Preskočiť na hlavný obsah

Daňové povinnosti pre brigádnikov

BRATISLAVA – 20. 06. 2016: Študent, ktorý počas leta brigáduje napr. na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dosahuje podľa zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti. Výplatu zdaňuje študentovi zamestnávateľ preddavkovým spôsobom. Ak ale študent  podpíše u zamestnávateľa „Vyhlásenie k zdaneniu príjmov“, uplatní si týmto spôsobom mesačne nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zvýši tak svoj čistý príjem.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (aj na pracujúceho študenta) je aktuálne 316,94 eur mesačne. Ak študent zarába mesačne menej ako uvedená suma a vyplní „Vyhlásenie“, zamestnávateľ z takéhoto príjmu nezrazí preddavok na daň (preddavok na daň sa rovná nule).  V opačnom prípade – teda ak „Vyhlásenie“ nepodpíše, zamestnávateľ z príjmu zrazí preddavok na daň vo výške 19 % bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže študent uplatniť potom aj spätne, pri vysporiadaní svojej ročnej daňovej povinnosti. Má na to dve možnosti:

  • v termíne do 15.02.2017 môže zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň,
  • v termíne do 31. 3. 2017 má povinnosť podať daňové priznanie v prípade, že suma jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok  2016  presiahne sumu  1 901,67 eur (prílohou daňového priznania sú kópie potvrdení od všetkých zamestnávateľov o vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch). 

Ak študent nezarobil viac ako 1 901,67 eur za celý rok  2016, daňové priznanie síce nie je povinný podať, ale môže tak urobiť vo vlastnom záujme. V prípade, ak že počas roka mal z príjmu zrazené preddavky na daň a  daňové priznanie podá,  vyčíslený preplatok na dani mu na základe podpísanej  žiadosti o vrátenie preplatku na dani správca dane vráti. Spomínaná žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

(20. 06. 2016)

Archív noviniek