Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
8

Vysledovateľnosť tabakových výrobkov (Track and Trace)

V súlade s článkami 15 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ [nové okno]) z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES sa od 20. mája 2019 zavádza v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov. Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je založený na označení každého jednotkového (spotrebiteľského) balenia cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet jedinečným identifikátorom a bezpečnostným prvkom, pričom ich pohyb od výroby až po prvú maloobchodnú predajňu má byť zaznamenaný tak, aby sa takéto výrobky mohli v EÚ vyhľadávať a sledovať.

Každé jednotkové (spotrebiteľské) balenie cigariet alebo tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené v EÚ alebo vyrobené mimo EÚ, ak je určené na trh EÚ alebo sa naň uvádza, musí byť od 20. mája 2019 označené jedinečným identifikátorom. Súčasne sa okrem jedinečného identifikátora na všetkých jednotkových (spotrebiteľských) baleniach, ktoré sa v EÚ uvádzajú na trh, musí nachádzať aj bezpečnostný prvok.

V súlade s § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno]) o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 89/2016 Z. z [nové okno])) v znení účinnom od 20. apríla 2019 je v Slovenskej republike organizáciou zodpovednou za generovanie a vydávanie jedinečných identifikátorov výrobcom a dovozcom (ďalej len „vydavateľ“) DataCentrum (samostatná rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky). V súlade s § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno]) v znení účinnom od 20. mája 2019 je výrobca a dovozca cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré sa bude uvádzať na trh Slovenskej republiky, povinným označiť jednotkové (spotrebiteľské) balenie týchto tabakových výrobkov jedinečným identifikátorom vygenerovaným a vydaným DataCentrom. V súlade s § 12b zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno]) v znení účinnom od 20. mája 2019 sa za bezpečnostný prvok pre jednotkové (spotrebiteľské) balenie cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvádzané na trh v Slovenskej republike považuje kontrolná známka podľa zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Ďalšie informácie o vydavateľovi sú dostupné na webovom sídle DataCentra (https://www.datacentrum.sk//).

Všetky hospodárske subjekty zapojené do obchodu s cigaretami a tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet (každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapojená do obchodu s týmito tabakovými výrobkami vrátane vývozu, počnúc výrobcom po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni) budú vo vzťahu k týmto tabakovým výrobkom vyrobeným od 20. mája 2019 povinné zaznamenať prostredníctvom jedinečného identifikátora prevzatie do držby, pohyby medzitým a konečný výstup jednotkových (spotrebiteľských) balení z ich držby.

Za účelom plnenia vyššie uvedených povinností je každý hospodársky subjekt a prevádzkovateľ prvej maloobchodnej predajne zapojený do obchodu s cigaretami a tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet v Slovenskej republike povinný požiadať vydavateľa – DataCentrum o kód identifikátora hospodárskeho subjektu a kód identifikátora zariadenia (prevádzkarne). V prípade prevádzkovateľov prvých maloobchodných predajní môže povinnosť požiadať o kód identifikátora hospodárskeho subjektu splniť akýkoľvek iný zaregistrovaný hospodársky subjekt (napr. ich dodávateľ), pričom registrácia treťou stranou podlieha súhlasu prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne.

Výrobca a dovozca uvedených tabakových výrobkov je povinný okrem kódu identifikátora hospodárskeho subjektu a kódu identifikátora zariadenia (prevádzkárne) povinný požiadať vydavateľa – DataCentrum aj o vydanie kódu identifikátora stroja (§ 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno]) v znení účinnom od 20. apríla 2019). Ďalšie informácie o prideľovaní kódov identifikátora hospodárskeho subjektu, zariadenia a stroja sú dostupné na webovom sídle DataCentra (https://www.datacentrum.sk/). Dovozca žiada o pridelenie kódu zariadenia na zariadenie (výrobný podnik), ktoré sa nachádza mimo EÚ a tiež o pridelenie kódu stroja na stroj, ktorý sa nachádza mimo EÚ.

Technické špecifikácie týkajúce sa vytvorenia a prevádzky systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov upravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/574 [nové okno]) z 15. decembra 2017 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (ďalej len „vykonávacie nariadenie“ [nové okno])). Technické normy pre bezpečnostné prvky upravuje vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/576 [nové okno]) z 15. decembra 2017 o technických normách pre bezpečnostné prvky, ktoré sa aplikujú na tabakové výrobky.

Pre výrobcov a dovozcov cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyplývajú z § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno]) v znení účinnom od 20. mája 2019 a vykonávacieho nariadenia [nové okno]) aj ďalšie povinnosti, a to najmä:

Pre výrobcov cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyplýva z § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno]) v znení účinnom od 20. mája 2019 povinnosť poskytnúť dovozcovi, distribútorovi a ostatným výrobcom zariadenie potrebné na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakového výrobku alebo iného nakladania s tabakovým výrobkom, ktoré je schopné prečítať a preniesť zaznamenané údaje podľa odsekov 3 a 8 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno]) v znení účinnom od 20. mája 2019 elektronicky do zariadenia na uchovávanie údajov.

Všetky aktuálne informácie (vrátane príručky pre zainteresované osoby) k systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov vrátane právnych predpisov, ktoré upravujú systém vysledovateľnosti sú uverejnené aj na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en Príručka pre zainteresované osoby je dostupná na https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_manual_sk.pdf [nové okno]

Ďalšie informácie vo vzťahu k prideľovaniu kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, kódu identifikátora zariadenia a kódu identifikátora stroja sú dostupné na stránke https://www.datacentrum.sk/. Uvádzanie na trh, predaj a skladovanie tabakových výrobkov neoznačených jedinečným identifikátorom a bezpečnostným prvkom upravuje § 21a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno]) v znení účinnom od 20. apríla 2019.

Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov vykonávajú colné úrady.