Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

2 dni na splnenie si povinnosti zdravotníkov

BRATISLAVA 29.4. 2015: Daň z príjmov z nepeňažných plnení dosiahnutých v I. štvrťroku 2015 sú zdravotníci povinní uhradiť do 30.4.2015. Zostávajú im teda na to už len dva dni. Pod nepeňažným plnením sú zahrnuté napríklad bezplatná účasť na seminároch, kongresoch a podobných akciách a s tým súvisiace plnenia, ako napr. registračný poplatok, doprava, stravovanie a ubytovanie. 

Od 1.1.2015 je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník (napr. lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, fyzioterapeut), ktorý prijíma nepeňažné plnenia od držiteľa, povinný zdaňovať tieto nepeňažné plnenia zrážkovou daňou. A to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie prijal. To znamená, že daň z príjmov z nepeňažných plnení dosiahnutých v I. štvrťroku 2015 je povinný uhradiť do 30.4.2015. Zároveň v uvedenej lehote je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a uverejnilo ho na svojom webe. 

Pojem držiteľ zahŕňa v tomto prípade držiteľov registrácie lieku, povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľov povolenia na výrobu liekov, farmaceutické spoločnosti, výrobcov zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, prípadne tretie osoby, prostredníctvom ktorých uvedení držitelia poskytujú nepeňažné plnenia. 

Daň z nepeňažných plnení poskytnutých držiteľom v I. štvrťroku 2015 platí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník na číslo účtu vedeného na daňovníka u správcu dane. Na zaplatenie tejto zrážkovej dane za I. štvrťrok 2015 sa použije predčíslie účtu 500267 a variabilný symbol 1700412015. Na výpočet dane sa použije sadzba dane 19 %. 

V prípade nepeňažných príjmov platiteľ dane neodvedie zrážkovú daň, ak ich úhrnná suma za kalendárny štvrťrok od všetkých držiteľov nepresiahne sumu 10 eur. 

Ak nebude daňovníkovi (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi), ktorý v zákonom stanovenej lehote podal oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka do 30.4.2015, daňovník je povinný odviesť daň správcovi dane v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia o čísle účtu.  

Upozornenie:

Od dane z príjmov sa od 1.1.2015 oslobodzujú nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu. Za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota stravy, ubytovania a dopravy, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s týmto vzdelávaním. Tieto nepeňažné plnenia
sú zdaniteľným príjmom ich prijímateľa.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 207 kB; nové okno]

(29. 04. 2015)

Archív tlačových správ