Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Colné laboratórium v roku 2015

BRATISLAVA – 15. 3. 2016: V roku 2015 prijalo colné laboratórium viac ako 6 000 žiadostí o analýzu, v rámci ktorých preverilo 11 674 kusov vzoriek. Vzorky prichádzajúce na analýzu sú odoberané hlavne v rámci colných a daňových konaní a s nimi súvisiacich úkonov v rámci finančnej správy.

 Colné laboratórium (CL) zabezpečuje expertíznu činnosť pre odborné útvary a pracoviská finančnej správy, pričom jej nosnú časť vykonáva na vzorkách tovarov podliehajúcich spotrebnej dani. Okrem toho sa CL vyjadruje k tarifnému zatriedeniu tovarov z ktorých boli zaslané vzorky a tiež zabezpečuje logistiku a komunikáciu so zadávateľmi – v absolútnej väčšine prípadov colnými úradmi.

 Od  roku 2008 vykonáva CL analýzy vzoriek aj pre externých zákazníkov, ktorými sú pre laboratórium orgány štátnej správy iné ako finančná správa. Tento rok malo takéto vzorky od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Spolu bolo v roku 2015 v laboratóriu analyzovaných 150 vzoriek pre externých zákazníkov a väčšinu tvorili alkoholické nápoje.

 V roku 2015 laboratórium stanovilo v analyzovaných vzorkách celkovo 21 080 parametrov, čo je priemerne 3,6 parametra na vzorku. Okrem analýzy vzoriek laboratórium priemerne 20% času musí venovať činnostiam súvisiacim s udržiavaním systému kvality napr. kalibrácie, analýza štandardov, overovanie metód a pod. 

 V priloženej tabuľke môžete vidieť rozdelenie prijatých vzoriek v roku 2015:

 

Typ vzorky

Počet prijatých vzoriek

% z celkového počtu

Benzín

103

0,9

Nafta

759

6,5

Farbená nafta

83

0,7

Ostatné oleje

271

2,3

Lieh

1925

16,5

Pivo

22

0,2

Víno

172

1,5

Destiláty

165

1,4

Tabak

382

3,3

Kontrolné známky

5779

49,5

Ostatné potravinárske výrobky

39

0,3

Ostatné

1972

16,9

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB; nové okno]

(15. 03. 2016)

Archív tlačových správ