Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely

MICHALOVCE – 14.12.2023: Colný úrad Michalovce zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 756 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

Colný úrad Michalovce bezodplatne ponúka 756 kusov drevených paliet na humanitárne účely, t.j. len na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Tovar bol zaistený pre podozrenie, že ide o falzifikáty neoprávnene označené ochrannou známkou, čím sú porušené práva ochrany duševného vlastníctva. Takýto tovar je možné poskytnúť v súlade s ustanovením § 37 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi iba nasledovným osobám:

  1. Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
  2. poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,
  3. neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b).

Uvedený tovar je možné použiť napr. na vykurovanie priestorov. Vyššie uvedené osoby môžu v prípade záujmu podať žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely v termíne do 15.01.2024 na adresu:

Colný úrad Michalovce,
Plynárenská 4,
071 01 Michalovce.

V žiadosti je nutné okrem základných údajov uviesť aj počet kusov paliet, o ktorý je záujem, spôsob použitia a miesto vykládky, resp. miesto konečnej spotreby tovaru.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru na humanitárne účely v prípade potreby poskytne Colný úrad Michalovce na t. č. +421-56-6872412, cumi.info@financnasprava.sk.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 12. 2023)

Archív noviniek