116 kB; nové okno] Nedoplatky postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a. s. za daňovú aj colnú časť
§ 1 písm. g) vyhlášky - plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške Detail KR1 [.pdf; 120 kB; nové okno] Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť
Detail KR2 [.pdf; 116 kB; nové okno] Nedoplatky postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a. s. za daňovú aj colnú časť
Detail KR3 [.pdf; 115 kB; nové okno] Odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť
§ 1 písm. h) vyhlášky - plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok Detail KR10 [.pdf; 114 kB; nové okno] Určovanie spotrebnej dane podľa pomôcok
Detail KR12 [.pdf; 139 kB; nové okno] Určovanie dane podľa pomôcok
§ 1 písm. i) vyhlášky - plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu Detail KR14 [.pdf; 158 kB; nové okno] Porušenie vybraných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 394/2012 Z. z. [nové okno] o obmedzení platieb v hotovosti
§ 1 písm. j) vyhlášky - plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu Detail KR15 [.pdf; 119 kB; nové okno] Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. [nové okno] o účtovníctve v znení neskorších predpisov
§ 1 písm. k) vyhlášky - plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu Detail KR14 [.pdf; 158 kB; nové okno] Porušenie vybraných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 394/2012 Z. z. [nové okno] o obmedzení platieb v hotovosti
§ 1 písm. l) vyhlášky - plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov Detail KR7 [.pdf; 148 kB; nové okno] Vyhodnotenie uloženia pokuty pri správe spotrebných daní
§ 1 písm. m) vyhlášky - plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu Detail KR13 [.pdf; 119 kB; nové okno] Zánik nároku na vrátenie NO DPH

Detaily kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti platné od roku 2023

 • Detail KR1 [.pdf; 120 kB; nové okno] - Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť
 • Detail KR2 [.pdf; 116 kB; nové okno] - Nedoplatky postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s. za daňovú aj colnú časť
 • Detail KR3 [.pdf; 115 kB; nové okno] - Odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť
 • Detail KR4 [.pdf; 135 kB; nové okno] - Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov – DPPO, DPFO typ B v zákonom stanovenej lehote
 • Detail KR5 [.pdf; 146 kB; nové okno] - Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov v zákonom stanovenej lehote
 • Detail KR6 [.pdf; 151 kB; nové okno] - Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom stanovenej lehote
 • Detail KR7 [.pdf; 148 kB; nové okno] - Vyhodnotenie uloženia pokuty pri správe spotrebných daní
 • Detail KR8 [.pdf; 144 kB; nové okno] - Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote
 • Detail KR9 [.pdf; 150 kB; nové okno] - Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom
 • Detail KR10 [.pdf; 114 kB; nové okno] - Určovanie spotrebnej dane podľa pomôcok
 • Detail KR11 [.pdf; 176 kB; nové okno] - Nálezy z kontrol – DÚ
 • Detail KR12 [.pdf; 140 kB; nové okno] - Určovanie dane podľa pomôcok
 • Detail KR13 [.pdf; 119 kB; nové okno] - Zánik nároku na vrátenie NO DPH
 • Detail KR14 [.pdf; 158 kB; nové okno] - Porušenie vybraných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 289/2008 Z. z.“) a zákona č. 394/2012 Z. z. [nové okno] o obmedzení platieb v hotovosti.
 • Detail KR15 [.pdf; 119 kB; nové okno] - Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. [nové okno] o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Ekonomický ukazovateľ [.pdf; 141 kB; nové okno] - Efektívna daňová sadzba

Kritéria hodnotenia pre rok 2022

 • Kritérium 01 [.pdf; 290 kB; nové okno] - Nedoplatky za daňovú časť a colnú časť
 • Kritérium 02 [.pdf; 385 kB; nové okno] - Nedoplatky postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s. za daňovú aj colnú časť
 • Kritérium 03 [.pdf; 289 kB; nové okno] - Odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť
 • Kritérium 04 [.pdf; 309 kB; nové okno] - Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov – DPPO, DPFO typ B v zákonom stanovenej lehote
 • Kritérium 05 [.pdf; 309 kB; nové okno] - Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov v zákonom stanovenej lehote
 • Kritérium 06 [.pdf; 308 kB; nové okno] - Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v zákonom stanovenej lehote
 • Kritérium 07 [.pdf; 308 kB; nové okno] - Vyhodnotenie uloženia pokuty pri správe spotrebných daní
 • Kritérium 08 [.pdf; 304 kB; nové okno] - Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote
 • Kritérium 09 [.pdf; 310 kB; nové okno] - Vyrubenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom
 • Kritérium 10 [.pdf; 287 kB; nové okno] - Určovanie spotrebnej dane podľa pomôcok
 • Kritérium 11 [.pdf; 385 kB; nové okno] - Nálezy z kontrol – DÚ
 • Kritérium 12 [.pdf; 312 kB; nové okno] - Určovanie dane podľa pomôcok
 • Kritérium 13 [.pdf; 305 kB; nové okno] - Zánik nároku na vrátenie NO DPH
 • Kritérium 14 [.pdf; 331 kB; nové okno] - Porušenie vybraných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 289/2008 Z. z.“) a zákona č. 394/2012 Z. z. [nové okno] o obmedzení platieb v hotovosti.
 • Kritérium 15 [.pdf; 292 kB; nové okno] - Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. [nové okno] o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Dokumenty

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti

V súvislosti s indexom daňovej spoľahlivosti sa vysoko spoľahlivým, spoľahlivým a menej spoľahlivým daňovým subjektom doručuje oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti, prípadne sa daňovým subjektom oznamuje zaradenie medzi nehodnotené daňové subjekty.

Ide o automatizovaný proces a správca dane nezasahuje do textu oznámenia.

