Preskočiť na hlavný obsah

Daňovníci využívajú miernejšie podmienky odkladu platenia dane

BRATISLAVA – 24.09.2021: Finančná správa podala pomocnú ruku daňovníkom, ktorí sa dostali do nepriaznivej situácie v podobe zmiernenia podmienok pri odklade platenia dane a zaplatení dane v splátkach. Oba tieto inštitúty do septembra tohto roka využilo 2 751 daňovníkov, pričom celková  suma odkladov a splátok predstavuje vyše 24,6 milióna eur. 

Finančná správa je voči daňovníkom, ktorí sa dostali i v dôsledku pandémie do nepriaznivej finančnej situácie, ústretovejšia. Aj v minulosti mali možnosť žiadať o odklad platenia dane, či zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností, ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3 000 eur, či vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. Tieto podmienky sa výrazne zmiernili. 

Skrátila sa aj lehota, v ktorej nemôže byť povolený odklad/splátky v prípade, že daňový subjekt nedodrží podmienky uvedené v rozhodnutí správcu dane, a to z piatich rokov na dva roky. Dôležitou podmienkou je dodržanie novej lehoty na zaplatenie splátky, resp. odloženej dane. Okrem toho môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo splátky najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne. Zároveň sa pri výpočte úroku zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky znížila ročná úroková sadzba z 10 % na 3 %. 

Finančná správa chce aj týmto spôsobom motivovať daňové subjekty, aby využívali tieto inštitúty a nedostali sa do ďalších problémov v dôsledku omeškania platenia dane. Celkovo k septembru tohto roka využilo odklad platenia dane a zaplatenie dane v splátkach 2 751 subjektov, zatiaľ čo vlani tieto inštitúty využilo 1 097 daňovníkov a  405 subjektov v roku 2019. Celková suma odkladov v tomto roku predstavuje 24,6 milióna eur, za rok 2020 dosiahla 9,37 milióna eur. 

Najvyšší počet povolených odkladov, či splátok eviduje finančná správa v prípade dane z pridanej hodnoty a to v počte aj sume, pričom celkový podiel je viac ako 60 %, následne pri dani z príjmov a to právnických aj fyzických osôb a pri dani zo závislej činnosti. 

Podmienky povolenia odkladu/splátok môžu daňovníci nájsť na portáli finančnej správy https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Obcania/2021.02.10_odkla_dane.pdf

  Príloha:

Prehľad povolených odkladov platenia a zaplatenia dane v splátkach:

Obdobie

Odklad   platenia

Odklad   platenia

Splátky

Splátky

Spolu

Spolu

Počet

Suma

Počet

Suma

Počet

Suma

2019

142

7 059 320

263

2 792 250

405

9 851 570

2020

558

4 012 040

539

5 364 300

1 097

9 376 340

September   2021

1 698

13 631 619

1 053

10 924 659

2 751

24 556 278

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 09. 2021)

Archív noviniek