Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Prešov odviedol v roku 2023 do rozpočtu takmer 139 miliónov eur

Prešov - 22.01.2024: Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 138 744 143,60 eur. Najväčšiu časť odvodu v roku 2023 tvorila DPH a spotrebná daň z alkoholických nápojov.

Najväčší podiel z odvedenej sumy, a to vo výške 63,73 %, na celkovom odvode za colný úrad tvorila daň z pridanej hodnoty vo výške 88,429 mil. eur (plnenie plánu v roku 2023 bolo vo výške 95,17 %). Druhým najväčším odvodom boli spotrebné dane vo výške 48,974 mil. eur (to predstavuje plnenie plánu v roku 2023 vo výške 101,88 %). A posledným clo vo výške 3,702 mil. eur, z ktorých 75 % tvorí podiel do rozpočtu Európskej únie a 25 % podiel vo výške 1,234 mil. eur, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu. Vývoj výberu cla mal v medziročnom porovnaní s rokom 2022 pozitívny trend, čo predstavuje plnenie na 118,08 %.

Ťažisko výberu colného úradu v oblasti spotrebných daní spočíva v komoditách akými sú hlavne alkoholické nápoje - lieh a pivo. Spotrebná daň z liehu a spotrebná daň z piva predstavuje 98,87 % podiel na celkovom odvode za spotrebné dane. Spotrebná daň z liehu patrí k najproduktívnejšej spotrebnej dani colného úradu a v roku 2023 predstavuje čiastku 25,541 mil. eur. V medziročnom porovnaní s rokom 2022 spotrebná daň z liehu zaznamenala nárast z dôvodu zvýšenej kúpnej sily u tejto komodity. Plnenie rozpočtu pri spotrebnej dani z liehu predstavuje 101,82 %. Spotrebná daň z piva v medziročnom porovnaní s rokom 2022 zaznamenala mierny nárast, a tak finančná správa prostredníctvom Colného úradu Prešov odviedla do štátneho rozpočtu SR túto daň vo výške 22,877 mil. eur., čo predstavuje plnenie rozpočtu pri tejto komodite na 100,97 %.

V rámci colného konania príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov v roku 2023 prerokovali 32 607 colných vyhlásení s 76 058 tovarovými položkami. V rámci správy spotrebných daní a daňového dozoru vykonali 389 daňových kontrol, 1 556 miestnych zisťovaní a 735 kontrol zameraných na overenie pravosti kontrolných známok. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice colný úrad vykonal 361 miestnych zisťovaní, vydal 129 rozhodnutí na mieste a uložil pokuty v celkovej hodnote 45 590 eur.

V rámci výkonu kontrolnej mobilnej činnosti príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov vykonali 3 228 kontrol, pri ktorých skontrolovali 17 859 motorových vozidiel. Pri kontrolnej činnosti s použitím špeciálnej detekčnej a röntgenovej techniky na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov príslušníci finančnej správy skontrolovali 10 245 motorových vozidiel. V blokovom konaní v 482 prípadoch colný úrad uložil pokuty vo výške 22 490 eur.

Hodnota tovaru, ktorý prepadol v prospech štátu a ktorú Colný úrad Prešov vyčíslil k 31.12.2023 je vo výške 128 001,91 eur. Hodnota zaisteného tovaru k 31.12.2023 predstavuje výšku 5 130 185,74 eur.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 01. 2024)

Archív noviniek