Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Colníci kontrolujú aj bločky z bločkovej lotérie

TRENČÍN – 11.05.2018: Trenčianski colníci okrem pravidelných kontrol správneho používania elektronickej registračnej pokladnice (ERP) na jarmokoch, festivaloch alebo pri príležitostných predajoch, preverujú aj bločky, ktoré občania zaslali do „bločkovej lotérie“. Takýchto kontrol bolo v tomto roku zatiaľ 293. 

Národná bločková lotéria je lotériová hra, ktorá je jedným z nástrojov na znižovanie možných daňových únikov nesprávnym používaním alebo nepoužívaním ERP. Bločková lotéria sa uplatňuje od roku 2014 a bločky – pokladničné doklady z ERP, ktoré občania do lotérie prihlasujú, sú zdrojom, z ktorého colníci čerpajú pri výkone svojej kontrolnej činnosti. 

Z bločkov prihlásených do lotérie sa na základe určitých výberových kritérií vytypuje istý počet dokladov, ktoré podliehajú vecnej alebo administratívnej kontrole. Vecná kontrola zahŕňa napríklad kontrolu prevádzky, ktorá pokladničný bloček vydala, administratívna kontrola zasa kontrolu správnosti údajov, ktoré majú byť na bločku uvedené. Za prvé štyri mesiace tohto roku trenčianski colníci skontrolovali týmto spôsobom 293 vyžrebovaných dokladov. Pre porovnanie, v roku 2017 to bolo 73 vecných a 414 administratívnych kontrol.   

Colníci pracujú aj s informáciami od občanov, ktorí sa na nich obracajú v prípade, že sa im nedarí prihlásiť bloček do bločkovej lotérie, napríklad z dôvodu nekorektného čísla DKP na bločku, na základe ktorého je identifikovaný podnikateľ, ktorý bloček vydal alebo im bloček nebol vydaný vôbec. Občania môžu takéto zistenia nahlasovať i naďalej na adrese pokladnica@financnasprava.sk

Pri fyzických kontrolách v prevádzkach colníci kontrolujú nielen bločky, ale aj ďalšie povinnosti, ktoré vyplývajú z príslušného zákona o ERP (289/2008 Z. z.). Nie všetky predaje a poskytovanie služieb sú však spojené s povinnosťou registrovať prijaté platby v ERP. Colníci sa v praxi často stretávajú s výnimkou pre podnikateľov, ktorí sú osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Od 01.01. tohto roku však aj pre tieto osoby nastala zmena pri uplatňovaní danej výnimky. Doposiaľ nezáležalo na tom, aká osoba vykonávala predaj alebo poskytovala službu, ak prevádzka bola registrovaná na podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím. Po novom však už osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí osobne prijímať platbu za  predaj alebo službu. 

Colníci navyše upozorňujú na povinnosť, že podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť používať ERP alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, musí na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie o tejto skutočnosti a toto oznámenie musí byť pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak ide o podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, je tento podnikateľ povinný mať na prevádzke príslušný preukaz alebo úradne osvedčenú kópiu tohto preukazu.       

   

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 285 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(11. 05. 2018)

Archív noviniek