Preskočiť na hlavný obsah

Vysledovateľnosť tabakových výrobkov (Track and Trace)

Informácia o legislatívnych zmenách v systéme vysledovateľnosti pre tabakové výrobky a bezpečnostných prvkov od 20. 05. 2024

V súlade s článkami 15 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ [nové okno] z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES sa od 20. mája 2019 zavádza v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov. Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je založený na označení každého jednotkového (spotrebiteľského) balenia cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet jedinečným identifikátorom a bezpečnostným prvkom, pričom ich pohyb od výroby až po prvú maloobchodnú predajňu má byť zaznamenaný tak, aby sa takéto výrobky mohli v EÚ vyhľadávať a sledovať.

Každé jednotkové (spotrebiteľské) balenie cigariet alebo tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené v EÚ alebo vyrobené mimo EÚ, ak je určené na trh EÚ alebo sa naň uvádza, musí byť od 20. mája 2019 označené jedinečným identifikátorom. Súčasne sa okrem jedinečného identifikátora na všetkých jednotkových (spotrebiteľských) baleniach, ktoré sa v EÚ uvádzajú na trh, musí nachádzať aj bezpečnostný prvok.

V súlade s § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 89/2016 Z. z [nové okno]) v znení účinnom od 20. apríla 2019 je v Slovenskej republike organizáciou zodpovednou za generovanie a vydávanie jedinečných identifikátorov výrobcom a dovozcom (ďalej len „vydavateľ“) DataCentrum (samostatná rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky). V súlade s § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 20. mája 2019 je výrobca a dovozca cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré sa bude uvádzať na trh Slovenskej republiky, povinným označiť jednotkové (spotrebiteľské) balenie týchto tabakových výrobkov jedinečným identifikátorom vygenerovaným a vydaným DataCentrom. V súlade s § 12b zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 20. mája 2019 sa za bezpečnostný prvok pre jednotkové (spotrebiteľské) balenie cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvádzané na trh v Slovenskej republike považuje kontrolná známka podľa zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Ďalšie informácie o vydavateľovi sú dostupné na webovom sídle DataCentra (https://www.datacentrum.sk//).

Všetky hospodárske subjekty zapojené do obchodu s cigaretami a tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet (každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapojená do obchodu s týmito tabakovými výrobkami vrátane vývozu, počnúc výrobcom po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni) budú vo vzťahu k týmto tabakovým výrobkom vyrobeným od 20. mája 2019 povinné zaznamenať prostredníctvom jedinečného identifikátora prevzatie do držby, pohyby medzitým a konečný výstup jednotkových (spotrebiteľských) balení z ich držby.

Za účelom plnenia vyššie uvedených povinností je každý hospodársky subjekt a prevádzkovateľ prvej maloobchodnej predajne zapojený do obchodu s cigaretami a tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet v Slovenskej republike povinný požiadať vydavateľa – DataCentrum o kód identifikátora hospodárskeho subjektu a kód identifikátora zariadenia (prevádzkarne). V prípade prevádzkovateľov prvých maloobchodných predajní môže povinnosť požiadať o kód identifikátora hospodárskeho subjektu splniť akýkoľvek iný zaregistrovaný hospodársky subjekt (napr. ich dodávateľ), pričom registrácia treťou stranou podlieha súhlasu prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne.

Výrobca a dovozca uvedených tabakových výrobkov je povinný okrem kódu identifikátora hospodárskeho subjektu a kódu identifikátora zariadenia (prevádzkárne) povinný požiadať vydavateľa – DataCentrum aj o vydanie kódu identifikátora stroja (§ 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 20. apríla 2019). Ďalšie informácie o prideľovaní kódov identifikátora hospodárskeho subjektu, zariadenia a stroja sú dostupné na webovom sídle DataCentra (https://www.datacentrum.sk/). Dovozca žiada o pridelenie kódu zariadenia na zariadenie (výrobný podnik), ktoré sa nachádza mimo EÚ a tiež o pridelenie kódu stroja na stroj, ktorý sa nachádza mimo EÚ.

Technické špecifikácie týkajúce sa vytvorenia a prevádzky systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov upravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/574 [nové okno] z 15. decembra 2017 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (ďalej len „vykonávacie nariadenie“ [nové okno]). Technické normy pre bezpečnostné prvky upravuje vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/576 [nové okno] z 15. decembra 2017 o technických normách pre bezpečnostné prvky, ktoré sa aplikujú na tabakové výrobky.

