Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Daňová kobra odhalila pokus o miliónový podvod

Bratislava – 28.2.2013: Finančnej správe sa v spolupráci s policajným zborom v rámci akcie Šakal podarilo odhaliť ďalší pokus o daňový podvod a zamedziť tak vyplateniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 991 800,02 EUR. Suma nie je ešte konečná.

Daňové subjekty zapojené do obchodného reťazca deklarovali obchodovanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý bol postupne obchodovaný medzi jednotlivými členmi reťazca tak, aby došlo k neoprávnenému uplatneniu si nadmerného odpočtu na DPH. Šetrenie sťažila smrť konateľa dodávateľa obchodovaného tovaru tesne po uzatvorení obchodu, ktorý zakladal nárok na uplatnenie si nadmerného odpočtu.

Predmetom obchodu bol prevod nehnuteľného majetku, k zápisu ktorého v katastri nehnuteľností nikdy nedošlo. Uvedenému nasvedčujú aj výsledky dedičského konania. Okrem neoprávneného fiktívneho prevodu nehnuteľného majetku, predmetom preverovaného obchodu bol aj prevod hnuteľného majetku, ktorý bol v čase jeho fiktívneho prevodu predmetom záložného práva k leasingovej zmluve. Tak nehnuteľný ako aj hnuteľný majetok bol po jeho fiktívnom prevode znehodnotený a rozkradnutý, jeho deklarovaní majitelia nevykonali žiadne opatrenia na jeho ochranu, pričom jediným finančným profitom tejto obchodnej transakcie bol uplatnený nadmerný odpočet DPH. Okrem prevodu nehnuteľného a hnuteľného majetku deklaroval kontrolovaný daňový subjekt aj obchod s tzv. bukovou prizmou. Táto bola tesne po jej nákupe precenená na cenu nepatrnej hodnoty, bez reálneho odôvodnenia takéhoto konania.

Kontroly subjektov začali len v decembri 2012 a preto predpoklad ich ukončenia môžeme zatiaľ určiť len približne a to do júla 2013. Do daňových kontrol je zapojený jeden daňový úrad, ktorý má rozpracovaných 5 daňových kontrol s tridsiatimi zdaňovacími obdobiami. Kontroly prebiehajú nielen na dani z pridanej hodnoty ale aj na dani z príjmov právnických osôb. 

(28. 02. 2013)

Archív tlačových správ