Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Colný úrad Košice otvoril svoje brány pre školákov

KOŠICE, 11.06.2019: Colný úrad Košice otvoril svoje brány pre žiakov košických základných škôl. Viac ako štyristo žiakov sa dozvedelo, že náplňou práce colníka nie je len výber cla a daní. Cieľom pripravených prezentácií činností colníkov pre školy je prevencia proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí privítali košickí colníci v priestoroch úradu na Komenského ulici žiakov prvého stupňa základných škôl. Práca colníkov ani zďaleka nezahŕňa iba výber cla a daní. Mnohé z detí ani netušili, že colníci zabezpečujú ochranu práv duševného vlastníctva, predmetov kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ochranu ohrozených druhov živočíchov alebo rastlín a v neposlednom rade zabezpečujú svojimi činnosťami ochranu zdravia a života ľudí. 

V pripravenom programe bola oficiálna časť doplnená o názorné ukážky použitia výstražných zariadení služobných motorových vozidiel a veľkú pozornosť si získala streľba zo služobných zbraní. Na jednotlivých stanovištiach si deti mohli prezrieť falzifikáty a exponáty zvierat, ktoré boli zaistené v batožine alebo v zásielkach prichádzajúcich z tretích krajín. Na stretnutí nemohli chýbať služobné psy, ktoré predviedli ukážky poslušnosti a vyhľadávania omamných a psychotropných látok. Okrem toho mali deti jedinečnú príležitosť pozrieť sa do vnútornej časti mobilného monitorovacieho skenera, ktorý slúži na odhaľovanie nelegálnej prepravy tovarov. 

Cieľom pripravených prezentácií činností colníkov pre školy je prevencia proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Účelom prevencie je dosiahnuť, aby mal človek na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať nerizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života a v neposlednom rade podporovať spoluprácu občanov s finančnými a inými štátnymi inštitúciami.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 291 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(11. 06. 2019)

Archív noviniek