Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Colné konanie či kontroly na hraniciach zabezpečené aj počas obdobia pandémie

BRATISLAVA, 03.07.2020: Príslušníci finančnej správy z daňovej aj colnej časti pracovali počas koronakrízy v prvej línii. Participovali na príprave daňovej legislatívy pomáhajúcej podnikateľom a občanom, intenzívne oboznamovali daňové subjekty o prijatých opatreniach, k dispozícii boli na klientskych zónach daňových a colných úradov. Vykonávali kontrolnú činnosť na hraniciach s Ukrajinou, prevádzkovali karanténne centrá a, samozrejme, poskytovali súčinnosť polícii na vnútorných hraniciach EÚ. Vybavovali tiež colné vyhlásenia. Napriek citeľnému vplyvu koronakrízy na dovoz a vývoz tovarov sa situácia postupne vracia do normálneho režimu.

Príslušníci finančnej správy pracovali v nezvoľnenom režime aj počas koronakrízy. Výraznou pracovnou náplňou príslušníkov finančnej správy z colnej časti bolo najmä vybavovanie colných vyhlásení. Nákladná doprava bola jediným spôsobom dopravy, ktorá bola povolená aj v čase, keď ostatné druhy dopravy (osobná letecká, osobná automobilová) boli výrazne obmedzené. Na letiskách zase príslušníci finančnej správy pracovali na plynulom vybavovaní zásielok najmä so zdravotníckym materiálom a ochrannými pomôckami.

Situácia sa však postupne vracia do normálneho režimu a už v uplynulých dňoch zaznamenali colné úrady zvyšujúci sa pohyb bežných tovarov na preclenie. Dopad koronakrízy počas ostatných mesiacov na počet dovozov a vývozov sa tak postupne vracia do stavu pred marcom 2020.

Vzhľadom na colné konanie spojené s dovozom zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok sa koronakríza prejavila skôr vo vývoze. Kým v apríli 2019 sme pri vývoze evidovali 35 176 colných vyhlásení, v apríli 2020 ich bolo o 10 477 menej (24 699 colných vyhlásení). Ešte výraznejší pokles, vzhľadom na koronakrízu, sme zaznamenali v máji. V roku 2019 evidovali colné úrady 39 988 colných vyhlásení, o rok neskôr ich bolo 27 989.

Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku sme zaznamenali aj v dovoze, a to tiež najmä v mesiacoch apríl a máj. Kým v apríli 2019 sa uskutočnilo colné konanie pri dovoze tovaru v 30 741 prípadoch, v apríli 2019 išlo o 27 141 prípadov. V máji 2019 zase vykonali príslušníci finančnej správy 31 303 colných konaní, v máji 2020 ich bolo 25 423.

Koronakríza sa dotkla aj hraničných priechodov s Ukrajinou. Osobná doprava bola výrazne obmedzená, prechod nákladnej dopravy však musel byť plynulo zabezpečený. Príslušníci finančnej správy museli preto dodržiavať striktné bezpečnostné a epidemiologické opatrenia. Na dotknutých colných úradoch sa museli vytvárať aj tzv. záložné tímy pre prípad nákazy niektorého z príslušníkov finančnej správy. Vďaka striktným interným epidemiologickým opatreniam sa však, našťastie, koronavírusom nenakazil žiadny príslušník finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 276 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 07. 2020)

Archív noviniek