Preskočiť na hlavný obsah

Podmienky uplatnenia daňového bonusu

BRATISLAVA – 12.12. 2023: Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2023 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov, alebo 140 eur mesačne, ak 18 rokov nedovŕšilo.

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane z uvádzaných príjmov, čo je napríklad pri jednom vyživovanom dieťati 20%, pri dvoch deťoch 27%, pri troch deťoch 34% a podobne. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa matka aj otec dieťaťa, a napríklad otec uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého nároku, môže si pri podaní daňového priznania (DP) navýšiť svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, čo v tomto prípade je matka.

Ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka, základ dane daňovníka uplatňujúceho si nárok na daňový bonus sa na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus navýši len o pomernú časť základu dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Takýto postup možno uplatniť len v DP fyzickej osoby, a to po prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2023. Daňovník v III. oddiele uvedie nové údaje potrebné pre správne uplatnenie nároku na daňový bonus - osobné údaje druhej oprávnenej osoby, mesiace, na začiatku ktorých druhá oprávnená osoby splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu, výšku základu dane druhej oprávnenej osoby a prostredníctvom zaškrtávacieho poľa oznamuje, akým dokladom vie preukázať výšku základu dane druhej oprávnenej osoby.

Daňovník, ktorý si v DP uplatní tento postup, je povinný priložiť k nemu doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na priznanie bonusu druhou oprávnenou osobou (okrem rodného listu dieťaťa, ktorý bol vydaný na území SR). Takýmto dokladom môžu byť kópie rodného listu dieťaťa vydaného v zahraničí, ak ide o vlastné dieťa druhej oprávnenej osoby, rozhodnutia príslušného orgánu, ak ide o dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, či kópia sobášneho listu s rodným listom dieťaťa vydaným v zahraničí, ak ide o dieťa druhého z manželov. V súvislosti s navyšovaním základu dane bude v niektorých prípadoch povinný k DP priložiť aj kópiu dokladu preukazujúceho výšku základu dane druhej oprávnenej osoby, ak táto osoba na území SR DP nepodala. Daňovník k DP nemusí uvedené doklady priložiť, ak ich už predložil správcovi dane a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených.

Uvádzame príklad:

Zamestnanec si u svojho zamestnávateľa celý rok 2023 uplatňoval daňový bonus na dve deti vo veku do 18 rokov. Jeho ročný základ dane vypočítaný z príjmov zo závislej činnosti predstavuje sumu 9 000 eur. Zamestnávateľ pre nižší príjem nepriznal zamestnancovi daňový bonus v plnej sume 3 360 eur (140 eur × dve deti × 12 mesiacov). Priznal mu daňový bonus len v sume 2 227 eur. Zamestnanec podáva DP z dôvodu douplatňovania daňového bonusu navýšením svojho základu dane o základ dane z príjmov zo závislej činnosti manželky (matky detí), ktorý za rok 2023 predstavuje sumu 4 000 eur. Tým vzniká zamestnancovi nárok na daňový bonus za rok 2023 v plnej sume 3 360 eur, nakoľko maximálna suma vypočítaná z navýšeného základu dane je vyššia - 3 510 eur (27% z 13 000 eur). Daňový úrad zamestnancovi poukáže rozdiel na daňovom bonuse, ak v DP vyplní príslušnú žiadosť.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 305 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 12. 2023)

Archív noviniek