Preskočiť na hlavný obsah

ISKZ - Tabakové výrobky

Informácie pre tabakové výrobky sú členené nasledovne:

Kontrolné známky podľa zákona č. 106/2004 Z. z. 

Tabakové výrobky možno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak sú označené kontrolnou známkou, pokiaľ zákon č. 106/2004 Z. z. [nové okno] neustanovuje inak.

Označovať spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov (§ 9a).

Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu Finančného riaditeľstva SR podľa § 9b ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.

Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil.

Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu Finančného riaditeľstva SR podľa § 9b ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Spotrebiteľské balenie cigariet možno predať na konečnú spotrebu len za cenu, ktorá je uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet.

Označovať spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku kontrolnou známkou môže osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.

Na označenie spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu Finančného riaditeľstva SR podľa § 9b ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na množstvo tabaku v predávanom bezdymovom tabakovom výrobku na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabaku.

Za neoznačené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov sa považuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov:

  • na ktorom nie je nalepená kontrolná známka,
  • označené poškodenou kontrolnou známkou,
  • označené falzifikátom kontrolnej známky,
  • označené kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14 alebo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktorého označenie nie je v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14 citovaného zákona.

Elektronický systém kontrolných známok

Podľa § 9 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] kontrolné známky je oprávnená tlačiť iba tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo. Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok.

Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky (prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok) oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať a číslo účtu finančného riaditeľstva, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene. Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov a to z dôvodov uvedených v § 9b ods. 12 písm. a), b), c), a d) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Finančné riaditeľstvo SR určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa § 9b ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Kontrolné známky sa vydávajú výlučne v tlačiarni.

Odberateľ kontrolných známok je povinný v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok Finančnému riaditeľstvu SR údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť evidenciu kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok.

Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane Finančného riaditeľstva SR, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 9b ods. 13 alebo údajov podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] povinný postupovať spôsobom, ktorý určí Finančné riaditeľstvo SR. Na účely zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Ministerstvom financií SR podľa § 9b ods. 13 alebo údajov podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.

Inštruktážne videá nájdete na portáli finančnej správy v časti Príručky a návody.