Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Colný úrad Nitra ponúka drevené palety na humanitárne účely

NITRA, 07.11.2018: Colný úrad Nitra zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie
a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 382 kusov drevených paliet určených na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov.  

Colný úrad Nitra bezodplatne ponúka 382 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely,
t.j. na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Uvedený tovar je možné použiť na vykurovanie obytných
alebo neobytných priestorov. Tovar je v súlade s ustanoveniami § 37 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi možné poskytnúť nasledovným osobám: 

a)      Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

b)      poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,

c)      neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľnepočas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b)

Vyššie uvedené osoby môžu v prípade svojho záujmu podať v termíne do 06.12.2018  písomnú žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely na adresu:  Colný úrad Nitra, Priemyselná 5, 950 50 Nitra, alebo ju osobne podať na podateľni colného úradu na uvedenej adrese.

V žiadosti je potrebné okrem základných údajov uviesť aj počet kusov paliet, o ktoré má osoba záujem, spôsob použitia a miesto vykládky, resp. miesto určeného použitia tovaru. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru na humanitárne účely v prípade potreby poskytne hovorca Colného úradu Nitra pplk. Mgr. Stanislav Pacher, č. tel. 0905 638 785, +421 37 6574 220, stanislav.pacher@financnasprava.sk.

V rámci samotného konania o bezodplatnom prevode tovaru sa o jeho prideľovaní rozhoduje v súlade s § 37 ods. 3  zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi, podľa poradia prijatých žiadostí až do vyčerpania celkového počtu ponúkaného tovaru. Ponúkaný tovar je uskladnený v sklade colného úradu na adrese: Centrálny sklad Komárno, Veľký rad 945 01 Komárno (súradnice GPS: 47.767588 / 18.135884). Súčasťou procesu bezodplatného prevodu vlastníckeho práva na uvedený tovar sú z hľadiska uplatňovania colných predpisov aj colné formality s cieľom uvedenia tovaru na trh EÚ.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol
v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 11. 2018)

Archív noviniek