Preskočiť na hlavný obsah

Daňový bonus na dieťa si neoprávnene uplatnili tisíce daňovníkov

BRATISLAVA – 30.01.2024: Takmer 6.000 daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus (DB) na vyživované dieťa za rok 2022. V prípade nezrovnalostí majú do konca februára čas na podanie daňového priznania (DP) a zaplatenie vzniknutého rozdielu na dani z príjmov. Finančná správa týmto pokračuje v listových kampaniach zameraných na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností.

Finančná správa analýzou podaných daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a ročných hlásení podaných zamestnávateľmi odhalila neoprávnené uplatňovanie daňových bonusov na vyživované deti. Jedná sa o 5.900 daňovníkov a odhadovaná suma nesprávne uplatneného daňového bonusu je v hodnote 3,3 mil. Eur. Tieto osoby dostanú v nasledujúcich dňoch listy s informáciou, že DB na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie 2022 si pravdepodobne uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje zákon. Najneskôr do 29. februára tohto roku majú čas na to, aby podali daňové priznanie a zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príjmov.

Listy sú rozdelené do dvoch typov. Prvý je pre tých, ktorým DB vyplatil zamestnávateľ a podali daňové priznanie, pričom sumu DB vyplatenú zamestnávateľom v daňovom priznaní neuviedli. Druhý typ listu je určený pre tých rodičov - kedy si daňový bonus na to isté dieťa za to isté obdobie uplatnili dve osoby. List bude poslaný len jednému z dvojice. Finančná správa pripomína, že na uplatnenie DB má právo len jeden z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj ďalšie podmienky ustanovené zákonom.

Rodič, ktorý si uplatnil DB neoprávnene, musí podať riadne alebo dodatočné DP. Potrebné je ho podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. E-formulár DP sa nachádza na portáli finančnej správy.

Predchádzajúca listová akcia zameraná na uplatňovanie DB na vyživované dieťa priniesla do štátneho rozpočtu 700 tis. Eur. Zaslanie listu v porovnaní s osobami, ktoré list nedostali, zvýšilo mieru reakcie o 31 p. b. pri nesprávnom uplatnení jedným rodičom, resp. 35 p. b. pri uplatnení dvomi rodičmi. Cieľom finančnej správy je prostredníctvom tejto aktivity pôsobiť na daňovníkov aj preventívne. Finančná správa totiž eviduje aj prípady zneužívania vo forme deklarovania fiktívnych zamestnaneckých pomerov zo zahraničia a uplatňovania DB na Slovensku.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 01. 2024)

Archív noviniek