Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Colné konanie už len elektronicky

BRATISLAVA – 17. 6. 2016: Už takmer dva mesiace platí nový Colný kódex Únie. V zmysle nových colných predpisov má akákoľvek komunikácia medzi colnými orgánmi navzájom, ako aj medzi colnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi prebiehať elektronicky. V rámci prechodného obdobia je možné uplatňovať aj iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií - ak nie sú príslušné elektronické systémy v prevádzke. Táto výnimka však platí maximálne do 31. decembra 2020.

 Každý, kto sa podieľa sa na vybavovaní colných formalít alebo colných kontrolách musí colným orgánom na ich žiadosť poskytnúť všetky potrebné doklady, informácie a pomoc. Tieto osoby majú povinnosť uchovávať doklady a iné informácie počas obdobia minimálne 3 roky. Podaním colného vyhlásenia (CV) sa príslušná osoba stáva zodpovednou:

  • za správnosť a úplnosť informácií uvedených v CV, oznámení alebo žiadosti
  • za pravosť, správnosť a platnosť podporných dokladov k CV, oznámeniu alebo žiadosti
  • prípadne za dodržanie všetkých povinností súvisiacich s prepustením tovaru.

Akákoľvek osoba poskytujúca nepravdivé údaje pre vyhotovenie CV sa môže stať dlžníkom.

 Pri vstupe tovaru dochádza k zmene, že predbežné colné vyhlásenie pri vstupe môže byť kombinované s vyhlásením na dočasné uskladnenie tovaru. Dochádza k zmene lehoty na dočasné uskladnenie tovaru na maximálne 90 dní, avšak po novom je povinné zabezpečenie cla a iných platieb. Dočasne uskladnený tovar je po novom možné premiestňovať medzi viacerými miestami určenými na dočasné uskladnenie, dokonca aj medzi rôznymi členskými štátmi (len SHS). V dočasných skladoch je po novom možné za určitých podmienok skladovať aj tovar so statusom EÚ.

Taktiež dochádza k zjednoteniu pravidiel pre všetky rozhodnutia v colnom konaní, ktoré sú platné v rámci všetkých členských štátov. Došlo aj k posilneniu inštitútu práva na vypočutie a zjednoteniu pravidiel pri pozastavení, zrušení alebo zmenách a doplneniach rozhodnutí.

 Pri výstupe tovaru je možné predložiť samostatne predbežné vyhlásenie a colné vyhlásenie. Zmenená je definícia vývozcu, ktorým je:

  • osoba usadená na colnom území Únie, ktorá má v čase prijatia vyhlásenia zmluvu s príjemcom v tretej krajine a má právo rozhodnúť, že tovar sa má prepraviť na miesto určenia mimo colného územia Únie;
  • súkromná osoba prepravujúca tovar, ktorý sa má vyviezť, ak sa tento tovar nachádza v osobnej batožine súkromnej osoby;
  • v ostatných prípadoch osoba usadená na colnom území Únie, ktorá má právomoc rozhodnúť, že tovar sa má prepraviť na miesto určenia mimo colného územia Únie.

Vývozca nemusí byť súčasne aj deklarantom a vývozcom nemôže byť osoba usadená mimo EÚ.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(17. 06. 2016)

Archív tlačových správ