Preskočiť na hlavný obsah

Aké zmeny nájdete v nových vzoroch tlačív?

BRATISLAVA – 21.02.2018: Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Finančná správa preto upozorňuje verejnosť, aby si pri plnení tejto povinnosti dala pozor na zmeny v predpísaných daňových tlačivách. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 totiž podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). Nové je aj tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DP DPH), ale napríklad aj tlačivo vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane.

1. Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov

S účinnosťou od 1. januára 2018 ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien sa zmenilo:

  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DP DPFO B),[nové okno]
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DP DPPO).*[nové okno]

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (DP DPFO A) [nové okno] pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti, ostáva naďalej v platnosti nezmenené.

2. Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Zmena v tlačive DP DPH [nové okno] je len na jeho prvej strane. A to v časti, v ktorej sa vyznačuje, v akom postavení je osoba, ktorá daňové priznanie podáva.

Od 1. januára 2018 je totiž zákonom zavedený nový inštitút a to daňové zastúpenie pre zahraničné osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo do tretieho štátu. Na základe tejto legislatívnej úpravy je na prvej strane daňového priznania doplnené nové políčko pre osoby, ktoré budú podávať daňové priznanie v postavení daňového zástupcu zahraničných osôb. Ostatné časti na prvej a druhej strane daňového priznania DPH zostávajú bez zmeny.  

Nový vzor daňového priznania DPH sa použije za zdaňovacie obdobia začínajúce po 1. januári 2018.

3. Zmeny v tlačive pri poukázaní podielu zaplatenej dane

Aj tento rok je možné darovať 2% zo svojich daní. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zmenou však je, že zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, tak musia urobiť na štruktúrovanom tlačive, ktorého Vzor vyhlásenia [nové okno] určila finančná správa. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.4.2018. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane. [nové okno]

* pozn.: Najzávažnejšie zmeny pri DP DPFO B a DP DPPO sú popísané v priložených prílohách.

Dokument: Zmeny DPFO B za rok 2017   [.pdf; 159 kB; nové okno]

Dokument: Zmeny DPPO za rok 2017   [.pdf; 113 kB; nové okno]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 224 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 02. 2018)

Archív noviniek