Preskočiť na hlavný obsah

Darujte 2 % zo zaplatených daní

BRATISLAVA – 12.04.2022: Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, ustriehnite si termín. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do konca apríla tohto roka. Keďže 30. apríl 2022 pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok 2. mája 2022.

Daňovník - fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a ktorý chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, je povinná podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive. To má štruktúrovanú formu a je zverejnené na portáli finančnej správy. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou v lehote do 30. apríla 2022. Nakoľko tento deň pripadá na sobotu, vyhlásenie je nutné podať najneskôr v pondelok 2. mája 2022.

Daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O vykonávaní dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. Toto potvrdenie musí priložiť k podanému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Finančná správa pripomína, že vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je možné podať len na predpísanom tlačive. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 31. júla 2022. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, správca dane je povinný vykonať platbu najneskôr dňa 29. júla 2022.

Finančná správa poukazuje podiel zaplatenej dane oprávneným prijímateľom od roku 2002. Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a daňovníci ho môžu nájsť na internetovej stránke www.notar.sk [nové okno].

Za rok 2020 daňovníci poslali tretiemu sektoru približne 69 miliónov eur, čo bolo o 15 miliónov eur viac ako za rok 2019, kedy išlo na účty mimovládnych organizácií približne 54 miliónov eur. Zatiaľ sa však nepodarilo prekonať rekord spred pandémie, kedy objem finančných prostriedkov pre dané organizácie bol vyšší ako 73 miliónov eur.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 04. 2022)

Archív noviniek