Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

ISKZ - Tabakové výrobky

Informácie pre tabakové výrobky sú členené nasledovne:

Kontrolné známky podľa zákona č. 106/2004 Z. z. účinného od 1. októbra 2014

Tabakové výrobky možno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak sú označené kontrolnou známkou, pokiaľ zákon č. 106/2004 Z. z. [nové okno] neustanovuje inak.

Označovať spotrebiteľské balenie tabaku kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik, ktorý tento tabak vyrobil alebo prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je sklad tabakových výrobkov alebo dovozca tabakových výrobkov (§ 9a). Označovať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) alebo oprávnený príjemca.

Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu Finančného riaditeľstva SR podľa § 9b ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.

Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil. Na kontrolnej známke určenej na označovanie cigariet musí byť vždy uvedená cena cigariet, znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet.

Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu Finančného riaditeľstva SR podľa § 9b ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno].

Spotrebiteľské balenie cigariet možno predať na konečnú spotrebu len za cenu, ktorá je uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet.

Za neoznačené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov sa považuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov:

  • na ktorom nie je nalepená kontrolná známka,
  • označené poškodenou kontrolnou známkou,
  • označené falzifikátom kontrolnej známky,
  • označené kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14 alebo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktorého označenie nie je v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14 citovaného zákona.

Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. decembra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014. Objednávať kontrolné známky na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku podľa § 9b ods. 6 a 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 možno od 1. novembra 2014. Spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu do 15. decembra 2014 a predávať najneskôr do 31. januára 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v piatej vete, ktoré nepredala do 31. januára 2015, je povinná do 15. februára 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie.

Spotrebiteľské balenie cigariek neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2015 a predávať najneskôr do 31. decembra 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariek, a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2015, je povinná do 15. januára 2016 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie.

Spotrebiteľské balenie cigár neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2016 a predávať najneskôr do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigár považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár, a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2016, je povinná do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie.

Elektronický systém kontrolných známok

Kontrolné známky je od 1. októbra 2014 oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik. Do 31. decembra 2014 však bude môcť kontrolné známky tlačiť aj tlačiareň, ktorej bolo povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] účinného do 30. septembra 2014.

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo. Žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom , ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok.

Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky (prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok) oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať a číslo účtu finančného riaditeľstva, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene. Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov a to z dôvodov uvedených v § 9b ods. 12 písm. a), b), c), a d) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014.

Finančné riaditeľstvo SR určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom. Termín prevzatia kontrolných známok Finančné riaditeľstvo SR elektronicky oznámi (prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok) odberateľovi kontrolných známok. Kontrolné známky sa vydávajú výlučne v tlačiarni (po prijatí peňažných prostriedkov zodpovedajúcich ich cene na príslušný účet uvedený v elektronickom oznámení colného úradu).

Odberateľ kontrolných známok je povinný v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok Finančnému riaditeľstvu SR údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť evidenciu kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok.

Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane Finančného riaditeľstva SR, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 povinný postupovať spôsobom, ktorý určí Finančné riaditeľstvo SR. Na účely zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Ministerstvom financií SR podľa odseku 13 alebo údajov podľa odsekov 21 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.

Inštruktážne videá nájdete na portáli finančnej správy v časti Príručky a návody.