Pre výrobcov a dovozcov cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyplývajú z § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 20. mája 2019 a vykonávacieho nariadenia [nové okno] aj ďalšie povinnosti, a to najmä:

Pre výrobcov cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyplýva z § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 20. mája 2019 povinnosť poskytnúť dovozcovi, distribútorovi a ostatným výrobcom zariadenie potrebné na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakového výrobku alebo iného nakladania s tabakovým výrobkom, ktoré je schopné prečítať a preniesť zaznamenané údaje podľa odsekov 3 a 8 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 20. mája 2019 elektronicky do zariadenia na uchovávanie údajov.

Všetky aktuálne informácie (vrátane príručky pre zainteresované osoby) k systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov vrátane právnych predpisov, ktoré upravujú systém vysledovateľnosti sú uverejnené aj na webovom sídle Európskej komisie [nové okno], kde je taktiež dostupná aj "Príručka pre zainteresované osoby" [.pdf; 747 kB; nové okno].

Ďalšie informácie vo vzťahu k prideľovaniu kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, kódu identifikátora zariadenia a kódu identifikátora stroja sú dostupné na stránke https://www.datacentrum.sk/. Uvádzanie na trh, predaj a skladovanie tabakových výrobkov neoznačených jedinečným identifikátorom a bezpečnostným prvkom upravuje § 21a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 20. apríla 2019.

Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov vykonávajú colné úrady.

Informácia k spotrebiteľským baleniam cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobených pred 20. májom 2019

V súlades § 21a ods. 2 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 89/2016 Z. z.“ [nové okno]) spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2019 možno uvádzať na trh do 19. mája 2020.

V súlade s § 21a ods. 5 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet alebo spotrebiteľské balenia tabaku vyrobené pred 20. májom 2019, ktoré nepredala do 19. mája 2020, je povinná do 15. júna 2020 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení cigariet a spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia cigariet a spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 20 ods. 7 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] sa nepoužije.

Z vyššie uvedených ustanovení zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] vyplýva, že od 20. mája 2020 sa zakazuje uvádzať na trh (sprístupňovať spotrebiteľom) spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré bolo vyrobené pred 20. májom 2019 a ktoré nebolo predané spotrebiteľovi do 19. mája 2020. Takéto spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet nie je označené jedinečným identifikátorom podľa § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] vydaným vydavateľom podľa § 12a ods. 1 a ods. 5 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] (ďalej len „jedinečný identifikátor“). Každá osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku a má (skladuje bez sprístupnenia spotrebiteľom) spotrebiteľské balenie cigariet alebo spotrebiteľské balenie tabaku vyrobené pred 20. májom 2019 aj po 19. máji 2020, je povinná do 15. júna 2020 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigariet a spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie.

Predmetná povinnosť sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku  na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené od 20. mája 2019, a to ani vtedy ak ide o tabakové výrobky, ktoré obsahujú charakteristickú arómu, a ktoré sa podľa § 21 ods. 2 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] taktiež nemôžu od 20. mája 2020 uvádzať na trh.

Colný úrad vykonáva v súlade s § 12a ods. 12 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] kontrolu nad označením tabakového výrobku jedinečným identifikátorom, pričom kontrolu nad dodržiavaním povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 v spojení s § 21 ods. 2 zákona č. 89/2016 Z. z. [nové okno] vo vzťahu k zákazu uvádzania na trh pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú charakteristické arómy, vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Ďalšie informácie vo vzťahu k uplatňovaniu zákazu uvádzania na trh pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú charakteristické arómy sú dostupné na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ [nové okno].

Úplná validácia správ v systéme registrov od 1. apríla 2020

V nadväznosti na úplnú validáciu sekvencií správ v systéme registrov, ktorá sa vzťahuje na jedinečné identifikátory vydané vydavateľom alebo generované hospodárskym subjektom od 1. apríla 2020 je dôležité, aby dotknuté hospodárske subjekty správne a najmä v chronologickom a sekvenčnom poradí nahlasovali pohyb tabakových výrobkov v distribučnom reťazci v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/574 [nové okno] a špecifikáciami poskytovateľa prevádzkujúceho sekundárny register vyžadovaných na účely výmeny údajov so sekundárnym registrom a smerovačom. V prípade jedinečných identifikátorov vydaných vydavateľom alebo generovaných hospodárskym subjektom pred 1. aprílom 2020 sa úplná validácia neuplatňuje a systém registrov v prípade chronologickej alebo sekvenčnej chyby zasiela výstražnú správu. 

