Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Ako správne podať daňové priznanie

Pred podaním daňového priznania sa skontrolujte týchto 11 krokov. Vyhnete sa tak najčastejším chybám pri vypĺňaní tlačív.

  • je daňové priznanie podané na správnom tlačive (na tlačive, ktoré je platné pre uvedené zdaňovacie obdobie 2012),
  • je v daňovom priznaní správne uvedené zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva,
  • je v daňovom priznaní správne vyznačený druh daňového priznania (riadne, opravné, o dodatočné),
  • je vypísané DIČ alebo rodné číslo na všetkých listoch tlačiva daňového priznania, o je podané kompletné daňové priznanie so všetkými potrebnými prílohami (často chýbajú prílohy, ktoré sú povinnou prílohou daňového priznania),
  • je uvedený počet príloh na poslednej strane daňového priznania, o je daňové priznanie daňovníkom podpísané,
  • v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že nepoukazujú % dane na verejnoprospešné účely nevyznačia „x“ pri texte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov“,
  • v prípade, že subjekty sa rozhodnú poukázať % podiel zaplatenej dane na verejnoprospešné účely často chýba podpis v oddiele Vyhlásenia (tento je pre poukázanie % podielu správcom dane nevyhnutný),
  • tlačivo DP je často vyplnené nečitateľne (nie je dodržaná predpísaná forma písma a dokument nie je čitateľný pre skenovacie zariadenie), odporúčame vypĺňať paličkovým písmom,
  • daňové priznanie je podané na neštandardnom tlačive, ktoré nespĺňa technické parametre a nemožno ho spracovať formou skenovania,
  • pri žiadosti o vrátenie daňového preplatku nie je vyznačený spôsob vrátenia (buď poštovou poukážkou alebo na účet daňovníka) 

(19. 02. 2013)

Archív tlačových správ