Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

ISKZ - Alkoholické nápoje

Informácie pre alkoholické nápoje sú členené nasledovne:

Kontrolné známky podľa zákona č. 530/2011 Z. z. účinného od 1. októbra 2014

Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 je možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou, ak zákon č. 530/2011 Z. z. [nové okno] neustanovuje inak.

Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014.

Na označenie spotrebiteľského balenia sa môže použiť len kontrolná známka vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 53 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014.

Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014, sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené.

Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé otvorené spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 alebo spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na predajnom mieste vrátane skladových a účelových priestorov prevyšuje dva otvorené kusy spotrebiteľského balenia s rovnakým čiarovým kódom EAN. Na účely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebiteľského balenia uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.

Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je podľa § 51 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 zakázaný.

V daňovom voľnom obehu je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu , ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet.

Ak ide o predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším v daňovom voľnom obehu, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,99 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebiteľskom balení akékoľvek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za využitie distribučnej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie spotrebiteľského balenia v priestoroch kupujúceho, ak poskytuje dary, zľavy, bonusy, skontá alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa druhej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu, a predaj liehu s objemom vyšším ako 0,5 litra je zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa prvej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu.

Osoba, ktorá chce predať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu, ako je cena podľa § 51 ods. 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014, predloží colnému úradu žiadosť o súhlas s predajom, v ktorej uvedie množstvo spotrebiteľského balenia, ktoré chce za takúto cenu predať, a uvedie dôvody. K žiadosti priloží doklad o nadobudnutí preukázateľne zdaneného liehu.

Ak spotrebiteľské balenie vyrobil alebo prijal prevádzkovateľ daňového skladu alebo ho prijal oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a daň ešte nebola zaplatená, k žiadosti priloží doklad o nadobudnutí spotrebiteľského balenia.

Elektronický systém kontrolných známok

Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 53 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014, ktorou je Mincovňa Kremnica [nové okno], štátny podnik.

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo; žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok.

Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať a číslo účtu finančného riaditeľstva, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.

Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok v odôvodnených prípadoch uvedených v § 53 ods. 11 písm. a) až d) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014, a taktiež colný úrad postupuje, ak nemôže posúdiť okolnosti podľa písmen a) až c) citovaného ustanovenia, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.

Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Kontrolné známky sa vydávajú výlučne v tlačiarni (po prijatí peňažných prostriedkov zodpovedajúcich ich cene na príslušný účet uvedený v elektronickom oznámení colného úradu).

Odberateľ kontrolných známok je v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou povinný oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.

Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 53 ods.12 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 alebo údajov podľa § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 povinný postupovať spôsobom, ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.

Inštruktážne videá nájdete na portáli finančnej správy v časti Príručky a návody.