Európska komisia vypracovala informačný list [.pdf; 150 kB; nové okno], kde uvádza základné pravidlá a typy správ pri nahlasovaní pohybu tabakových výrobkov v distribučnom reťazci.

Ďalšie informácie súvisiace so systémom vysledovateľnosti sú dostupné na:

Informácia o legislatívnych zmenách v systéme vysledovateľnosti pre tabakové výrobky a bezpečnostných prvkov od 20. 05. 2024

V súlade s § 12a a § 12b v spojení s § 21a ods.1 zákona č. 89/2016 Z. z., ktorý transponoval v Slovenskej republike čl. 15 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/ EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES, od 20. mája 2024 dôjde k rozšíreniu rozsahu pravidiel systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky na všetky tabakové výrobky. To znamená, že okrem cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet sa bude uvedený systém vzťahovať aj na ostatné tabakové výrobky, ktorými sú:

  • Cigary
  • Cigarky
  • Fajkový tabak
  • Tabak do vodnej fajky
  • Tabak na orálne použitie - zakázaný v Slovenskej republike
  • Šnupavý tabak
  • Žuvací tabak
  • Nová kategória tabakových výrobkov (napr. bezdymový tabakový výrobok)
  • Iný výrobok (umiestnený na trh pred 19. májom 2014, nezahrnutý do predchádzajúcich kategórií cigarety až žuvací tabak).

V praxi uvedené znamená, že všetky tabakové výrobky musia byť v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) označené jedinečným identifikátorom a bezpečnostným prvkom.

Jedinečný identifikátor:

Výrobcovia a dovozcovia označujú každé jednotkové balenie vyrobené v EÚ alebo dovezené na jej územie jedinečným identifikátorom (ďalej len „JI na úrovni jednotkového balenia“) v súlade s článkom 8 vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/574 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (ďalej len „nariadenie“). V prípade tabakových výrobkov vyrábaných mimo EÚ sa JI na úrovni jednotkového balenia aplikuje na jednotkové balenie predtým, ako sa tabakový výrobok dovezie do EÚ.

Prechodné ustanovenia týkajúce sa JI na úrovni jednotkového balenia pre ostatné tabakové výrobky

Tabakové výrobky iné ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v EÚ alebo dovezené na jej územie pred 20. májom 2024, a nie sú označené JI na úrovni jednotkového balenia v súlade s článkom 6 nariadenia, sa môžu uvádzať na trh až do 19. mája 2026. Vo vzťahu k týmto tabakovým výrobkom, ktoré môžu zostať vo voľnom obehu, ale nie sú označené JI na úrovni jednotkového balenia, sa neuplatní povinnosť zaznamenať udalosti.

Bezpečnostný prvok

Všetky jednotkové balenia tabakových výrobkov uvádzané na trh EÚ musia mať aplikovaný bezpečnostný prvok. Od 20. mája 2024 musí byť bezpečnostný prvok aplikovaný aj na všetky ostatné tabakové výrobky (iné ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet).

Prechodné ustanovenia týkajúce sa bezpečnostného prvku pre ostatné tabakové výrobky

Tabakové výrobky iné ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v EÚ alebo dovezené na jej územie pred 20. májom 2024, a na ktorých sa nenachádza bezpečnostný prvok, sa môžu uvádzať na trh do 19. mája 2026.

Upozornenie k legislatívnemu stavu v Slovenskej republike:

Podľa § 12b ods. 1 zákona č. 89/2016 Z. z. sa za bezpečnostný prvok v Slovenskej republike považuje kontrolná známka podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“).
Od 20. mája 2024 však nastáva situácia, kedy za tabakové výrobky na účely systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky budú považované aj také výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa zákona č. 106/2004 Z. z. (napr. žuvací tabak, šnupavý tabak a nová kategória tabakových výrobkov), pričom zákon č. 106/2004 Z. z. v súčasnosti neukladá povinnosť a možnosť označovať takéto tabakové výrobky kontrolnou známkou = bezpečnostným prvkom. Z dôvodu absencie legislatívnej úpravy, budú ostatné tabakové výrobky (vyrobené alebo dovezené na územie Slovenskej republiky po 20. máji 2024), ktoré nie sú predmetom spotrebnej dane podľa zákona č. 106/2004 Z. z., uvádzané na trh Slovenskej republiky bez kontrolnej známky = bezpečnostného prvku:

Tabuľka - Ostatné tabakové výrobky