Preskočiť na hlavný obsah

Ako darovať 2%

BRATISLAVA – 14.02.2017: Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a  právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Občan či živnostník, ktorý podáv[nové okno]a daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, sa má poukázať ním určenej neziskovke. Môže poukázať aj podiel zaplatenej dane vo výške 3 %, ak v zdaňovacom období roku 2016 vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

Daňovník, zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí na osobitnom tlačive v lehote do 2.5.2017. Vzor vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2016 je uverejnený na webovom sídle finančnej správy  [nové okno]. Ide len o odporúčaný vzor, preto zamestnanec môže použiť aj vlastné tlačivo vyhlásenia, ktoré ale musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákonom. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3% sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ak je daňovníkom fyzická osoba, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Firma, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016 v prípade, ak neposkytol finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky poskytnutia finančných prostriedkov ako dar najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2016 najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov je oprávnený vyhlásiť, že sa má poukázať podiel do výšky 2 % zaplatenej dane.

Ak daňovníkom je právnická osoba, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 1 % viacerým prijímateľom, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

Podiel zo zaplatenej dane môžu venovať aj tie fyzické a právnické osoby, ktoré si odložili podanie daňových priznaní po tom, čo splnia zákonom stanovené podmienky a nebudú mať žiadne podlžnosti voči správcovi dane a to v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie (napr. jún 2017).

Daňovník, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi, nemôže mať povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.  

Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný.

Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V  tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Fyzická osoba aj právnická osoba, ktorá poukazuje podiel zaplatenej dane, je oprávnená vo vyhlásení vyjadriť svoj súhlas, na základe ktorého oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba alebo názov, sídlo a právnu formu, ak je daňovníkom  právnická osoba. Súhlas so zaslaním údajov vyjadrí daňovník označením zaškrtávacieho poľa vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.

 Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk[nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

(14. 02. 2017)

Archív tlačových správ