Správca dane, ktorým je daňový úrad, oznamuje daňovému subjektu index daňovej spoľahlivosti oznámením, ktoré obsahuje nielen samotný index daňovej spoľahlivosti, na ktorý je daňový subjekt kvalifikovaný, ale aj odôvodnenie, v ktorom sú uvedené všetky skutočnosti, ktoré boli dôvodom pre zaradenie daňového subjektu medzi vysoko spoľahlivé, spoľahlivé alebo menej spoľahlivé daňové subjekty. V oznámení je uvedené, ktoré povinnosti voči finančnej správe daňový subjekt nesplnil, z akých dôvodov mu bol index daňovej spoľahlivosti určený. Z detailne popísaných skutočností určenia indexu daňovej spoľahlivosti má daňový subjekt prehľad o konkrétnych porušeniach právnych predpisov, na základe ktorých mu bolo hodnotenie určené, o pridelených bodoch a pod. Oznámenie ďalej obsahuje poučenie o možnosti podať námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Novým daňovým subjektom, ktoré sa stanú hodnotenými, správca dane zasiela prvé oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, teda do 31.1.

Po prvom oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti sa daňovému subjektu zasiela ďalšie oznámenie len vtedy, ak nastanú zmeny oproti predchádzajúcemu indexu daňovej spoľahlivosti. To znamená, že ak dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti, k jeho zlepšeniu alebo zhoršeniu, daňový úrad zašle daňovému subjektu oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti vždy do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok, teda do 31.1. a do 31.7. Ak k zmene indexu nedôjde, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti sa daňovému subjektu nezasiela.

Daňovému subjektu, ktorý už bol hodnotený, bol mu určený index daňovej spoľahlivosti a následne sa dostal do situácie, pre ktorú hodnotený nebude, napr. vstúpil do likvidácie, zasiela správca dane o tejto skutočnosti oznámenie. Správca dane nebude poskytovať benefity, resp. uplatňovať obmedzenia voči nehodnotenému daňovému subjektu po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane námietke nevyhovel.

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti zašle daňový úrad do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia najneskôr do 31.1. daňovým subjektom, ktoré sa stanú hodnotenými z dôvodu uplynutia dvoch rokov od konca roka, v ktorom boli daňové subjekty registrované na daň z príjmov a tým daňovým subjektom, ktorým bolo zaslané oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti a u ktorých došlo k zmene indexu daňovej spoľahlivosti (k jeho zlepšeniu alebo zhoršeniu) alebo sa stali nehodnotenými. Do 31.7. daňový úrad zašle oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti tým daňovým subjektom, u ktorých dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti alebo sa stanú nehodnotenými.

Dokument

Legenda ku skratkám používaným v textoch doťahovaných do oznámení o určení indexu daňovej spoľahlivosti:
SKRATKA TEXT
č. číslo
DP daňové priznanie
DPO daň z poistenia
DPFO/FO daňové priznanie fyzickej osoby
FO daň z príjmov fyzickej osoby (pre detail KR11 - skrátené vyrubovacie konanie)
DPH daň z pridanej hodnoty
DP DPH daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
DPPO/PO daňové priznanie právnickej osoby
PO daň z príjmov právnickej osoby (pre detail KR11 - skrátené vyrubovacie konanie)
DzMV / daň z MV/ MV daň z motorových vozidiel
DzoZČ / Daň zo ZČ / DZO daň zo závislej činnosti
DzP daň z príjmov
ERP elektronická registračná pokladnica
Hlásenie ZČ / HZC hlásenie zo závislej činnosti
KR kritérium
KV / KV DPH kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
NO nadmerný odpočet
MO minerálny olej
OPvH obmedzenie platieb v hotovosti
PZC prehľady závislá činnosť
č. rozhod. číslo rozhodnutia
SD solidárny dlžník
SV / SV DPH súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
SVK skrátené vyrubovacie konanie
VS variabilný symbol
závislá činnosť
ZO zdaňovacie obdobie
LH lieh
VN víno a medziprodukt
PV pivo
EE elektrina
UH uhlie
ZP zemný plyn
TV tabakové výrobky a bezdymový tabakový výrobok
Q kvartál

Zverejnenie zoznamu

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnilo podľa § 52 ods. 17 daňového poriadku [nové okno] aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti. V zozname sa uvádza:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
 • obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
 • daňové identifikačné číslo,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené
 • index daňovej spoľahlivosti.

Zoznam je dostupný na portáli finančnej správy v časti Informačné zoznamy [nové okno]. Zoznam obsahuje daňové subjekty, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti na základe oznámení zaslaných do 31.01., resp. 31.07. Tento zoznam bude dynamický, priebežne aktualizovaný, ak dôjde k zmene právoplatne prideleného indexu, resp. daňový subjekt zanikne.

V zozname daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, sa hodnotený daňový subjekt zverejní až po uplynutí lehoty na podanie námietky proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým námietke nebolo vyhovené. Ak proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti daňový subjekt podá námietku, pričom námietke správca dane vyhovie alebo vyhovie čiastočne, správca dane zašle daňovému subjektu nové oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. V takom prípade sa daňový subjekt do zoznamu zaradí na základe nového oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti až po uplynutí lehoty na podanie námietky alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým námietke nebolo vyhovené.

Ak daňový subjekt proti rozhodnutiu o námietke podá správnu žalobu a správnej žalobe bude rozhodnutím súdu priznaný odkladný účinok, do zoznamu daňový subjekt nebude zaradený.

Nehodnotený daňový subjekt (napr. daňový subjekt vstúpil do likvidácie), ktorému bolo zaslané oznámenie, že nie je hodnotený sa zo zoznamu vymaže po uplynutí lehoty na podanie námietky alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým nebolo námietke vyhovené.