Preskočiť na hlavný obsah

Pod dozorom colných úradov sú aj CBD cigarety

TRENČÍN – 14.06.2023: Na slovenskom trhu môžeme pozorovať zvýšený záujem verejnosti o výrobky obsahujúce látku cannabidiol, známu pod skratkou CBD. K zvýšenej popularite prispel aj fakt, že spomínaná látka je s účinnosťou od 1. mája 2021 vyradená zo zoznamu psychotropných látok. Jedným z mnohých výrobkov obsahujúcich CBD sú aj cigarety určené na fajčenie. V tejto súvislosti je potrebné zvýšiť pozornosť. CBD cigarety sú predmetom spotrebnej dane, aj napriek tomu, že neobsahujú tabak.

Správcom spotrebnej dane z tabakových výrobkov je miestne príslušný colný úrad. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že CBD cigarety nie sú predmetom spotrebnej dane, keďže sa v ich obsahu nenachádza tabak, ale iná surovina určená na fajčenie. Zákon, o spotrebnej dani z tabakových výrobkov uvádza, že za cigaretu sa považuje aj taký výrobok, ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako z tabaku. Takáto cigareta však musí spĺňať vizuálne náležitosti a proces výroby bežných cigariet predávaných v spotrebiteľských baleniach. Výnimkou z týchto ustanovení je výrobok určený na fajčenie neobsahujúci tabak, len ak je určený na zdravotnícke účely. Potvrdenie z tejto výnimky vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. Každý, kto chce na daňovom území obchodovať s CBD cigaretami má zákonom stanovené podmienky, keďže ide o predmet spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Osoba, ktorá chce predávať CBD cigarety alebo iné tabakové výrobky určené na fajčenie, a ktorá má v predmete podnikania výrobu tabakových výrobkov, podlieha registračnému procesu u miestne príslušného správcu dane. Taktiež má povinnosť označovať takéto balenia a výrobky kontrolnými známkami, keďže na Slovensku je zakázané predávať cigarety a ostatné tabakové výrobky, ktoré nie sú označené platnou slovenskou kontrolnou známkou.

Pozor však na také CBD cigarety, v ktorých sa nachádza aj prekurzor látky THC (tetrahydrocannabinol), pretože voľný predaj takýchto výrobkov je na Slovensku zakázaný.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 06. 2023)

Archív noviniek