Preskočiť na hlavný obsah

Pri darovaní 2% si dajte pozor na tieto chyby

Bratislava – 02.03.2018: Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Pri vypĺňaní Vyhlásení však treba dať pozor na to, aby boli vyplnené správne. Finančná správa preto pripravila prehľad desiatich najčastejších chýb, ktorým sa je potrebné vyvarovať. Finančná správa zároveň odporúča, aby pri vypĺňaní Vyhlásení daňovník dôsledne čítal inštrukcie uvedené priamo vo Vyhlásení.

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú možnosť darovať 2% zo svojich daní priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, tak môžu spraviť len predložením Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane na tlačive, ktoré pre tento rok určila finančná správa. V súvislosti s poukazovaním 2% sa finančná správa stretáva aj s tým, že nie všetky tlačivá sú vyplnené správne.

Najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri vypĺňaní Vyhlásení:

 1. Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch. Finančná správa upozorňuje, že od  1.1.2018 došlo k legislatívnej zmene zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom podľa tejto zmeny sú daňové subjekty povinné podávať Vyhlásenie na štruktúrovanom vzore označenom ako V2Pv17_1 [.pdf; 63 kB; nové okno] a Potvrdenie o zaplatení dane na vzore V2Pv17_P [.pdf; 37 kB; nové okno]. Tieto vzory určila finančná správa za účelom jednoduchšieho a rýchlejšieho spracovania podaní.
 2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží daňovník Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.
 3. Daňovník nesprávne vyplnil „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia. 
 4. Daňovník nesprávne vyplnil IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 5. Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Daňovník (poskytovateľ) môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi.
 6. Daňovník nečitateľne vyplnil Vyhlásenie.
 7. Daňovník nesprávne uviedol identifikačné a adresné údaje poskytovateľa a identifikačné a adresné údaje prijímateľa.
 8. Daňovník nedodržal termín podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť  podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania a samostatné Vyhlásenie v lehote do 30.4.2018.
 9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu % podielu dane.
 10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Ak totiž daňovník chce poukázať až 3% zaplatenej dane, musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín.

Ďalšie dôležité informácie:

Daňovníci môžu predložiť potrebné dokumenty elektronicky (tí, ktorí s FS komunikujú elektronicky) alebo v listinnej  podobe. Ak podáva daňovník Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane v listinnej podobe, tak nasledovnými spôsobmi:

 • na dvoch samostatných listoch pri jednostrannej tlači, kde na jednom liste bude vyplnené Vyhlásenie a na druhom liste bude Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka. To znamená, že na druhej strane Potvrdenia o zaplatení dane sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo Vyhlásenia a taktiež na druhej strane Vyhlásenia sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane, alebo
 • na jednom liste pri obojstrannej tlači bude vyplnené na jednej strane Vyhlásenie a na druhej strane listu Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka. Zdôrazňujeme, že ak sú obidve tlačivá vytlačené na jednom liste, je potrebné ich vyplniť na obidvoch stranách jedného listu.

Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný. 

Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V  tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela. 

Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke Notárskej komory SR [nové okno].

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 225 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 03. 2018)

Archív noviniek