Preskočiť na hlavný obsah

Ďalší softwarning na ceste ku klientom

BRATISLAVA – 19.12.2017: V stredu 20. decembra dostanú vybraní klienti finančnej správy ďalšie informatívne upozornenie známe ako softwarning. Týkať sa bude zistených rozdielov medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH za obdobie október 2017. Takýto oznam si už zajtra nájde približne 500 klientov v elektronických schránkach na portáli finančnej správy.

„Na doteraz zaslané softwarning-ové oznamy máme veľmi dobré ohlasy. Sme jednou z mála štátnych inštitúcií, ktorá takéto oznamy známe zo súkromnej sféry zasiela. Budeme v nich pokračovať aj naďalej,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze.

 Finančná správa oznamom upozorní klientov na zistený rozdiel medzi kontrolným výkazom DPH (ďalej KV DPH) a daňovým priznaním k DPH (ďalej DP DPH) za zdaňovacie obdobie október 2017. Zároveň ich požiada o overenie správnosti údajov v týchto podaniach a odporučí im dať ich do súladu s platnou legislatívou – buď podaním dodatočného DP DPH, príp. dodatočného KV PDH. Uvedené rozdiely mohli totiž vzniknúť neúmyselnou chybou, napríklad z nesprávne vyplnených riadkov DP DPH, z nesprávne vyplneného KV DPH, avšak taktiež aj z pokusu o podvod. „Takýmto upozornením chceme práve pokusom o podvod predchádzať, primárne však ide o upozornenie pre tých, ktorých chyby vznikli neúmyselne,“ informoval prezident Imrecze ešte pri zavádzaní tohto proklientskeho opatrenia.

Cieľom takýchto informatívnych oznamov je zabezpečiť samonápravu zo strany klientov. Výhodné je to pre obe strany. Môžeme sa vyhnúť zdĺhavým daňovým kontrolám, veľkému počtu daňových exekúcií a klienti zase dostanú informáciu o tom, že nastala nejaká nezrovnalosť ešte pred tým, ako dôjde zo strany finančnej správy k nejakému konkrétnemu daňovému konaniu,“ vysvetlil prezident Imrecze.

Prvé upozornenie poslala finančná správa 24.novembra. Dostalo ho do schránok na portáli finančnej správy približne 530 klientov, u ktorých finančná správa zistila rozdiel medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH nad stanovenú hodnotu za obdobie september 2017 a tretí štvrťrok 2017.

Druhé upozornenie, ktoré finančná správa poslala do schránok svojich klientov 4.decembra, sa týkalo previazanosti nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb (DPPO). Toto oznámenie odoslala finančná správa elektronicky približne 660 subjektom.

Ďalšie upozornenia bude finančná správa posielať aj v novom roku, vždy podľa aktuálnej potreby. Od ich zasielania očakáva zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností, predchádzanie zložitým daňovým kontrolám či zníženie počtu exekúcií. 

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa začala posielať vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie, ktoré je jedným z prvkov modernizácie finančnej správy a slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie. V prípade doplňujúcich informácií zo strany klientov odporúča finančná správa kontaktovať priamo call centrum finančnej správy.

Vybrané prípady využitia softwarning-u

Daňová agenda

  • upozornenie na nález pri DK na DPH a následne neupravenie DPPO
  • upozornenie na nesúlad KV DPH a DP DPH
  • upozornenie na preplatok
  • upozornenie na novovzniknutý nedoplatok pred postúpením na exekúciu
  • upozornenie na nezaplatené preddavky na dani, ...

 Colná agenda

  • upozornenie na novovzniknutý colný nedoplatok pred postúpením na exekúciu
  • upozornenie na blížiace sa skončenie platnosti povolení v oblasti ciel a spotrebných daní, ...

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 12. 2017)

Archív noviniek