Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Rok 2017 bol pre Colný úrad Trenčín úspešný

TRENČÍN – 17. 01. 2018: Colný úrad Trenčín vybral celkovo na cle a daniach za rok 2017 viac ako 233 mil. eur. Túto sumu odviedla finančná správa vďaka trenčianskym colníkom do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Okrem toho čiastkou 4,7 mil. eur z vybratého cla prispela slovenská finančná správa prostredníctvom Colného úradu Trenčín aj do rozpočtu Európskej únie. Výsledky vypovedajú o dynamike a rozvoji regiónu.

Colný úrad Trenčín vybral v uplynulom roku na cle a daniach viac ako 233 mil. eur. Je to pozitívny výsledok, lebo hranicu 200 mil. eur prekonal vôbec po prvýkrát. Vďaka tomu prekročili trenčianski colníci plán odvodov colných a daňových príjmov a splnili ho na približne 115 %. Z celkového objemu odvodov v roku 2017 predstavuje najvyššiu sumu daň z pridanej hodnoty pri dovoze (162 mil. eur), 70 mil. eur zase spotrebné dane a 1 mil. eur clo určené do rozpočtu SR. Pozitívny vplyv na tieto výsledky malo i vymáhacie konanie nezaplatených pohľadávok, čo do rozpočtu zabezpečilo viac ako 480 000 eur. Ďalších takmer 480 000 eur colný úrad dodatočne vymeral v 30 rozhodnutiach po výkone kontrol po prepustení tovaru. Celá táto suma bola aj zaplatená.

V roku 2017 Colný úrad Trenčín prejednal 29 474 colných vyhlásení pri dovoze a 33 645 colných vyhlásení pri vývoze. V súvislosti s tranzitom to bolo 31 462 colných vyhlásení.

Kontrolnú činnosť v roku 2017 zameral colný úrad na viaceré oblasti. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice uložil 408 pokút v celkovej hodnote 78 890 eur. Pri cestných kontrolách uložil pokuty v blokovom konaní v 99 prípadoch v celkovej výške 1 810 eur. V 15 prípadoch zistili trenčianski colníci porušenie práv duševného vlastníctva, v dôsledku čoho zaistil 1 211 kusov tovaru s celkovou hodnotou takmer 16 700 eur.

Colný úrad Trenčín v rámci kontrolnej činnosti používal i špeciálnu detekčnú a röntgenovú techniku na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov. V roku 2017 skontroloval touto technikou 13 062 dopravných prostriedkov, zásielok a tovaru, pričom zaznamenal 34 radiačných poplachov. Všetky poplachy však boli označené tzv. NORM, lebo išlo o prepravu tovaru s prirodzene sa vyskytujúcou rádioaktivitou.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 01. 2018)

Archív noviniek