Preskočiť na hlavný obsah

Colníci u „hotelákov“ v Prievidzi

TRENČÍN – 11. 11. 2015: V rámci tzv. hospodárskeho týždňa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi colníci oboznámili žiakov 5. ročníka s ich základnými povinnosťami vo vzťahu k colnému úradu v prípade, ak by si chceli otvoriť vlastnú kaviareň či reštauráciu.  

Aj týmto spôsobom sa učitelia školy snažia pre svojich žiakov spojiť teóriu s praxou. V rámci tohto projektu zástupcovia viacerých štátnych inštitúcií oboznámili študentov so základnými informáciami o podnikaní a prevádzkovaní podnikov v oblasti spoločného stravovania, či reštaurácií a o povinnostiach s tým spojených. Práve tento typ školy vzdeláva mladých ľudí, u ktorých je vysoký predpoklad, že sa v ich budúcom pracovnom živote dostanú do priameho kontaktu s colným úradom.  

Colníkov reprezentoval zástupca vedúceho prievidzskej pobočky colného  úradu kpt. Ing. Ján Borko, ktorý sa zameral na oblasť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, zdôraznené boli povinnosti pri evidencii daňových subjektov ako držiteľov povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu a držiteľov oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu. Okrajovo sa dotkol i témy organizačná štruktúra finančnej správy a ďalšie činnosti colníkov pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru.  

„Takáto činnosť colníkov je súčasťou prevencie proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Zároveň je aj nástrojom na zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí a má stimulovať spoluprácu občanov s colnými a inými štátnymi orgánmi,“ dodala Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(11. 11. 2015)

Archív noviniek