Preskočiť na hlavný obsah

Súkromná výroba destilátu

BRATISLAVA, 22.03.2019: Od januára 2019 môžu súkromné osoby za splnenia zákonom stanovených podmienok vyrábať destilát aj súkromne. Finančná správa však upozorňuje, že musia splniť prísne podmienky, nestačí si len kúpiť destilačné zariadenie. Súkromné osoby, ktoré nadobudnú do držby destilačné zariadenie na súkromnú výrobu destilátu, musia jeho nadobudnutie do 15 dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Navyše, pred samotnou výrobou musia prejsť na colnom úrade evidenčným konaním, ako aj platiť spotrebnú daň. Ak tak nespravia, dopúšťajú sa priestupku, resp. trestného činu.  

Od začiatku roka 2019 si už aj súkromné osoby môžu vyrábať destilát. Príslušné zákony však určujú prísne podmienky, za splnenia ktorých je to možné. Súkromný výrobca musí absolvovať aj viaceré administratívne povinnosti! Informáciu o nadobudnutí destilačného zariadenia musia najskôr  oznámiť colnému úradu a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Následne sú tieto osoby povinné požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii, pričom súkromnú výrobu destilátu môže začať vykonávať až po zaevidovaní do evidencie a vydaní potvrdenia colným úradom. 

Súkromný výrobca destilátu musí tiež podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 l čistého alkoholu a to do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom a zaplatiť aj spotrebnú daň. Súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur (na predmetné množstvo destilátu sa uplatní znížená sadzba dane, t. j. 5,40,- eura/1 liter 100 % destilátu). 

Bez splnenia týchto podmienok nie je možné vyrábať destilát legálne. Navyše, nesplnením niektorej z vyššie uvedených povinností sa vystavuje osoba pokute a aj podozreniu z trestného činu podľa § 253 (nepovolená výroba liehu) Trestného zákona. 

Finančná správa preto odporúča, aby osoby, ktoré majú záujem o súkromnú výrobu destilátu, sa v prípade nejasností ohľadne zákonných povinností obrátili na Call centrum finančnej správy (voľba č. 5), prípadne miestne príslušný colný úrad, a to  ešte pred nadobudnutím destilačného zariadenia.

Podrobné informácie k podmienkam, právam a povinnostiam pri súkromnej výrobe destilátu sú zverejnené aj na portáli finančnej správy v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam [nové okno]

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(22. 03. 2019)

Archív noviniek