Preskočiť na hlavný obsah

Cigarety ukryl vo výfuku aj v ponožkách

MICHALOVCE – 26.04.2023: V prvom štvrťroku 2023 príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce zaznamenali už 788 prípadov porušení právnych predpisov. V 534 prípadoch boli uložené blokové pokuty vo  výške viac ako 36 300 eur a v prípadoch riešených v správnom konaní boli uložené sankcie vo výške viac ako  5 300 eur. 

Porušenia právnych predpisov boli zaznamenané nielen na hraničných priechodoch, ale aj vo vnútrozemí colného a daňového územia. V prevažnej väčšine išlo o priestupky a delikty, ale zaznamenané boli aj trestné činy. Porušené boli nielen ustanovenia colných a daňových predpisov či trestného zákona, ale v 126 prípadoch aj zákona o cestnej doprave, 20-krát zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, 6 prípadov sa týkalo porušenia zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva. 

Až 587 prípadov porušení právnych prepisov sa týkalo colného zákona. Najčastejšie išlo o nezákonný dovoz tabakových výrobkov a alkoholických nápojov. Finančný únik na cle a daniach zistený pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru v súvislosti s alkoholickými nápojmi predstavuje 2 180 eur a vo vzťahu k tabakovým výrobkom viac ako 9 200 eur. Zaistených bolo 49 318 ks cigariet, 5 637 ks bezdymových tabakových výrobkov, tzv. elektronických cigariet, a 2,4 kg tabaku. 

Cestujúci často ukývajú nezákonne dovážaný tovar v osobnej batožine, v prepravovanom tovare, ale aj pod a v odeve, nezriedka upravenom a prispôsobenom veľkosti cigaretových škatuliek či kartónov. Pre ukrytie väčšieho množstva neprihláseného tovaru obvykle slúžia konštrukčné dutiny dopravných prostriedkov, mnohokrát s úpravami bez ohraničenia vynaliezavosti. 

Takým bol aj prípad cestujúceho, ktorý vstupoval na územie SR cez cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, ktorý sa pokúsil o nezákonný dovoz cigariet v špeciálne vybudovanom úkryte výfukovej sústavy osobného motorového vozidla. Ani to však nestačilo na vycvičený čuch služobného psa, ktorý označil podozrivé miesta, kde uplatnením právomoci colných orgánov prekonať odpor a vytvorenú prekážku boli nájdené cigarety v množstve 1 400 ks. Colná kontrola pokračovala prehliadkou osoby vodiča predmetného vozidla, počas ktorej bolo v odeve cestujúceho, a to v ponožkách, nájdených ďalších 240 ks cigariet. 

Ostražitosť príslušníkov finančnej správy preveril aj cestujúci na hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj. Ten mal na rôznych miestach v konštrukčných dutinách osobného motorového vozidla a v rezervnom kolese pred colnou kontrolou ukrytých 19 560 ks cigariet. 

Ďalších 10 000 ks nelegálne prepravovaných cigariet odhalili príslušníci finančnej správy na železničnom hraničnom priechode Maťovské Vojkovce - Pavlovo. Podozrivé miesto bolo označené pomocou inšpekčného skenovacieho systému. Počas fyzickej kontroly sa podozrenie potvrdilo a v konštrukčných dutinách železničného vagóna boli nájdené nelegálne dovážané cigarety. 

Pre dôvodné podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva bolo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod pozastavené prepustenie do voľného obehu 756 ks drevených paliet. Prepravované palety boli posúdené odborným zástupcom oprávnenej osoby, ktorý podozrenie potvrdil. Palety boli následne zaistené a neskôr ponúknuté na humanitárne účely.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.  

(26. 04. 2023)

Archív noviniek