Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely

MICHALOVCE – 11.04.2023: Humanitárne organizácie a charitatívne združenia môžu bezodplatne získať drevené palety. Ponúka ich Colný úrad Michalovce. K dispozícii je celkovo 756 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

Colný úrad Michalovce bezodplatne ponúka 756 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely. Použité môžu byť na zaistenie základných potrieb obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Tovar bol zaistený pre podozrenie, že ide o falzifikáty neoprávnene označené ochrannou známkou, čím sú porušené práva ochrany duševného vlastníctva. Takýto tovar je možné poskytnúť v súlade so zákonom o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi iba nasledovným osobám:

  1. Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
  2. poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,
  3. neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b).

Uvedený tovar je možné použiť napr. na vykurovanie. Vyššie uvedené osoby môžu v prípade záujmu podať žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely v termíne do 02.05.2023 na adresu:

Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce.

V žiadosti je nutné okrem základných údajov uviesť aj počet kusov paliet, o ktorý je záujem, spôsob použitia a miesto vykládky, resp. miesto konečnej spotreby tovaru.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru na humanitárne účely v prípade potreby poskytne Colný úrad Michalovce na t. č. +421-56-6872413, cumi.info@financnasprava.sk.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 04. 2023)

Archív noviniek