Preskočiť na hlavný obsah

Súčasnú situáciu sa niektorí podvodníci snažia zneužívať

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA, 19.03.2020: Podvodníci chcú využiť koronavírus na zavádzanie občanov. Napríklad v Banskej Bystrici a okolí sa neznáma osoba vydáva za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasiela informácie o začatí daňovej kontroly. Finančná správa upozorňuje svojich klientov, aby sa nenechali takýmto konaním nachytať a akékoľvek podozrivé konanie si overili priamo na finančnej správe.

Finančná správa sa v súčasnej situácii snaží obmedziť zasielanie akýchkoľvek poštových zásielok a kontaktovať svojich klientov najmä elektronicky a telefonicky. Túto skutočnosť z neznámych príčin využil podvodník, ktorý sa vydával za riaditeľku banskobystrického daňového úradu. Podnikateľovi zaslal vymyslený e-mail, v ktorom mu oznamoval začatie daňovej kontroly. E-mail však nebol odoslaný z e-mailových adries, ktoré využíva finančná správa. Už to je neklamný znak toho, že išlo o podvodný e-mail. Akýkoľvek oficiálny e-mail z finančnej správy doručí finančná správa z oficiálnych e-mailových adries.

Finančná správa zároveň ubezpečuje, že v týchto dňoch utlmila výkon plánovaných daňových kontrol len na nevyhnutné prípady. Ani v tejto dobe však daňové úrady neposielajú oznámenia o výkone daňových kontrol prostredníctvom e-mailu. Oznámenie o daňovej kontrole vyhotovuje v písomnej forme, pričom tento dokument doručuje prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Predmetný dokument obsahuje okrem povinných náležitostí (deň začatia daňovej kontroly, miesto jej výkonu, kontrolované zdaňovacie obdobie, lehotu na predloženie dokladov a poučenie o následkoch nepredloženia) aj vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky. Predmetný dokument je daňovému subjektu doručovaný do vlastných rúk, teda nie je možné, aby bolo v zmysle platnej legislatívy zaslané e-mailom.

Finančná správa vyzýva takýchto podvodníkov, aby nezneužívali meno finančnej správy a jej predstaviteľov a aby neuvádzali subjekty do omylu. Zároveň žiada svojich klientov, aby v prípade, že dôjde k podobnej situácii, kontaktovali finančnú správu. Finančná správa totiž môže na takéto konanie upozorniť aj orgány činné v trestnom konaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(19. 03. 2020)

Archív noviniek