Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Prešov s úspešným záverom roka

PREŠOV – 14.12.2017: Colný úrad Prešov s blížiacim sa záverom roka 2017 pozitívne hodnotí výsledky svojej činnosti pri plnení úloh a dosahovaní cieľov v rámci svojho poslania ako orgánu štátnej správy v oblastí daní a ciel. Do štátneho rozpočtu odviedol takmer 139 mil. eur. Vybavil viac ako 23 000 colných vyhlásení. 

Celoročný plán rozpočtu colných a daňových príjmov Colný úrad Prešov dosiahol už v novembri tohto roka. Colný úrad Prešov v roku 2017 zatiaľ odviedol do štátneho rozpočtu celkovo takmer 139 mil. eur. To predstavuje plnenie plánu rozpočtu o viac ako 115 %. Plnenie nad plán rozpočtu dosiahol colný úrad pri všetkých príjmoch - príjmy z cla naplnil vo výške viac ako 524 000 eur, DPH vo výške 55,670 mil. eur a SPD vo výške 82,638 mil. eur. Za rok 2017 vybavil zatiaľ 23 136 colných vyhlásení s 43 370 tovarovými položkami. 

K plneniu úloh a cieľov Colného úradu Prešov aj tento rok významne prispeli nielen výsledky dobre zvládnutých procesov výberu daní a ciel, ale nemenej dôležitý významný pozitívny trend vývoja ekonomického rastu podnikateľských subjektov v pôsobnosti regiónu colného úradu. Pozitívny nárast ekonomiky regiónu sa odzrkadlil aj na zvýšenom počte colných prejednaní, ktoré prešovský colný úrad zaznamenal v roku 2017. Ide o dôsledok ekonomickej progresie a nárastu obchodu firiem s tovarom podliehajúcim clu a dani z pridanej hodnoty pri dovoze z tretích krajín. 

Colný úrad Prešov s blížiacim sa koncom roka vyslovuje poďakovanie všetkým tým, ktorý v roku 2017 prispeli k dosiahnutiu pozitívnych ekonomických výsledkov, ktoré prispeli k rozvoju regiónu. Osobitné poďakovanie patrí deklarantom, ako aj samotných zamestnancov colného úradu, ktorí s vysokou profesionalitou zvládli v roku 2017 vybavovanie colného konania, ktoré bolo navyše z dôvodu rekonštrukcie pobočky colného úradu so sídlom v Prešove značne sťažené. Pobočka je jednou z najzaťaženejších pracovísk colného úradu v rámci colného konania.  

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 12. 2017)

Archív noviniek