Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Michalovce zlikvidoval zaistený alkohol

Michalovce – 06.06.2024: Colný úrad Michalovce zlikvidoval 536 litrov alkoholických nápojov v hodnote 4 511 eur. Likvidáciou tak prispel aj k ochrane trhu, spotrebiteľa a životného prostredia.

Colný úrad Michalovce vykonal úradnú likvidáciu liehu. Povinnosť zničiť alkohol vyplýva colnému úradu zo zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. V prípade alkoholu neprichádza do úvahy žiadny iný spôsob zničenia. Likvidácia bola zrealizovaná na čističke odpadových vôd pod dohľadom správcu dane, a to zmiešaním s odpadovou vodou a jej následným prechodom cez technologickú linku, kde dochádza k mikrobiologickému rozloženiu alkoholu. Zlikvidovaných bolo celkom 536 litrov alkoholu v hodnote 4 511 eur.

Išlo o rôzne alkoholické nápoje, originálne spotrebiteľské balenia i podomácky vyrobený alkohol naplnený do plastových fliaš či demižónov. Na hraničných priechodoch boli zaistené pre porušenie colných predpisov, keď sa cestujúci dopustili colných priestupkov nezákonným dovozom alkoholických nápojov nad povolený množstevný limit. Vo vnútrozemí boli zabezpečené v rámci výkonu mobilného colného dohľadu a daňového dozoru a miestnych zisťovaní. Dôvodom bolo porušenie daňových predpisov tým spôsobom, že spotrebiteľské balenia neboli označené platnou kontrolnou známkou alebo osoba nevedela preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia alkoholu.

Finančná správa apeluje na cestujúcu verejnosť, aby tovar dovážaný v batožine spĺňal stanovené legislatívne podmienky aj povolené množstevné limity a neohrozil zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Upozorňujeme, že povolený a od dovozných platieb oslobodený je dovoz 1 l tvrdého alkoholu (nad 22%), 2 l šumivého vína či nápoja s obsahom alkoholu do 22%, resp. úmerná kombinácia týchto alkoholických nápojov, 4 l tichého vína a 16 l piva. Alkoholické nápoje si nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 96 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu.Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(06. 06. 2024)

Archív noviniek