Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Prešovskí colníci majú za sebou úspešný rok

PREŠOV - 15.01.2018: Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 150 839 510,04 eur. Ide o najlepšie výsledky prešovského colného úradu za posledných päť rokov. Medziročne ide o nárast v priemere o viac ako 10 %.

Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň vo výške 89,981 mil. eur (plnenie plánu v roku 2017 bolo vo výške 105,73 %). Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty vo výške 60,178 mil. eur (to predstavuje plnenie plánu v roku 2017 vo výške 116,53 %).  A posledným clo vo výške 2,250 mil. eur, z ktorých  80 % tvorí podiel do rozpočtu Európskej únie a 20 % podiel vo výške 0,562 mil. eur, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu.

Najvyššou sumou na odvode spotrebných daní sa podieľala spotrebná daň z minerálneho oleja, ktorá predstavuje čiastku 37,691 mil. eur (41,89 %), za ňou nasleduje spotrebná daň z liehu v čiastke 30,594 mil. eur (34 %) a nakoniec spotrebná daň z piva v hodnote 21,275 mil. eur (23,64 %). Aj v roku 2017 bol odvod zo spotrebnej dane z minerálneho oleja najvyšším odvodom v porovnaní s ostatnými spotrebnými daňami. Súvisí to nielen s výškou spotrebnej dane z minerálnych olejov, ale aj so skutočnosťou, že na daňovom území (SR) sa vyrobí a spotrebuje najväčšie objemové množstvo tejto komodity v porovnaní s ostatnými. Finančná správa tak prostredníctvom CÚ Prešov odviedla do štátneho rozpočtu SR túto daň vo výške  37,691 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu pri tejto komodite na 107,32 %.

Mimoriadne úspešný rok 2017 bol pre colný úrad v oblasti výkonu colného dohľadu a daňového dozoru, pri ktorom bolo počas roka colníkmi zabezpečených 3 059 023 ks cigariet a 461,039 kg tabaku (únik na spotrebnej dani predstavoval 333 069,84 eur). Je to jeden z najlepších výsledkov, ktorý colný úrad zaznamenal pri tomto tovare za posledných päť rokov. Ročne totiž finančná správa vďaka prešovským colníkom zabezpečí v priemere približne 545 000 ks cigariet. V oblasti ochrany duševného vlastníctva zaistil zasa 910 ks rôznych druhov falzifikátov v celkovej hodnote takmer 20 000 eur. V rámci výkonu kontrolnej mobilnej činnosti colníci Colného úradu Prešov skontrolovali 19 815 motorových vozidiel.

V rámci správy spotrebných daní prešovskí colníci vykonali viac ako 340 daňových kontrol a vyše 1 200 miestnych zisťovaní. V roku 2017 bolo vykonaných aj 352 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, pričom v 258 prípadoch (čo je viac ako 73% z celkového počtu), bolo zistené porušenie zákona, za čo boli subjektom uložené pokuty vo výške 82 610 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 01. 2018)

Archív noviniek