Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Viac ako 6,5 miliardy eur do rozpočtu

BRATISLAVA – 14. 01. 2015: Daňové úrady za minulý rok prispeli do štátneho rozpočtu sumou cca 6 570 mil. eur. Je to o 5% viac, ako bola výška príjmov za rok 2013.

Daňové úrady vybrali na jednotlivých rozpočtovaných daniach (dani z príjmov fyzických osôb, dani z príjmov právnických osôb, dani z príjmov vyberanej zrážkou, dani z pridanej hodnoty a dani z motorových vozidiel) v roku 2014 daňové príjmy v celkovej výške 6 570 mil. eur. Uvedené príjmy sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a VÚC a taktiež časť podielu zaplatenej dane sa poukazuje na verejnoprospešný účel.

V medziročnom porovnaní boli rozpočtované daňové príjmy vybraté daňovými úradmi navýšené o 287 mil. eur, v percentuálnom vyjadrení ide o nárast o 5%.

Najväčší podiel na vybratých daniach daňovými úradmi predstavovala daň z pridanej hodnoty, pričom na uvedenej dani bolo vybratých 2 303 mil. eur, čo predstavuje 35%-ný podiel na všetkých daňových príjmoch vybratých daňovými úradmi.

Najväčší úspech a najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný na dani z pridanej hodnoty, a to o 240 mil. eur, čo predstavuje 12%-ný nárast.

Z hľadiska regionálnej výkonnosti mal najvyšší podiel na daňových príjmoch Daňový úrad Bratislava, u ktorého predstavovali 2 328 mil. eur. Z celkových príjmov, ktoré vybrali všetky daňové úrady, to predstavuje 35%-ný podiel. Daňový úrad Bratislava dosiahol taktiež najvyšší výnos na dani z pridanej hodnoty. Druhým v celkovom poradí bol Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty s 22,3%-ným podielom, pričom spomedzi všetkých daňových úradov dosiahol najvyšší výnos na dani z príjmov právnických osôb. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty sa tiež vzhľadom na spravovanie najväčších daňových subjektov z celého SR podieľa na osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a na osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach takmer vo výške 100 %. Za rok 2014 ide na osobitných odvodoch finančných inštitúcií o odvedenú sumu 153 mil. eur a na odvodoch z podnikania v regulovaných odvetviach o sumu 161 mil. eur.

Nedaňové príjmy vybraté daňovými úradmi (odvody z prevádzkovania lotérií a hier) boli vykázané k 31.12. 2014 v celkovej výške 146 mil. eur, pričom ide o 9%-ný medziročný nárast.

Z pohľadu celkových daňových príjmov vybratých daňovými aj colnými úradmi boli príjmom ŠR v roku 2014 daňové príjmy vo výške 9 296 mil. eur. Plnenie rozpočtovaných príjmov bolo na úrovni 107 %, čo znamená prekročenie oproti rozpočtovaným daňovým príjmom o 605,6 mil. eur. Medziročne boli celkové daňové príjmy ŠR vyššie o 160,6 mil. eur (nárast o 1,8%).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 226 kB]

(14. 01. 2015)

Archív tlačových správ