Preskočiť na hlavný obsah

Vyvarujte sa chybám v daňových priznaniach

BRATISLAVA – 16. 03. 2015: Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2014 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2014 je do 31. marca 2015.

Pri podávaní daňových priznaní by sa mali daňové subjekty vyvarovať najmä nižšie uvedeným chybám, ktoré sa každoročne pravidelne opakujú:

  • nesúlad predkladaného druhu tlačiva pre príslušné zdaňovacie obdobie (platnosť a účinnosť) so vzorom tlačiva zverejnenom vo FS,
  • nesprávne označenie zdaňovacieho obdobia,
  • nesprávne vyznačenie druhu priznania (riadne, opravné, dodatočné),
  • nevypísanie DIČ (resp. rodného čísla) na všetkých listoch tlačiva,
  • nevyznačenie činnosti SK NACE pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,
  • nekompletnosť podania (predloženie všetkých strán daňového priznania) vrátane príloh,
  • nevyznačenie v o Vyhlásení „x“ t. j. neuplatnenie postupu podľa § 50 zákona o dani z príjmov, ak nie je vyplnená časť resp. oddiel vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane,
  • nepodpísanie daňovníkom všetkých relevantných častí DP (daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, žiadosti daňovníka a údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia) a pod.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 217 kB]

(16. 03. 2015)

Archív noviniek