Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Finančná správa vybavila v minulom roku viac ako 4 000 infožiadostí

Bratislava – 12. 05. 2014: V roku 2013 prijala finančná správa 4 363 žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (211/2000 Z. z.). Ľudia najčastejšie požadovali údaje z oblasti výberu daní a daňových priznaní. Oproti predošlému roku sme zaznamenali takmer dvojnásobný nárast.

V roku 2013 žiadali ľudia prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám (211/2000 Z. z.) odpovede až 4 363 krát. Z toho:

  • 4 314 informácií bolo sprístupnených,
  • 26 žiadostí bolo postúpených iným povinným osobám, ktoré majú informácie k dispozícii,
  • 4 žiadosti boli odložené, keďže žiadatelia napriek výzve svoje podania nedoplnili o chýbajúce údaje,
  • v 12 prípadoch bola informácia čiastočne sprístupnená, pričom zároveň bolo vydané rozhodnutie o nesprístupnení informácie sčasti,
  • v 7 prípadoch boli vydané rozhodnutia o nesprístupnení informácie alebo odmietnutí žiadosti.

Takmer 99 % žiadostí podaných na základe zákona o slobode informácií finančná správa vybavila formou sprístupnenia informácie. Z celkového počtu prijatých žiadostí bolo 3 738 žiadostí (80,6%) podaných jedným žiadateľom. Medzi najčastejšie požadované informácie patrili štatistické údaje o výbere daní, podaných daňových priznaniach a daňovej kontrole, informácie o sadzbe cla a podmienkach dovozu tovaru z tretích krajín (krajiny, ktoré nie sú členom EÚ).

Častými boli aj žiadosti o informácie, ktoré súvisia s výkonom služby colníkov – podmienky dovozu tovaru, sadzby ciel, uplatnenie obchodno-politických opatrení v súvislosti s dovozom tovaru, dovoz osobných vecí z prechodného pobytu v zahraničí (tretie krajiny). Viacerí ľudia žiadali informácie, ktoré súviseli so správou daní, informácie o daňovom konaní. Taktiež rôzne štatistické údaje na úseku daní, informácie, ktoré súvisia s personálnou oblasťou zamestnancov finančnej správy - výška platov, výška odmien zamestnancov, ktorí sú v postavení nadriadených, počet prijatých zamestnancov za konkrétne obdobia.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní.

Pre porovnanie, za rok 2012 bolo prijatých a vybavených 2 449 žiadostí.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB]

(12. 05. 2014)

Archív tlačových správ