Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Prešov odviedol v roku 2022 do rozpočtu vyše 142 miliónov eur

Prešov – 17.01.2023: Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 142 131 652,44 eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast vo výbere finančných prostriedkov vo výške viac ako 7,7 milióna eur. 

Najväčší podiel z odvedenej sumy, a to vo výške 65,37 %, na celkovom odvode za colný úrad tvorila daň z pridanej hodnoty vo výške 92,912 mil. eur (plnenie plánu v roku 2022 bolo vo výške 110,56 %). V porovnaní s rokom 2021 sa touto daňou odviedlo do štátneho rozpočtu SR v roku 2022 viac o 8,878 mil. eur. Druhým najväčším odvodom boli spotrebné dane vo výške 48,069 mil. eur (to predstavuje plnenie plánu v roku 2022 vo výške 97,21 %). A posledným clo vo výške 3,136 mil. eur, z ktorých 75 % tvorí podiel do rozpočtu Európskej únie a 25 % podiel vo výške 1,045 mil. eur, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu. Vývoj výberu cla mal v medziročnom porovnaní s rokom 2021 pozitívny trend z dôvodu vyšších dovozov, čo predstavuje plnenie na 120,34 %. 

Ťažisko výberu colného úradu v oblasti spotrebných daní spočíva v komoditách akými sú hlavne alkoholické nápoje – lieh a pivo. Spotrebná daň z liehu a spotrebná daň z piva predstavuje 99,32 % podiel na celkovom odvode za spotrebné dane. Spotrebná daň z liehu patrí k najproduktívnejšej spotrebnej dani colného úradu a v roku 2022 predstavuje čiastku 25,084 mil. eur. Spotrebná daň z piva v medziročnom porovnaní s rokom 2021 zaznamenala nárast, a tak finančná správa prostredníctvom Colného úradu Prešov odviedla do štátneho rozpočtu SR túto daň vo výške 22,658 mil. eur., čo predstavuje plnenie rozpočtu pri tejto komodite na 101,83 %. 

V rámci colného konania príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov v roku 2022 prerokovali 45 024 colných vyhlásení. V rámci správy spotrebných daní a daňového dozoru vykonali 486 daňových kontrol a 1 592 miestnych zisťovaní. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice colný úrad vykonal 369 miestnych zisťovaní, vydal 185 rozhodnutí na mieste a uložil pokuty v celkovej hodnote 66 680 eur. 

V rámci výkonu kontrolnej mobilnej činnosti príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov vykonali 2 444 kontrol, pri ktorých skontrolovali 14 397 motorových vozidiel. Pri kontrolnej činnosti s použitím špeciálnej detekčnej a röntgenovej techniky na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov príslušníci finančnej správy vykonali 337 kontrol, skontrolovali 8 994 motorových vozidiel a vykonali 118 kontrol tovaru podliehajúceho preprave podľa Dohovoru ADR. V blokovom konaní v 152 prípadoch colný úrad uložil pokuty vo výške 6 810 eur. 

Hodnota tovaru, ktorý prepadol v prospech štátu a ktorú Colný úrad Prešov vyčíslil k 31.12.2022 je vo výške 1 642 958,19 eur. Hodnota zaisteného tovaru k 31.12.2022 predstavuje výšku

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(17. 01. 2023)

Archív noviniek