Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Colný úrad Nitra odviedol z pestovateľských páleníc viac ako 1,5 milióna eur

NITRA – 13.08. 2014: Nitrianski colníci vykonávajú kontrolu aj v 33 pestovateľských páleniciach na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, v ktorých je možné na základe povolenia colného úradu vyrábať destilát z ovocia dopestovaného pestovateľmi. Len za posledné výrobné využilo túto možnosť takmer 20 tisíc pestovateľov. Do štátneho rozpočtu odviedol Colný úrad Nitra viac ako 1,5 milióna eur na spotrebnej dani z liehu.

K dnešnému dňu je v rámci Nitrianskeho kraja registrovaných 33 liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia. V týchto pestovateľských páleniciach sa môže vo výrobnom období (od 1.7. bežného roka do 30.06. nasledujúceho roka) vyrábať destilát z ovocia dopestovaného pestovateľmi so zníženou sadzbou spotrebnej dane z liehu (o 50 %), najviac však v množstve 43 litrov vyrobeného čistého liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť. Pri väčšom množstve vyrobeného destilátu sa uplatňuje základná sadzba, ktorá je dvojnásobne vyššia oproti zníženej.

V poslednom výrobnom období (1.7. 2013 – 30.06.2014) využilo možnosť „vypáliť“ si destilát v páleniciach v Nitrianskom kraji takmer 20 000 pestovateľov, pričom do štátneho rozpočtu Colný úrad Nitra odviedol viac ako 1,5 milióna eur (1 577 210,75 €) na spotrebnej dani z liehu.

Pestovatelia majú možnosť požiadať prevádzkovateľa pálenice o kontrolu kvality vyrobeného destilátu, jeho koncentrácie, kontrolu množstva destilátu pretečeného kontrolným liehovým meradlom a odobratie destilátu do svojich nádob. Zároveň je prevádzkovateľ pálenice povinný zverejniť prevádzkový poriadok pálenice, ktorý upravuje najmä preberanie kvasu, odovzdanie destilátov pestovateľovi a riešenie reklamácií. Taktiež je povinný vyhotoviť pre pestovateľa vyskladňovací list, v ktorom uvedie druh, množstvo destilátu v litroch, dátum výroby a prevzatia destilátu a sumu dane zaplatenej pestovateľom. Tento doklad slúži pestovateľovi ako doklad o nadobudnutí destilátu a to aj pre prípad kontroly vykonávanej colníkmi. Destilát vyrobený v pestovateľskej pálenici však nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB]

(13. 08. 2014)

Archív noviniek