Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne ihličnaté rezivo

MICHALOVCE – 06.09.2019: Colný úrad Michalovce zverejňuje informáciu o ponuke bezodplatného prevodu tovaru – ihličnatého reziva.

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatný prevod vlastníctva majetku štátu v správe Colného úradu Michalovce nadobudnuté pri výkone colného dohľadu:

  • ihličnaté rezivo - drevené dosky o rozmeroch cca 240x13x3 cm v objeme 14,75 m³ umiestnené v krytých skladovacích priestoroch
  • ihličnaté rezivo - odrezky v objeme 4,00 m³ (6,25 prm) umiestnené mimo krytých skladovacích priestorov a podliehajúce poveternostným vplyvom.

V obidvoch prípadoch sa tovar ponúka v minimálnom množstve 1 m³.

Tovar bol zaistený z dôvodu, že uvedený tovar bol použitý na spáchanie colného deliktu. Takýto tovar je možné poskytnúť colnými orgánmi v súlade s ustanovením § 69 ods. 4 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi nasledovným osobám:

  1. zariadenie sociálnych služieb,
  2. zdravotnícke zariadenie,
  3. predškolské zariadenie alebo škola,
  4. nezisková organizácia, alebo
  5. právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, ak táto osoba preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach alebo zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach alebo v školách.

Vyššie uvedené osoby môžu v prípade záujmu podať žiadosť o poskytnutie tovaru v termíne do 07.10.2019 na adresu: Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce.

V žiadosti okrem základných údajov je potrebné uviesť požadované množstvo tovaru, pričom zo zaslanej žiadosti musí byť zrejmé, o ktorý druh ihličnatého reziva (dosky alebo odrezky) má žiadateľ záujem. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru v prípade potreby poskytne

JUDr. Viera Skybová,
t. č. +421-56-6872411,
viera.skybova@financnasprava.sk.

Colný úrad Michalovce upozorňuje žiadateľa, že ide o tovar neobchodného charakteru, ktorý nie je tovarom Únie, a preto podmienkou jeho bezodplatného prevodu je vykonanie formalít na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia (povinnosť Colného úradu Michalovce) a zaplatenie dovozných platieb (povinnosť úspešného žiadateľa o bezodplatný prevod), ktoré zahŕňajú len DPH, nakoľko na uvedený tovar je clo 0 %.

Právne účinky zmluvy o bezodplatnom prevode nastávajú až splnením odkladacej podmienky, ktorou je zaplatenie sumy zodpovedajúcej výške vymeraných dovozných platieb zo strany osoby nadobúdajúcej tovar bezodplatne do vlastníctva.
O prideľovaní rozhodne colný orgán podľa poradia prijatých žiadostí až do vyčerpania celkového počtu ponúkaného tovaru.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(06. 09. 2019)

Archív noviniek