Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Ako správne podať daňové priznanie

Pred podaním daňového priznania sa skontrolujte týchto 11 krokov. Vyhnete sa tak najčastejším chybám pri vypĺňaní tlačív.

  • je daňové priznanie podané na správnom tlačive (na tlačive, ktoré je platné pre uvedené zdaňovacie obdobie 2012),
  • je v daňovom priznaní správne uvedené zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva,
  • je v daňovom priznaní správne vyznačený druh daňového priznania (riadne, opravné, o dodatočné),
  • je vypísané DIČ alebo rodné číslo na všetkých listoch tlačiva daňového priznania, o je podané kompletné daňové priznanie so všetkými potrebnými prílohami (často chýbajú prílohy, ktoré sú povinnou prílohou daňového priznania),
  • je uvedený počet príloh na poslednej strane daňového priznania, o je daňové priznanie daňovníkom podpísané,
  • v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že nepoukazujú % dane na verejnoprospešné účely nevyznačia „x“ pri texte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov“,
  • v prípade, že subjekty sa rozhodnú poukázať % podiel zaplatenej dane na verejnoprospešné účely často chýba podpis v oddiele Vyhlásenia (tento je pre poukázanie % podielu správcom dane nevyhnutný),
  • tlačivo DP je často vyplnené nečitateľne (nie je dodržaná predpísaná forma písma a dokument nie je čitateľný pre skenovacie zariadenie), odporúčame vypĺňať paličkovým písmom,
  • daňové priznanie je podané na neštandardnom tlačive, ktoré nespĺňa technické parametre a nemožno ho spracovať formou skenovania,
  • pri žiadosti o vrátenie daňového preplatku nie je vyznačený spôsob vrátenia (buď poštovou poukážkou alebo na účet daňovníka) 

(19. 02. 2013)

Archív tlačových správ