Preskočiť na hlavný obsah

Cielenejšie kontroly e-kasa pokladníc

Košice – 08.11.2021: Colný úrad Košice počas tohto roka vykonal 107 cielených kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Kontroly sa uskutočnili formou kontrolných nákupov v prevádzkarňach podnikateľov a preverovaním údajov zasielaných do systému e-kasa finančnej správy. Porušenie zistili v 36 prípadoch.

Kontrol je v porovnaní s minulým rokom menej, avšak sú adresnejšie. Colný úrad na základe vlastných analýz cielene vyhľadáva subjekty, pri ktorých je predpoklad podvodného správania na základe evidencie tržieb z predaja tovarov alebo služieb v systéme e-kasa, ktoré pokladnica v reálnom čase odosiela na finančnú správu. Najčastejším porušením zákona, konkrétne v 36 prípadoch, bolo nezaevidovanie tržieb, pričom v 8 prípadoch porušili zákon opakovane.

Navyše sa kontrolnou činnosťou colného úradu v troch prevádzkarňach zistilo, že podnikatelia porušujú zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu. Následkom je zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Výsledkom práce príslušníkov mobilných jednotiek Colného úradu Košice počas kontrol bolo aj zabezpečenie online registračných pokladníc v dvoch prevádzkach spoločného stravovania (reštaurácie). V tomto prípade colný úrad využil zákonnú právomoc v podobe predbežného opatrenia na základe dôvodného podozrenia z pozmeňovania údajov v on-line registračnej pokladnici, údajov odosielaných do systému e-kasa a z dôvodu podozrenia, že kontrolovaní podnikatelia v prevádzkach používajú on-line registračné pokladnice, ktoré nespĺňajú požiadavky.

V tejto súvislosti pri výkone kontrolných nákupov v prevádzkach kontrolóri zistili tlač a vydávanie rôznych typov dokladov, na podklade ktorých neboli tržby prijaté z predaja tovaru resp. poskytnutia služby v pokladnici priznané, s cieľom ich krátenia. Počas kontroly boli odhalené aj „napodobeniny“ pravých pokladničných dokladov, ktoré mali vzbudiť dojem legálnosti, kde podnikatelia simulovali funkcionalitu pokladnice v off-line režime takým spôsobom, aby si zákazník pravosť jemu vydaného dokladu nevedel skontrolovať prostredníctvom aplikácie finančnej správy „Over doklad“ určenej pre verejnosť.

V danom prípade podnikatelia týmto spôsobom porušujú nielen zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ale aj súvisiace daňové predpisy, kedy takéto konanie, v prípade potvrdenia podozrenia, zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť.

Colný úrad Košice za posledných 6 rokov, pri výkone kontrolnej činnosti v rámci zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, zabezpečil celkovo 30 elektronických registračných pokladníc používaných na evidenciu tržieb v rôznych typoch prevádzok, kde následnou technickou expertízou týchto zariadení bola vyčíslená výška krátenia tržieb v sume viac ako 8 miliónov eur.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 11. 2021)

Archív noviniek